Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10
1  Adrian Paskar'   +0.651   Dmitriy Alexandrov   +0.045   Stanislav Pavlov   +2.551   Evgeniy Pshenitsin   +0.169   Aleksander Sheshin   +7.569   Evgeny Frolov   +23.148   Sergey Ryzhkov 
2  Adrian Paskar'   +3.010   Stanislav Pavlov   +0.377   Dmitriy Alexandrov   +2.764   Evgeniy Pshenitsin   +4.813   Aleksander Sheshin   +19.745   Evgeny Frolov   +5.454   Sergey Ryzhkov 
3  Adrian Paskar'   +5.192   Dmitriy Alexandrov   +1.487   Stanislav Pavlov   +1.257   Evgeniy Pshenitsin   +8.939   Aleksander Sheshin   +20.484   Sergey Ryzhkov   +15.422   Evgeny Frolov 
4  Dmitriy Alexandrov   +0.190   Adrian Paskar'   +0.835   Stanislav Pavlov   +0.206   Evgeniy Pshenitsin   +13.169   Aleksander Sheshin   +15.132   Sergey Ryzhkov   +19.464   Evgeny Frolov 
5  Adrian Paskar'   +0.585   Dmitriy Alexandrov   +1.785   Stanislav Pavlov   +6.196   Evgeniy Pshenitsin   +9.182   Aleksander Sheshin   +9.640   Sergey Ryzhkov   +31.631   Evgeny Frolov 
6  Dmitriy Alexandrov   +0.867   Adrian Paskar'   +6.421   Evgeniy Pshenitsin   +6.584   Stanislav Pavlov   +7.723   Aleksander Sheshin   +4.304   Sergey Ryzhkov   +56.763   Evgeny Frolov 
7  Adrian Paskar'   +0.966   Dmitriy Alexandrov   +7.232   Evgeniy Pshenitsin   +11.330   Stanislav Pavlov   +6.942   Sergey Ryzhkov   +0.983   Aleksander Sheshin 
8  Adrian Paskar'   +2.625   Dmitriy Alexandrov   +6.503   Evgeniy Pshenitsin   +22.494   Sergey Ryzhkov   +4.792   Aleksander Sheshin   +15.544   Stanislav Pavlov 
9  Adrian Paskar'   +3.596   Dmitriy Alexandrov   +5.937   Evgeniy Pshenitsin   +24.677   Sergey Ryzhkov   +16.451   Aleksander Sheshin   +4.247   Stanislav Pavlov 
10  Dmitriy Alexandrov   +0.742   Adrian Paskar'   +7.012   Evgeniy Pshenitsin   +28.055   Sergey Ryzhkov   +17.632   Stanislav Pavlov   +0.532   Aleksander Sheshin 
11  Dmitriy Alexandrov   +0.565   Adrian Paskar'   +6.317   Evgeniy Pshenitsin   +29.626   Sergey Ryzhkov   +16.886   Stanislav Pavlov   +8.379   Aleksander Sheshin 
12  Adrian Paskar'   +1.285   Dmitriy Alexandrov   +6.185   Evgeniy Pshenitsin   +28.389   Sergey Ryzhkov   +17.706   Stanislav Pavlov   +16.742   Aleksander Sheshin 
13  Dmitriy Alexandrov   +0.255   Adrian Paskar'   +8.694   Evgeniy Pshenitsin   +23.631   Sergey Ryzhkov   +18.324   Stanislav Pavlov   +27.792   Aleksander Sheshin 
14  Dmitriy Alexandrov   +0.917   Adrian Paskar'   +7.017   Evgeniy Pshenitsin   +22.574   Sergey Ryzhkov   +19.755   Stanislav Pavlov   +33.702   Aleksander Sheshin 
15  Adrian Paskar'   +0.435   Dmitriy Alexandrov   +4.675   Evgeniy Pshenitsin   +23.304   Sergey Ryzhkov   +18.861   Stanislav Pavlov   +42.188   Aleksander Sheshin 
16  Dmitriy Alexandrov   +0.139   Adrian Paskar'   +3.627   Evgeniy Pshenitsin   +43.520   Stanislav Pavlov   +55.722   Aleksander Sheshin 
17  Adrian Paskar'   +1.778   Dmitriy Alexandrov   +2.516   Evgeniy Pshenitsin   +43.068   Stanislav Pavlov   +60.248   Aleksander Sheshin 
18  Adrian Paskar'   +3.640   Dmitriy Alexandrov   +1.756   Evgeniy Pshenitsin   +42.228   Stanislav Pavlov   +68.132   Aleksander Sheshin 
19  Adrian Paskar'   +5.362   Dmitriy Alexandrov   +1.162   Evgeniy Pshenitsin   +41.263   Stanislav Pavlov   +75.804   Aleksander Sheshin 
20  Dmitriy Alexandrov   +1.117   Evgeniy Pshenitsin   +4.814   Adrian Paskar'   +44.425   Stanislav Pavlov   +74.871   Aleksander Sheshin 
21  Dmitriy Alexandrov   +5.398   Adrian Paskar'   +15.275   Evgeniy Pshenitsin   +31.023   Stanislav Pavlov   +83.109   Aleksander Sheshin 
22  Dmitriy Alexandrov   +2.417   Adrian Paskar'   +16.639   Evgeniy Pshenitsin   +34.097   Stanislav Pavlov