Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23
1  Dmitry Sokolov   +423.943   Andrey Rogozhkin   +2.035   Alexandr Ripa   +0.845   Alexandr Matveev   +0.984   Iliq Stoykov   +1.291   Victor Sapozhnikov   +1.099   Sergey Chernoshtanov   +0.904   Dmytro Galushko   +1.124   Alexander Mudrov   +1.078   Evgeny Martynenko   +0.403   Vadim_ChernoshtanoV   +2.099   Pavel Guzenko   +1.426   Kalin Borisov   +0.054   Sergei Tkachenko   +1.505   Yuri Grishin   +6.403   Mihail Strogalev   +24.448   Alex Zakirov   +4.106   Andrey Tyukavkin   +48.302   Andrey Bochkarev 
2  Andrey Rogozhkin   +2.212   Alexandr Ripa   +2.009   Alexandr Matveev   +2.991   Iliq Stoykov   +0.337   Victor Sapozhnikov   +3.082   Alexander Mudrov   +3.114   Vadim_ChernoshtanoV   +1.864   Pavel Guzenko   +0.080   Kalin Borisov   +0.274   Yuri Grishin   +7.966   Dmytro Galushko   +6.427   Mihail Strogalev   +0.369   Sergei Tkachenko   +2.676   Sergey Chernoshtanov   +2.420   Evgeny Martynenko   +15.643   Alex Zakirov   +6.133   Andrey Tyukavkin   +48.752   Andrey Bochkarev 
3  Andrey Rogozhkin   +2.549   Alexandr Ripa   +3.120   Alexandr Matveev   +3.667   Iliq Stoykov   +0.777   Victor Sapozhnikov   +2.877   Alexander Mudrov   +3.422   Vadim_ChernoshtanoV   +0.597   Kalin Borisov   +4.423   Pavel Guzenko   +4.751   Dmytro Galushko   +7.575   Sergei Tkachenko   +2.306   Mihail Strogalev   +0.798   Sergey Chernoshtanov   +18.672   Alex Zakirov   +2.526   Andrey Tyukavkin   +6.381   Evgeny Martynenko   +2.717   Yuri Grishin   +41.245   Andrey Bochkarev 
4  Andrey Rogozhkin   +2.328   Alexandr Ripa   +4.432   Alexandr Matveev   +5.420   Victor Sapozhnikov   +2.255   Alexander Mudrov   +3.348   Kalin Borisov   +1.882   Vadim_ChernoshtanoV   +6.839   Pavel Guzenko   +1.017   Dmytro Galushko   +9.195   Sergei Tkachenko   +3.581   Mihail Strogalev   +0.073   Sergey Chernoshtanov   +17.516   Andrey Tyukavkin   +8.440   Alex Zakirov   +7.849   Yuri Grishin   +2.224   Iliq Stoykov   +0.984   Evgeny Martynenko   +33.241   Andrey Bochkarev 
5  Andrey Rogozhkin   +1.015   Alexandr Ripa   +4.850   Alexandr Matveev   +6.036   Victor Sapozhnikov   +2.287   Alexander Mudrov   +1.827   Kalin Borisov   +4.199   Vadim_ChernoshtanoV   +7.507   Pavel Guzenko   +0.408   Dmytro Galushko   +9.667   Sergei Tkachenko   +3.666   Sergey Chernoshtanov   +2.570   Mihail Strogalev   +13.164   Andrey Tyukavkin   +12.641   Alex Zakirov   +3.793   Yuri Grishin   +7.780   Iliq Stoykov   +8.517   Evgeny Martynenko   +19.777   Andrey Bochkarev 
6  Andrey Rogozhkin   +1.807   Alexandr Ripa   +5.816   Alexandr Matveev   +6.289   Victor Sapozhnikov   +2.097   Alexander Mudrov   +6.704   Vadim_ChernoshtanoV   +0.664   Kalin Borisov   +7.771   Dmytro Galushko   +0.843   Pavel Guzenko   +7.914   Sergei Tkachenko   +3.624   Sergey Chernoshtanov   +6.751   Mihail Strogalev   +6.813   Andrey Tyukavkin   +16.778   Yuri Grishin   +2.683   Alex Zakirov   +5.124   Iliq Stoykov   +16.156   Evgeny Martynenko   +12.213   Andrey Bochkarev 
