Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22
1  Igor Artemov   +2.894   Andrey Rogozhkin   +0.091   Vytaliy Myronenko   +2.536   Alexandr Ripa   +0.628   Victor Sapozhnikov   +1.623   Sergey Chernoshtanov   +1.342   Evgeny Martynenko   +0.200   Dmitry Sokolov   +0.592   Dmytro Galushko   +0.852   Pavel Guzenko   +0.117   Iliq Stoykov   +0.368   Vadim_ChernoshtanoV   +0.564   Alexander Mudrov   +1.132   Igor Zyrianov   +2.022   Kalin Borisov   +2.882   Yuri Grishin   +12.357   Alexandr Kalinovskiy   +6.354   Andrey Bochkarev   +5.333   Mihail Strogalev 
2  Igor Artemov   +3.591   Vytaliy Myronenko   +3.219   Alexandr Ripa   +0.957   Victor Sapozhnikov   +3.956   Sergey Chernoshtanov   +1.719   Dmytro Galushko   +0.065   Andrey Rogozhkin   +0.920   Evgeny Martynenko   +0.276   Iliq Stoykov   +1.542   Pavel Guzenko   +0.206   Vadim_ChernoshtanoV   +1.286   Igor Zyrianov   +0.068   Alexander Mudrov   +0.251   Kalin Borisov   +0.203   Yuri Grishin   +3.446   Dmitry Sokolov   +16.642   Andrey Bochkarev   +24.094   Alexandr Kalinovskiy   +9.630   Mihail Strogalev 
3  Igor Artemov   +3.809   Vytaliy Myronenko   +4.635   Alexandr Ripa   +1.097   Victor Sapozhnikov   +5.067   Sergey Chernoshtanov   +2.028   Dmytro Galushko   +0.039   Andrey Rogozhkin   +0.646   Evgeny Martynenko   +0.213   Iliq Stoykov   +0.858   Vadim_ChernoshtanoV   +2.344   Igor Zyrianov   +0.981   Kalin Borisov   +1.842   Alexander Mudrov   +0.097   Yuri Grishin   +1.513   Dmitry Sokolov   +7.286   Pavel Guzenko   +8.755   Andrey Bochkarev   +24.040   Alexandr Kalinovskiy   +9.874   Mihail Strogalev 
4  Igor Artemov   +3.740   Vytaliy Myronenko   +5.871   Alexandr Ripa   +1.823   Victor Sapozhnikov   +6.391   Sergey Chernoshtanov   +1.737   Dmytro Galushko   +1.513   Evgeny Martynenko   +0.418   Vadim_ChernoshtanoV   +1.209   Kalin Borisov   +2.579   Yuri Grishin   +0.567   Igor Zyrianov   +1.922   Alexander Mudrov   +1.186   Dmitry Sokolov   +1.284   Andrey Rogozhkin   +5.473   Pavel Guzenko   +8.558   Andrey Bochkarev   +2.951   Iliq Stoykov   +20.409   Alexandr Kalinovskiy   +9.769   Mihail Strogalev 
5  Igor Artemov   +4.080   Vytaliy Myronenko   +6.779   Alexandr Ripa   +3.452   Victor Sapozhnikov   +6.469   Sergey Chernoshtanov   +1.312   Dmytro Galushko   +1.379   Evgeny Martynenko   +0.190   Vadim_ChernoshtanoV   +0.686   Kalin Borisov   +2.864   Yuri Grishin   +3.776   Alexander Mudrov   +0.455   Dmitry Sokolov   +0.142   Andrey Rogozhkin   +6.525   Pavel Guzenko   +0.620   Igor Zyrianov   +8.183   Andrey Bochkarev   +23.762   Alexandr Kalinovskiy   +5.727   Iliq Stoykov   +3.870   Mihail Strogalev 
