Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19
1  Dmitriy Lipin   +0.796   Vytaliy Myronenko   +0.812   Kalin Borisov   +3.707   Evgeny Martynenko   +0.471   Dmitry Sysoev   +0.890   Alexandr Ripa   +0.909   Andrey Rogozhkin   +0.794   Dmytro Galushko   +0.487   Stepan Kapsha   +0.639   Pavel Guzenko   +0.836   Sergey Chernoshtanov   +0.867   Alexander Mudrov   +1.636   Mihail Strogalev   +3.183   Victor Sapozhnikov   +6.711   Iliya Stoykov 
2  Dmitriy Lipin   +1.787   Vytaliy Myronenko   +0.490   Kalin Borisov   +6.825   Evgeny Martynenko   +0.239   Dmitry Sysoev   +0.588   Andrey Rogozhkin   +0.911   Alexandr Ripa   +0.439   Dmytro Galushko   +1.583   Pavel Guzenko   +0.048   Stepan Kapsha   +0.341   Sergey Chernoshtanov   +1.878   Alexander Mudrov   +1.836   Mihail Strogalev   +29.408   Iliya Stoykov   +5.033   Victor Sapozhnikov 
3  Dmitriy Lipin   +3.823   Kalin Borisov   +4.311   Vytaliy Myronenko   +2.105   Dmitry Sysoev   +2.566   Evgeny Martynenko   +0.184   Andrey Rogozhkin   +0.513   Alexandr Ripa   +2.101   Dmytro Galushko   +1.117   Pavel Guzenko   +0.733   Sergey Chernoshtanov   +1.227   Alexander Mudrov   +0.673   Stepan Kapsha   +2.880   Mihail Strogalev   +25.596   Iliya Stoykov   +5.718   Victor Sapozhnikov 
4  Dmitriy Lipin   +5.036   Kalin Borisov   +4.250   Vytaliy Myronenko   +1.752   Dmitry Sysoev   +4.290   Andrey Rogozhkin   +0.821   Evgeny Martynenko   +0.463   Alexandr Ripa   +1.214   Dmytro Galushko   +1.100   Pavel Guzenko   +0.856   Sergey Chernoshtanov   +2.114   Stepan Kapsha   +1.161   Alexander Mudrov   +3.567   Mihail Strogalev   +22.845   Iliya Stoykov   +6.118   Victor Sapozhnikov 
5  Dmitriy Lipin   +5.736   Kalin Borisov   +5.741   Dmitry Sysoev   +0.575   Vytaliy Myronenko   +5.831   Andrey Rogozhkin   +0.722   Evgeny Martynenko   +0.946   Alexandr Ripa   +1.715   Pavel Guzenko   +0.768   Sergey Chernoshtanov   +0.642   Stepan Kapsha   +4.732   Dmytro Galushko   +3.639   Mihail Strogalev   +0.528   Alexander Mudrov   +18.610   Iliya Stoykov   +8.172   Victor Sapozhnikov 
6  Dmitriy Lipin   +6.137   Kalin Borisov   +5.650   Dmitry Sysoev   +1.421   Vytaliy Myronenko   +8.002   Evgeny Martynenko   +0.372   Alexandr Ripa   +1.545   Pavel Guzenko   +1.039   Sergey Chernoshtanov   +0.362   Stepan Kapsha   +2.670   Andrey Rogozhkin   +2.057   Dmytro Galushko   +4.542   Mihail Strogalev   +1.482   Alexander Mudrov   +16.207   Iliya Stoykov   +8.826   Victor Sapozhnikov 
7  Dmitriy Lipin   +6.330   Kalin Borisov   +6.163   Dmitry Sysoev   +1.164   Vytaliy Myronenko   +10.159   Evgeny Martynenko   +0.318   Alexandr Ripa   +1.076   Pavel Guzenko   +1.675   Sergey Chernoshtanov   +3.038   Andrey Rogozhkin   +1.486   Dmytro Galushko   +0.616   Stepan Kapsha   +5.678   Mihail Strogalev   +0.395   Alexander Mudrov   +14.325   Iliya Stoykov   +10.180   Victor Sapozhnikov 
8  Dmitriy Lipin   +6.107   Kalin Borisov   +6.457   Dmitry Sysoev   +0.882   Vytaliy Myronenko   +13.433   Alexandr Ripa   +0.366   Evgeny Martynenko   +0.494   Pavel Guzenko   +0.912   Sergey Chernoshtanov   +3.368   Andrey Rogozhkin   +1.073   Dmytro Galushko   +0.310   Stepan Kapsha   +9.798   Alexander Mudrov   +6.711   Mihail Strogalev   +3.142   Iliya Stoykov   +11.519   Victor Sapozhnikov 