7  Andrey Rogozhkin   +2.392   Alexandr Ripa   +6.775   Alexandr Matveev   +6.589   Victor Sapozhnikov   +2.019   Alexander Mudrov   +6.667   Vadim_ChernoshtanoV   +8.847   Dmytro Galushko   +0.735   Kalin Borisov   +1.094   Pavel Guzenko   +6.810   Sergei Tkachenko   +4.693   Sergey Chernoshtanov   +6.952   Mihail Strogalev   +5.338   Andrey Tyukavkin   +15.389   Yuri Grishin   +6.343   Alex Zakirov   +1.458   Iliq Stoykov   +16.408   Evgeny Martynenko   +13.467   Andrey Bochkarev 
8  Andrey Rogozhkin   +2.880   Alexandr Ripa   +7.364   Alexandr Matveev   +7.293   Victor Sapozhnikov   +1.972   Alexander Mudrov   +7.453   Vadim_ChernoshtanoV   +7.846   Dmytro Galushko   +1.428   Kalin Borisov   +8.245   Sergei Tkachenko   +1.806   Pavel Guzenko   +2.940   Sergey Chernoshtanov   +9.761   Mihail Strogalev   +0.021   Andrey Tyukavkin   +23.076   Yuri Grishin   +0.395   Iliq Stoykov   +2.416   Alex Zakirov   +14.975   Evgeny Martynenko   +12.321   Andrey Bochkarev 
9  Andrey Rogozhkin   +2.465   Alexandr Ripa   +8.459   Alexandr Matveev   +7.923   Victor Sapozhnikov   +1.365   Alexander Mudrov   +10.272   Vadim_ChernoshtanoV   +5.236   Dmytro Galushko   +1.412   Kalin Borisov   +9.206   Sergei Tkachenko   +1.178   Pavel Guzenko   +4.263   Sergey Chernoshtanov   +6.986   Andrey Tyukavkin   +4.509   Mihail Strogalev   +18.847   Iliq Stoykov   +1.256   Yuri Grishin   +6.379   Alex Zakirov   +10.691   Evgeny Martynenko   +11.063   Andrey Bochkarev 
10  Andrey Rogozhkin   +2.928   Alexandr Ripa   +9.169   Alexandr Matveev   +8.196   Victor Sapozhnikov   +1.214   Alexander Mudrov   +10.995   Vadim_ChernoshtanoV   +4.663   Dmytro Galushko   +1.427   Kalin Borisov   +8.943   Sergei Tkachenko   +2.124   Pavel Guzenko   +3.955   Sergey Chernoshtanov   +6.187   Andrey Tyukavkin   +12.185   Mihail Strogalev   +10.338   Iliq Stoykov   +0.961   Yuri Grishin   +18.013   Evgeny Martynenko   +9.747   Andrey Bochkarev   +25.569   Alex Zakirov 
11  Andrey Rogozhkin   +3.261   Alexandr Ripa   +10.583   Alexandr Matveev   +8.156   Victor Sapozhnikov   +1.407   Alexander Mudrov   +11.154   Vadim_ChernoshtanoV   +4.273   Dmytro Galushko   +0.957   Kalin Borisov   +10.076   Sergei Tkachenko   +1.570   Pavel Guzenko   +4.592   Sergey Chernoshtanov   +3.884   Andrey Tyukavkin   +21.351   Mihail Strogalev   +1.862   Iliq Stoykov   +2.676   Yuri Grishin   +16.938   Evgeny Martynenko   +8.564   Andrey Bochkarev   +115.358   Alex Zakirov 
12  Andrey Rogozhkin   +3.349   Alexandr Ripa   +11.846   Alexandr Matveev   +9.456   Victor Sapozhnikov   +0.549   Alexander Mudrov   +11.191   Vadim_ChernoshtanoV   +4.680   Dmytro Galushko   +0.372   Kalin Borisov   +9.561   Sergei Tkachenko   +7.510   Pavel Guzenko   +0.689   Sergey Chernoshtanov   +1.319   Andrey Tyukavkin   +26.979   Mihail Strogalev   +0.103   Iliq Stoykov   +7.038   Yuri Grishin   +8.980   Evgeny Martynenko   +8.619   Andrey Bochkarev   +183.346   Alex Zakirov 