6  Igor Artemov   +3.958   Vytaliy Myronenko   +7.772   Alexandr Ripa   +3.875   Victor Sapozhnikov   +8.039   Sergey Chernoshtanov   +4.818   Evgeny Martynenko   +1.103   Vadim_ChernoshtanoV   +0.069   Yuri Grishin   +0.017   Dmytro Galushko   +1.289   Kalin Borisov   +1.973   Alexander Mudrov   +0.102   Andrey Rogozhkin   +2.927   Dmitry Sokolov   +4.372   Pavel Guzenko   +0.871   Igor Zyrianov   +9.569   Andrey Bochkarev   +22.252   Alexandr Kalinovskiy   +5.090   Iliq Stoykov   +5.151   Mihail Strogalev 
7  Igor Artemov   +3.197   Vytaliy Myronenko   +9.143   Alexandr Ripa   +3.988   Victor Sapozhnikov   +10.083   Sergey Chernoshtanov   +3.564   Evgeny Martynenko   +1.541   Dmytro Galushko   +0.199   Yuri Grishin   +1.857   Kalin Borisov   +1.917   Andrey Rogozhkin   +0.598   Alexander Mudrov   +1.676   Dmitry Sokolov   +4.512   Pavel Guzenko   +2.274   Igor Zyrianov   +3.236   Vadim_ChernoshtanoV   +4.610   Andrey Bochkarev   +22.408   Alexandr Kalinovskiy   +3.813   Iliq Stoykov   +5.934   Mihail Strogalev 
8  Igor Artemov   +3.751   Vytaliy Myronenko   +11.530   Alexandr Ripa   +3.469   Victor Sapozhnikov   +11.327   Sergey Chernoshtanov   +2.968   Evgeny Martynenko   +0.339   Yuri Grishin   +1.576   Dmytro Galushko   +0.144   Kalin Borisov   +9.315   Andrey Rogozhkin   +1.012   Dmitry Sokolov   +1.297   Pavel Guzenko   +0.177   Alexander Mudrov   +7.767   Igor Zyrianov   +2.012   Andrey Bochkarev   +21.602   Alexandr Kalinovskiy   +2.688   Iliq Stoykov   +5.413   Vadim_ChernoshtanoV   +1.114   Mihail Strogalev 
9  Igor Artemov   +3.681   Vytaliy Myronenko   +12.519   Alexandr Ripa   +3.884   Victor Sapozhnikov   +12.500   Sergey Chernoshtanov   +2.428   Yuri Grishin   +2.314   Dmytro Galushko   +0.492   Evgeny Martynenko   +0.291   Kalin Borisov   +9.120   Andrey Rogozhkin   +0.346   Dmitry Sokolov   +1.009   Pavel Guzenko   +0.545   Alexander Mudrov   +7.731   Igor Zyrianov   +2.563   Andrey Bochkarev   +21.270   Alexandr Kalinovskiy   +1.575   Iliq Stoykov   +5.251   Vadim_ChernoshtanoV   +1.891   Mihail Strogalev 
10  Vytaliy Myronenko   +12.689   Alexandr Ripa   +4.470   Victor Sapozhnikov   +1.175   Igor Artemov   +12.639   Sergey Chernoshtanov   +0.790   Yuri Grishin   +2.903   Dmytro Galushko   +1.194   Kalin Borisov   +0.233   Evgeny Martynenko   +9.496   Dmitry Sokolov   +0.267   Pavel Guzenko   +0.062   Andrey Rogozhkin   +1.639   Alexander Mudrov   +9.017   Igor Zyrianov   +0.295   Andrey Bochkarev   +21.994   Iliq Stoykov   +0.346   Alexandr Kalinovskiy   +5.280   Vadim_ChernoshtanoV   +2.847   Mihail Strogalev 