9  Dmitriy Lipin   +6.690   Kalin Borisov   +7.971   Vytaliy Myronenko   +2.212   Dmitry Sysoev   +12.157   Alexandr Ripa   +1.599   Evgeny Martynenko   +0.217   Pavel Guzenko   +3.845   Andrey Rogozhkin   +1.708   Dmytro Galushko   +0.698   Stepan Kapsha   +17.381   Mihail Strogalev   +0.151   Iliya Stoykov   +1.453   Alexander Mudrov   +11.015   Victor Sapozhnikov 
10  Dmitriy Lipin   +7.624   Kalin Borisov   +7.536   Vytaliy Myronenko   +2.378   Dmitry Sysoev   +12.835   Alexandr Ripa   +1.947   Pavel Guzenko   +1.203   Evgeny Martynenko   +2.947   Andrey Rogozhkin   +2.135   Dmytro Galushko   +10.899   Stepan Kapsha   +8.293   Iliya Stoykov   +2.744   Mihail Strogalev   +0.563   Alexander Mudrov   +8.272   Victor Sapozhnikov 
11  Dmitriy Lipin   +8.082   Kalin Borisov   +7.619   Vytaliy Myronenko   +2.846   Dmitry Sysoev   +13.931   Alexandr Ripa   +1.558   Pavel Guzenko   +2.281   Evgeny Martynenko   +2.024   Andrey Rogozhkin   +2.173   Dmytro Galushko   +9.734   Stepan Kapsha   +8.718   Iliya Stoykov   +4.918   Mihail Strogalev   +1.007   Alexander Mudrov   +6.962   Victor Sapozhnikov 
12  Dmitriy Lipin   +8.243   Kalin Borisov   +8.382   Vytaliy Myronenko   +2.512   Dmitry Sysoev   +14.800   Alexandr Ripa   +1.462   Pavel Guzenko   +3.741   Evgeny Martynenko   +1.378   Andrey Rogozhkin   +1.536   Dmytro Galushko   +8.942   Stepan Kapsha   +8.889   Iliya Stoykov   +8.516   Mihail Strogalev   +0.362   Alexander Mudrov   +5.700   Victor Sapozhnikov 
13  Dmitriy Lipin   +8.926   Kalin Borisov   +8.200   Vytaliy Myronenko   +2.188   Dmitry Sysoev   +16.392   Alexandr Ripa   +1.354   Pavel Guzenko   +4.394   Evgeny Martynenko   +0.836   Andrey Rogozhkin   +1.270   Dmytro Galushko   +12.581   Stepan Kapsha   +4.227   Iliya Stoykov   +11.665   Mihail Strogalev   +0.793   Alexander Mudrov   +8.579   Victor Sapozhnikov 
14  Dmitriy Lipin   +8.888   Kalin Borisov   +9.031   Vytaliy Myronenko   +2.072   Dmitry Sysoev   +18.624   Pavel Guzenko   +2.828   Alexandr Ripa   +2.456   Evgeny Martynenko   +1.086   Dmytro Galushko   +1.223   Andrey Rogozhkin   +14.476   Iliya Stoykov   +13.790   Mihail Strogalev   +1.434   Alexander Mudrov   +1.086   Stepan Kapsha   +21.836   Victor Sapozhnikov 
15  Dmitriy Lipin   +11.279   Kalin Borisov   +7.806   Vytaliy Myronenko   +15.707   Dmitry Sysoev   +6.538   Pavel Guzenko   +4.290   Evgeny Martynenko   +1.061   Dmytro Galushko   +14.115   Alexandr Ripa   +0.822   Iliya Stoykov   +0.695   Andrey Rogozhkin   +14.577   Mihail Strogalev   +0.222   Stepan Kapsha   +1.983   Alexander Mudrov   +20.791   Victor Sapozhnikov 
16  Dmitriy Lipin   +19.820   Vytaliy Myronenko   +4.248   Kalin Borisov   +19.271   Pavel Guzenko   +1.128   Evgeny Martynenko   +1.401   Dmytro Galushko   +11.299   Alexandr Ripa   +1.814   Iliya Stoykov   +0.559   Andrey Rogozhkin   +0.462   Dmitry Sysoev   +13.593   Stepan Kapsha   +3.303   Mihail Strogalev   +1.692   Alexander Mudrov   +19.702   Victor Sapozhnikov 
17  Dmitriy Lipin   +4.725   Kalin Borisov   +14.535   Vytaliy Myronenko   +9.819   Evgeny Martynenko   +1.158   Dmytro Galushko   +8.766   Alexandr Ripa   +3.133   Andrey Rogozhkin   +1.796   Iliya Stoykov   +0.164   Dmitry Sysoev   +3.675   Pavel Guzenko   +7.188   Stepan Kapsha   +7.493   Mihail Strogalev   +1.636   Alexander Mudrov   +17.241   Victor Sapozhnikov 