13  Andrey Rogozhkin   +3.123   Alexandr Ripa   +12.338   Alexandr Matveev   +11.338   Alexander Mudrov   +10.842   Vadim_ChernoshtanoV   +3.449   Victor Sapozhnikov   +1.434   Kalin Borisov   +9.948   Sergei Tkachenko   +6.672   Pavel Guzenko   +1.068   Andrey Tyukavkin   +0.778   Sergey Chernoshtanov   +1.008   Dmytro Galushko   +25.100   Iliq Stoykov   +8.510   Yuri Grishin   +0.023   Mihail Strogalev   +8.056   Evgeny Martynenko   +7.434   Andrey Bochkarev   +191.033   Alex Zakirov 
14  Andrey Rogozhkin   +3.670   Alexandr Ripa   +12.968   Alexandr Matveev   +12.678   Alexander Mudrov   +9.230   Vadim_ChernoshtanoV   +4.349   Kalin Borisov   +5.719   Victor Sapozhnikov   +6.870   Sergei Tkachenko   +5.248   Andrey Tyukavkin   +2.156   Sergey Chernoshtanov   +0.855   Pavel Guzenko   +5.721   Dmytro Galushko   +17.641   Iliq Stoykov   +17.733   Evgeny Martynenko   +7.886   Andrey Bochkarev   +3.227   Mihail Strogalev   +13.504   Yuri Grishin   +194.823   Alex Zakirov 
15  Andrey Rogozhkin   +4.421   Alexandr Ripa   +13.889   Alexandr Matveev   +13.638   Alexander Mudrov   +9.649   Vadim_ChernoshtanoV   +2.070   Kalin Borisov   +7.192   Victor Sapozhnikov   +7.450   Sergei Tkachenko   +2.817   Andrey Tyukavkin   +4.061   Sergey Chernoshtanov   +0.857   Pavel Guzenko   +4.642   Dmytro Galushko   +17.107   Iliq Stoykov   +18.070   Evgeny Martynenko   +11.425   Andrey Bochkarev   +4.379   Mihail Strogalev   +9.950   Yuri Grishin   +212.977   Alex Zakirov 
16  Andrey Rogozhkin   +19.176   Alexandr Matveev   +0.558   Alexandr Ripa   +14.105   Alexander Mudrov   +10.837   Vadim_ChernoshtanoV   +0.480   Kalin Borisov   +5.968   Victor Sapozhnikov   +9.305   Sergei Tkachenko   +1.217   Andrey Tyukavkin   +5.036   Sergey Chernoshtanov   +0.443   Pavel Guzenko   +3.654   Dmytro Galushko   +17.239   Iliq Stoykov   +18.733   Evgeny Martynenko   +10.335   Andrey Bochkarev   +6.461   Mihail Strogalev   +9.096   Yuri Grishin   +268.887   Alex Zakirov 
17  Andrey Rogozhkin   +7.038   Alexandr Matveev   +5.472   Alexandr Ripa   +9.903   Alexander Mudrov   +10.108   Kalin Borisov   +7.126   Victor Sapozhnikov   +6.726   Vadim_ChernoshtanoV   +2.020   Andrey Tyukavkin   +1.200   Sergei Tkachenko   +5.418   Sergey Chernoshtanov   +0.485   Pavel Guzenko   +2.759   Dmytro Galushko   +17.093   Iliq Stoykov   +19.701   Evgeny Martynenko   +9.899   Andrey Bochkarev   +9.069   Mihail Strogalev   +5.685   Yuri Grishin   +284.589   Alex Zakirov 
18  Andrey Rogozhkin   +2.132   Alexandr Matveev   +4.186   Alexandr Ripa   +12.306   Alexander Mudrov   +16.258   Victor Sapozhnikov   +7.174   Kalin Borisov   +1.797   Vadim_ChernoshtanoV   +0.110   Andrey Tyukavkin   +1.862   Sergei Tkachenko   +4.946   Sergey Chernoshtanov   +0.500   Pavel Guzenko   +2.419   Dmytro Galushko   +16.494   Iliq Stoykov   +39.342   Evgeny Martynenko   +1.369   Mihail Strogalev   +4.417   Yuri Grishin   +27.656   Andrey Bochkarev   +277.389   Alex Zakirov 
19  Andrey Rogozhkin   +4.073   Alexandr Matveev   +2.324   Alexandr Ripa   +14.876   Alexander Mudrov   +15.412   Victor Sapozhnikov   +8.621   Andrey Tyukavkin   +2.098   Vadim_ChernoshtanoV   +0.442   Sergei Tkachenko   +1.805   Kalin Borisov   +3.555   Sergey Chernoshtanov   +0.847   Pavel Guzenko   +0.844   Dmytro Galushko   +17.368   Iliq Stoykov   +44.257   Mihail Strogalev   +1.489   Yuri Grishin   +0.648   Evgeny Martynenko   +32.103   Andrey Bochkarev   +277.312   Alex Zakirov 
