Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12
1  Dmitriy Ruzhin   +5.723   Anton Syrmin   +0.402   Roman Ryabcev   +1.937   Vadim Yakubenok   +0.787   Dima Bychkov   +0.766   SavinAlex   +2.577   Alekseu Bouchenko   +4.667   Anton Fedotov   +1.994   Sergey Trifonov   +92.815   Andrey Tyukavkin 
2  Roman Ryabcev   +0.314   Anton Syrmin   +2.451   Vadim Yakubenok   +3.982   SavinAlex   +0.191   Alekseu Bouchenko   +6.505   Anton Fedotov   +2.922   Dima Bychkov   +3.265   Sergey Trifonov   +90.895   Andrey Tyukavkin 
3  Roman Ryabcev   +0.233   Anton Syrmin   +4.168   Vadim Yakubenok   +3.671   Alekseu Bouchenko   +2.698   SavinAlex   +4.868   Anton Fedotov   +8.391   Dima Bychkov   +1.988   Sergey Trifonov   +85.262   Andrey Tyukavkin 
4  Anton Syrmin   +2.268   Roman Ryabcev   +3.192   Vadim Yakubenok   +2.869   Alekseu Bouchenko   +5.392   SavinAlex   +4.339   Anton Fedotov   +7.879   Dima Bychkov   +7.581   Sergey Trifonov   +77.555   Andrey Tyukavkin 
5  Anton Syrmin   +2.373   Roman Ryabcev   +8.709   Vadim Yakubenok   +0.344   Alekseu Bouchenko   +6.094   SavinAlex   +3.402   Anton Fedotov   +8.650   Dima Bychkov   +9.690   Sergey Trifonov   +76.187   Andrey Tyukavkin 
6  Anton Syrmin   +2.669   Roman Ryabcev   +9.573   Vadim Yakubenok   +0.485   Alekseu Bouchenko   +8.334   SavinAlex   +2.941   Anton Fedotov   +18.111   Dima Bychkov   +13.889   Sergey Trifonov   +59.750   Andrey Tyukavkin 
7  Anton Syrmin   +2.063   Roman Ryabcev   +11.229   Vadim Yakubenok   +0.095   Alekseu Bouchenko   +10.423   SavinAlex   +2.729   Anton Fedotov   +18.755   Dima Bychkov   +15.067   Sergey Trifonov   +56.555   Andrey Tyukavkin 
8  Anton Syrmin   +1.482   Roman Ryabcev   +13.340   Vadim Yakubenok   +2.061   Alekseu Bouchenko   +10.366   SavinAlex   +2.189   Anton Fedotov   +20.243   Dima Bychkov   +21.874   Sergey Trifonov   +45.292   Andrey Tyukavkin 
9  Anton Syrmin   +0.766   Roman Ryabcev   +15.177   Vadim Yakubenok   +7.487   Alekseu Bouchenko   +6.231   SavinAlex   +2.144   Anton Fedotov   +20.785   Dima Bychkov   +37.560   Sergey Trifonov 
10  Anton Syrmin   +0.083   Roman Ryabcev   +16.490   Vadim Yakubenok   +11.530   Alekseu Bouchenko   +4.127   SavinAlex   +2.115   Anton Fedotov