18  Dmitriy Lipin   +3.966   Kalin Borisov   +14.771   Vytaliy Myronenko   +14.825   Dmytro Galushko   +0.881   Evgeny Martynenko   +5.451   Alexandr Ripa   +2.743   Andrey Rogozhkin   +2.466   Dmitry Sysoev   +1.947   Iliya Stoykov   +2.608   Pavel Guzenko   +5.117   Stepan Kapsha   +11.565   Mihail Strogalev   +3.120   Alexander Mudrov   +14.039   Victor Sapozhnikov 
19  Dmitriy Lipin   +4.067   Kalin Borisov   +15.471   Vytaliy Myronenko   +17.906   Dmytro Galushko   +4.220   Alexandr Ripa   +2.520   Andrey Rogozhkin   +1.844   Dmitry Sysoev   +5.847   Pavel Guzenko   +1.172   Iliya Stoykov   +1.499   Evgeny Martynenko   +1.792   Stepan Kapsha   +14.577   Mihail Strogalev   +2.405   Alexander Mudrov   +12.635   Victor Sapozhnikov 
20  Dmitriy Lipin   +3.744   Kalin Borisov   +16.525   Vytaliy Myronenko   +23.004   Alexandr Ripa   +2.622   Andrey Rogozhkin   +0.180   Dmytro Galushko   +1.167   Dmitry Sysoev   +6.265   Pavel Guzenko   +2.818   Evgeny Martynenko   +1.095   Stepan Kapsha   +13.582   Iliya Stoykov   +7.100   Alexander Mudrov   +1.849   Mihail Strogalev   +8.593   Victor Sapozhnikov 
21  Dmitriy Lipin   +4.511   Kalin Borisov   +17.254   Vytaliy Myronenko   +23.570   Alexandr Ripa   +1.619   Andrey Rogozhkin   +0.968   Dmitry Sysoev   +7.574   Pavel Guzenko   +2.181   Evgeny Martynenko   +1.763   Stepan Kapsha   +6.741   Dmytro Galushko   +12.518   Iliya Stoykov   +7.959   Alexander Mudrov   +4.345   Victor Sapozhnikov   +14.171   Mihail Strogalev 
22  Dmitriy Lipin   +4.753   Kalin Borisov   +17.515   Vytaliy Myronenko   +24.400   Alexandr Ripa   +0.934   Andrey Rogozhkin   +0.877   Dmitry Sysoev   +8.049   Pavel Guzenko   +2.319   Evgeny Martynenko   +0.966   Stepan Kapsha   +16.550   Dmytro Galushko   +4.630   Iliya Stoykov   +12.651   Victor Sapozhnikov   +13.060   Mihail Strogalev   +5.235   Alexander Mudrov 
23  Dmitriy Lipin   +4.964   Kalin Borisov   +18.144   Vytaliy Myronenko   +24.827   Alexandr Ripa   +0.706   Andrey Rogozhkin   +0.388   Dmitry Sysoev   +8.961   Pavel Guzenko   +2.058   Evgeny Martynenko   +0.878   Stepan Kapsha   +18.799   Dmytro Galushko   +2.444   Iliya Stoykov   +16.241   Victor Sapozhnikov   +10.531   Mihail Strogalev   +5.476   Alexander Mudrov 
24  Dmitriy Lipin   +5.739   Kalin Borisov   +18.718   Vytaliy Myronenko   +24.946   Alexandr Ripa   +0.627   Andrey Rogozhkin   +0.260   Dmitry Sysoev   +9.153   Pavel Guzenko   +2.093   Evgeny Martynenko   +0.801   Stepan Kapsha   +20.377   Dmytro Galushko   +0.576   Iliya Stoykov   +21.083   Victor Sapozhnikov   +5.846   Mihail Strogalev   +6.453   Alexander Mudrov 
25  Dmitriy Lipin   +7.538   Kalin Borisov   +19.277   Vytaliy Myronenko   +24.157   Alexandr Ripa   +0.941   Dmitry Sysoev   +1.455   Andrey Rogozhkin   +7.705   Pavel Guzenko   +3.176   Evgeny Martynenko   +1.395   Stepan Kapsha   +21.106   Iliya Stoykov   +0.369   Dmytro Galushko   +20.678   Victor Sapozhnikov   +4.267   Mihail Strogalev   +6.876   Alexander Mudrov 
26  Dmitriy Lipin   +5.948   Kalin Borisov   +19.874   Vytaliy Myronenko   +24.113   Alexandr Ripa   +0.421   Dmitry Sysoev   +10.759   Pavel Guzenko   +2.582   Stepan Kapsha   +1.061   Evgeny Martynenko   +2.733   Andrey Rogozhkin   +18.392   Iliya Stoykov   +1.684   Dmytro Galushko   +20.398   Victor Sapozhnikov   +3.149   Mihail Strogalev   +8.163   Alexander Mudrov 