20  Andrey Rogozhkin   +6.239   Alexandr Matveev   +0.217   Alexandr Ripa   +17.689   Alexander Mudrov   +15.139   Victor Sapozhnikov   +13.846   Sergei Tkachenko   +1.085   Kalin Borisov   +3.692   Sergey Chernoshtanov   +0.598   Dmytro Galushko   +2.594   Andrey Tyukavkin   +14.203   Iliq Stoykov   +0.846   Vadim_ChernoshtanoV   +30.184   Pavel Guzenko   +14.734   Yuri Grishin   +1.007   Evgeny Martynenko   +4.921   Mihail Strogalev   +26.682   Andrey Bochkarev 
21  Andrey Rogozhkin   +5.980   Alexandr Ripa   +3.188   Alexandr Matveev   +18.412   Alexander Mudrov   +13.352   Victor Sapozhnikov   +20.257   Sergei Tkachenko   +0.806   Sergey Chernoshtanov   +0.303   Dmytro Galushko   +5.782   Kalin Borisov   +0.283   Andrey Tyukavkin   +8.633   Iliq Stoykov   +7.835   Vadim_ChernoshtanoV   +32.012   Pavel Guzenko   +6.510   Yuri Grishin   +1.650   Evgeny Martynenko   +8.853   Mihail Strogalev   +22.903   Andrey Bochkarev 
22  Andrey Rogozhkin   +12.456   Alexandr Matveev   +17.963   Alexander Mudrov   +13.656   Victor Sapozhnikov   +20.328   Sergei Tkachenko   +1.431   Dmytro Galushko   +0.641   Sergey Chernoshtanov   +2.486   Andrey Tyukavkin   +2.635   Kalin Borisov   +15.205   Vadim_ChernoshtanoV   +6.622   Iliq Stoykov   +6.781   Alexandr Ripa   +25.170   Yuri Grishin   +2.600   Evgeny Martynenko   +0.591   Pavel Guzenko   +10.583   Mihail Strogalev   +28.548   Andrey Bochkarev 
23  Andrey Rogozhkin   +13.638   Alexandr Matveev   +20.369   Alexander Mudrov   +11.755   Victor Sapozhnikov   +21.107   Dmytro Galushko   +2.141   Andrey Tyukavkin   +1.223   Sergey Chernoshtanov   +2.529   Kalin Borisov   +15.560   Sergei Tkachenko   +0.169   Vadim_ChernoshtanoV   +14.900   Iliq Stoykov   +4.642   Alexandr Ripa   +25.005   Evgeny Martynenko   +1.187   Pavel Guzenko   +13.406   Yuri Grishin   +0.071   Mihail Strogalev 
24  Andrey Rogozhkin   +16.791   Alexandr Matveev   +22.560   Alexander Mudrov   +11.411   Victor Sapozhnikov   +20.925   Dmytro Galushko   +0.513   Andrey Tyukavkin   +6.348   Kalin Borisov   +15.840   Vadim_ChernoshtanoV   +6.824   Sergei Tkachenko   +4.509   Sergey Chernoshtanov   +3.605   Iliq Stoykov   +3.887   Alexandr Ripa   +27.832   Pavel Guzenko   +13.287   Evgeny Martynenko   +4.073   Yuri Grishin   +16.275   Mihail Strogalev 
25  Andrey Rogozhkin   +36.850   Alexandr Matveev   +15.235   Victor Sapozhnikov   +7.485   Alexander Mudrov   +11.346   Andrey Tyukavkin   +3.683   Dmytro Galushko   +13.112   Kalin Borisov   +8.269   Vadim_ChernoshtanoV   +5.140   Sergei Tkachenko   +6.578   Iliq Stoykov   +3.695   Sergey Chernoshtanov   +0.968   Alexandr Ripa   +29.668   Pavel Guzenko   +16.087   Yuri Grishin   +5.152   Evgeny Martynenko   +17.123   Mihail Strogalev 
26  Andrey Rogozhkin   +41.192   Alexandr Matveev   +11.563   Victor Sapozhnikov   +14.858   Alexander Mudrov   +1.091   Andrey Tyukavkin   +6.283   Dmytro Galushko   +12.689   Kalin Borisov   +9.993   Vadim_ChernoshtanoV   +1.713   Sergei Tkachenko   +4.972   Iliq Stoykov   +5.707   Sergey Chernoshtanov   +0.168   Alexandr Ripa   +28.902   Pavel Guzenko   +34.968   Yuri Grishin   +14.958   Mihail Strogalev   +27.175   Evgeny Martynenko 
27  Andrey Rogozhkin   +38.293   Alexandr Matveev   +14.213   Victor Sapozhnikov   +14.733   Andrey Tyukavkin   +5.326   Alexander Mudrov   +2.202   Dmytro Galushko   +13.851   Kalin Borisov   +8.452   Vadim_ChernoshtanoV   +1.692   Sergei Tkachenko   +2.119   Iliq Stoykov   +7.229   Sergey Chernoshtanov   +2.234   Alexandr Ripa   +26.705   Pavel Guzenko   +53.120   Yuri Grishin   +29.962   Evgeny Martynenko   +13.649   Mihail Strogalev 
28  Andrey Rogozhkin   +33.216   Alexandr Matveev   +17.593   Victor Sapozhnikov   +11.377   Andrey Tyukavkin   +8.426   Alexander Mudrov   +1.398   Dmytro Galushko   +13.041   Kalin Borisov   +8.413   Vadim_ChernoshtanoV   +1.876   Sergei Tkachenko   +1.262   Iliq Stoykov   +7.488   Sergey Chernoshtanov   +2.181   Alexandr Ripa   +26.488   Pavel Guzenko   +66.127   Yuri Grishin   +17.259   Evgeny Martynenko   +26.141   Mihail Strogalev 
29  Andrey Rogozhkin   +32.919   Alexandr Matveev   +19.573   Victor Sapozhnikov   +8.618   Andrey Tyukavkin   +10.313   Alexander Mudrov   +1.768   Dmytro Galushko   +13.454   Kalin Borisov   +6.556   Vadim_ChernoshtanoV   +2.274   Sergei Tkachenko   +0.318   Iliq Stoykov   +8.641   Sergey Chernoshtanov   +0.914   Alexandr Ripa   +26.880   Pavel Guzenko   +65.933   Yuri Grishin   +17.401   Evgeny Martynenko   +28.302   Mihail Strogalev 
30  Andrey Rogozhkin   +32.210   Alexandr Matveev   +22.945   Victor Sapozhnikov   +4.836   Andrey Tyukavkin   +12.906   Alexander Mudrov   +13.914   Kalin Borisov   +4.255   Dmytro Galushko   +4.308   Vadim_ChernoshtanoV   +0.488   Sergei Tkachenko   +1.077   Iliq Stoykov   +8.793   Sergey Chernoshtanov   +0.189   Alexandr Ripa   +26.366   Pavel Guzenko   +65.466   Yuri Grishin   +17.656   Evgeny Martynenko   +94.555   Mihail Strogalev 
31  Andrey Rogozhkin   +31.267   Alexandr Matveev   +24.890   Victor Sapozhnikov   +2.703   Andrey Tyukavkin   +15.963   Alexander Mudrov   +11.825   Kalin Borisov   +9.532   Vadim_ChernoshtanoV   +0.866   Iliq Stoykov   +1.877   Dmytro Galushko   +8.606   Alexandr Ripa   +0.905   Sergei Tkachenko   +0.281   Sergey Chernoshtanov   +25.149   Pavel Guzenko   +63.042   Yuri Grishin   +18.989   Evgeny Martynenko   +101.462   Mihail Strogalev 
32  Andrey Rogozhkin   +29.913   Alexandr Matveev   +28.743   Andrey Tyukavkin   +0.250   Victor Sapozhnikov   +17.508   Alexander Mudrov   +10.674   Kalin Borisov   +9.847   Vadim_ChernoshtanoV   +0.038   Iliq Stoykov   +1.798   Dmytro Galushko   +8.068   Alexandr Ripa   +1.839   Sergei Tkachenko   +0.689   Sergey Chernoshtanov   +24.395   Pavel Guzenko   +61.197   Yuri Grishin   +20.160   Evgeny Martynenko   +104.471   Mihail Strogalev 