27  Dmitriy Lipin   +5.314   Kalin Borisov   +20.124   Vytaliy Myronenko   +24.264   Alexandr Ripa   +0.112   Dmitry Sysoev   +11.072   Pavel Guzenko   +1.900   Stepan Kapsha   +1.593   Evgeny Martynenko   +1.417   Andrey Rogozhkin   +19.508   Iliya Stoykov   +2.683   Dmytro Galushko   +20.900   Victor Sapozhnikov   +10.219   Alexander Mudrov   +4.771   Mihail Strogalev 
28  Dmitriy Lipin   +0.680   Kalin Borisov   +21.156   Vytaliy Myronenko   +30.663   Alexandr Ripa   +5.234   Pavel Guzenko   +1.273   Dmitry Sysoev   +0.782   Stepan Kapsha   +1.373   Evgeny Martynenko   +0.143   Andrey Rogozhkin   +19.826   Iliya Stoykov   +4.141   Dmytro Galushko   +21.759   Victor Sapozhnikov   +8.839   Alexander Mudrov   +4.476   Mihail Strogalev 
29  Kalin Borisov   +1.907   Dmitriy Lipin   +18.680   Vytaliy Myronenko   +31.887   Alexandr Ripa   +4.441   Pavel Guzenko   +1.077   Dmitry Sysoev   +0.356   Stepan Kapsha   +0.865   Andrey Rogozhkin   +2.044   Evgeny Martynenko   +19.146   Iliya Stoykov   +3.979   Dmytro Galushko   +29.993   Victor Sapozhnikov   +0.728   Alexander Mudrov   +5.109   Mihail Strogalev 
30  Kalin Borisov   +3.336   Dmitriy Lipin   +17.560   Vytaliy Myronenko   +32.648   Alexandr Ripa   +4.212   Pavel Guzenko   +0.251   Dmitry Sysoev   +0.819   Andrey Rogozhkin   +0.963   Stepan Kapsha   +2.494   Evgeny Martynenko   +20.498   Iliya Stoykov   +2.736   Dmytro Galushko   +30.028   Alexander Mudrov   +6.125   Mihail Strogalev 
31  Kalin Borisov   +21.245   Vytaliy Myronenko   +32.470   Alexandr Ripa   +4.109   Pavel Guzenko   +0.418   Andrey Rogozhkin   +1.688   Stepan Kapsha   +7.062   Evgeny Martynenko   +1.320   Dmitry Sysoev   +13.876   Iliya Stoykov   +3.506   Dmytro Galushko   +30.476   Alexander Mudrov   +14.482   Mihail Strogalev 
32  Kalin Borisov   +21.832   Vytaliy Myronenko   +32.271   Alexandr Ripa   +3.907   Pavel Guzenko   +0.253   Andrey Rogozhkin   +1.230   Stepan Kapsha   +7.814   Evgeny Martynenko   +3.900   Dmitry Sysoev   +10.406   Iliya Stoykov   +4.823   Dmytro Galushko   +30.440   Alexander Mudrov   +20.593   Mihail Strogalev 
33  Kalin Borisov   +23.503   Vytaliy Myronenko   +32.024   Alexandr Ripa   +3.569   Andrey Rogozhkin   +2.133   Pavel Guzenko   +0.281   Stepan Kapsha   +7.473   Evgeny Martynenko   +4.267   Dmitry Sysoev   +8.928   Iliya Stoykov   +6.552   Dmytro Galushko   +29.422   Alexander Mudrov   +20.853   Mihail Strogalev 
34  Kalin Borisov   +25.316   Vytaliy Myronenko   +32.089   Alexandr Ripa   +1.415   Andrey Rogozhkin   +4.467   Pavel Guzenko   +0.271   Stepan Kapsha   +8.075   Evgeny Martynenko   +5.285   Dmitry Sysoev   +6.511   Iliya Stoykov   +7.793   Dmytro Galushko   +29.158   Alexander Mudrov   +19.439   Mihail Strogalev 
35  Kalin Borisov   +26.980   Vytaliy Myronenko   +32.669   Alexandr Ripa   +0.341   Andrey Rogozhkin   +4.728   Pavel Guzenko   +0.783   Stepan Kapsha   +8.974   Evgeny Martynenko   +4.857   Dmitry Sysoev   +5.095   Iliya Stoykov   +8.516   Dmytro Galushko   +28.911   Alexander Mudrov   +23.514   Mihail Strogalev 
36  Kalin Borisov   +33.287   Vytaliy Myronenko   +28.007   Andrey Rogozhkin   +0.896   Alexandr Ripa   +5.017   Pavel Guzenko   +13.359   Evgeny Martynenko   +1.161   Dmitry Sysoev   +3.866   Iliya Stoykov   +11.470   Dmytro Galushko