33  Andrey Rogozhkin   +28.901   Alexandr Matveev   +27.947   Andrey Tyukavkin   +19.202   Alexander Mudrov   +0.643   Victor Sapozhnikov   +10.585   Kalin Borisov   +9.576   Iliq Stoykov   +2.117   Dmytro Galushko   +1.164   Vadim_ChernoshtanoV   +4.301   Alexandr Ripa   +3.322   Sergei Tkachenko   +0.831   Sergey Chernoshtanov   +25.269   Pavel Guzenko   +63.163   Yuri Grishin   +18.168   Evgeny Martynenko   +104.270   Mihail Strogalev 
34  Andrey Rogozhkin   +27.016   Alexandr Matveev   +27.779   Andrey Tyukavkin   +21.896   Alexander Mudrov   +5.403   Victor Sapozhnikov   +3.647   Kalin Borisov   +11.361   Iliq Stoykov   +1.671   Dmytro Galushko   +2.190   Vadim_ChernoshtanoV   +1.407   Alexandr Ripa   +7.687   Sergey Chernoshtanov   +6.518   Sergei Tkachenko   +16.339   Pavel Guzenko   +63.264   Yuri Grishin   +18.100   Evgeny Martynenko   +112.275   Mihail Strogalev 
35  Andrey Rogozhkin   +26.067   Alexandr Matveev   +27.227   Andrey Tyukavkin   +22.955   Alexander Mudrov   +6.103   Victor Sapozhnikov   +2.503   Kalin Borisov   +11.895   Iliq Stoykov   +1.445   Dmytro Galushko   +3.978   Alexandr Ripa   +0.680   Vadim_ChernoshtanoV   +7.961   Sergey Chernoshtanov   +22.234   Pavel Guzenko   +6.625   Sergei Tkachenko   +62.055   Yuri Grishin   +13.207   Evgeny Martynenko   +111.190   Mihail Strogalev 
36  Andrey Rogozhkin   +26.504   Alexandr Matveev   +26.282   Andrey Tyukavkin   +26.224   Alexander Mudrov   +6.636   Victor Sapozhnikov   +2.274   Kalin Borisov   +9.486   Iliq Stoykov   +1.795   Dmytro Galushko   +2.832   Alexandr Ripa   +2.084   Vadim_ChernoshtanoV   +8.458   Sergey Chernoshtanov   +21.671   Pavel Guzenko   +6.316   Sergei Tkachenko   +60.175   Yuri Grishin   +15.011   Evgeny Martynenko   +111.429   Mihail Strogalev 
37  Andrey Rogozhkin   +25.864   Alexandr Matveev   +25.849   Andrey Tyukavkin   +27.384   Alexander Mudrov   +6.902   Victor Sapozhnikov   +10.898   Iliq Stoykov   +2.798   Dmytro Galushko   +1.368   Alexandr Ripa   +2.170   Kalin Borisov   +0.532   Vadim_ChernoshtanoV   +8.302   Sergey Chernoshtanov   +21.283   Pavel Guzenko   +12.900   Sergei Tkachenko   +52.750   Yuri Grishin   +16.229   Evgeny Martynenko   +114.555   Mihail Strogalev 
38  Andrey Rogozhkin   +24.423   Alexandr Matveev   +26.334   Andrey Tyukavkin   +28.942   Alexander Mudrov   +6.513   Victor Sapozhnikov   +10.490   Iliq Stoykov   +2.736   Dmytro Galushko   +0.462   Alexandr Ripa   +2.800   Kalin Borisov   +0.822   Vadim_ChernoshtanoV   +7.976   Sergey Chernoshtanov   +22.817   Pavel Guzenko   +12.254   Sergei Tkachenko   +52.245   Yuri Grishin   +17.114   Evgeny Martynenko 
39  Andrey Rogozhkin   +21.056   Alexandr Matveev   +26.618   Andrey Tyukavkin   +30.606   Alexander Mudrov   +6.033   Victor Sapozhnikov   +10.092   Iliq Stoykov   +3.540   Alexandr Ripa   +1.047   Dmytro Galushko   +2.773   Vadim_ChernoshtanoV   +1.970   Kalin Borisov   +6.079   Sergey Chernoshtanov   +23.694   Pavel Guzenko   +12.960   Sergei Tkachenko 
40  Andrey Rogozhkin   +13.542   Alexandr Matveev   +26.754   Andrey Tyukavkin   +33.959   Alexander Mudrov   +3.774   Victor Sapozhnikov