11  Vytaliy Myronenko   +11.438   Alexandr Ripa   +5.586   Victor Sapozhnikov   +13.408   Yuri Grishin   +2.173   Sergey Chernoshtanov   +1.306   Dmytro Galushko   +2.769   Evgeny Martynenko   +0.113   Kalin Borisov   +9.189   Andrey Rogozhkin   +0.997   Dmitry Sokolov   +0.387   Alexander Mudrov   +9.120   Andrey Bochkarev   +1.584   Igor Zyrianov   +1.864   Pavel Guzenko   +18.705   Iliq Stoykov   +4.779   Vadim_ChernoshtanoV   +3.599   Mihail Strogalev   +18.733   Alexandr Kalinovskiy 
12  Vytaliy Myronenko   +11.261   Alexandr Ripa   +5.506   Victor Sapozhnikov   +12.748   Yuri Grishin   +3.852   Sergey Chernoshtanov   +0.568   Dmytro Galushko   +2.352   Kalin Borisov   +1.608   Evgeny Martynenko   +7.590   Andrey Rogozhkin   +2.237   Dmitry Sokolov   +0.683   Alexander Mudrov   +8.170   Andrey Bochkarev   +2.005   Igor Zyrianov   +1.260   Pavel Guzenko   +18.332   Iliq Stoykov   +4.574   Vadim_ChernoshtanoV   +18.923   Mihail Strogalev   +36.686   Alexandr Kalinovskiy 
13  Vytaliy Myronenko   +12.309   Alexandr Ripa   +3.949   Victor Sapozhnikov   +12.314   Yuri Grishin   +6.086   Dmytro Galushko   +1.169   Sergey Chernoshtanov   +1.086   Kalin Borisov   +1.129   Evgeny Martynenko   +6.524   Andrey Rogozhkin   +3.301   Dmitry Sokolov   +2.511   Alexander Mudrov   +5.823   Andrey Bochkarev   +2.908   Igor Zyrianov   +1.116   Pavel Guzenko   +16.870   Iliq Stoykov   +4.570   Vadim_ChernoshtanoV   +20.569   Mihail Strogalev   +36.790   Alexandr Kalinovskiy 
14  Vytaliy Myronenko   +24.821   Victor Sapozhnikov   +1.746   Yuri Grishin   +6.264   Alexandr Ripa   +1.256   Dmytro Galushko   +1.181   Sergey Chernoshtanov   +0.165   Kalin Borisov   +1.445   Evgeny Martynenko   +4.937   Andrey Rogozhkin   +5.214   Dmitry Sokolov   +2.732   Alexander Mudrov   +4.838   Andrey Bochkarev   +3.750   Igor Zyrianov   +0.337   Pavel Guzenko   +16.957   Iliq Stoykov   +3.555   Vadim_ChernoshtanoV   +38.822   Mihail Strogalev   +21.035   Alexandr Kalinovskiy 
15  Vytaliy Myronenko   +22.803   Yuri Grishin   +5.233   Alexandr Ripa   +2.738   Kalin Borisov   +1.295   Dmytro Galushko   +2.001   Evgeny Martynenko   +3.873   Andrey Rogozhkin   +1.451   Sergey Chernoshtanov   +4.821   Dmitry Sokolov   +2.626   Alexander Mudrov   +4.635   Andrey Bochkarev   +5.328   Igor Zyrianov   +0.404   Pavel Guzenko   +14.381   Iliq Stoykov   +4.544   Vadim_ChernoshtanoV   +39.976   Mihail Strogalev   +43.937   Alexandr Kalinovskiy 
16  Vytaliy Myronenko   +18.719   Yuri Grishin   +5.195   Alexandr Ripa   +3.492   Kalin Borisov   +2.046   Dmytro Galushko   +4.537   Evgeny Martynenko   +0.444   Andrey Rogozhkin   +7.987   Dmitry Sokolov   +2.048   Alexander Mudrov   +4.470   Andrey Bochkarev   +5.656   Igor Zyrianov   +0.851   Pavel Guzenko   +12.717   Iliq Stoykov   +5.410   Vadim_ChernoshtanoV   +43.990   Mihail Strogalev   +41.234   Alexandr Kalinovskiy 
17  Vytaliy Myronenko   +15.308   Yuri Grishin   +3.433   Alexandr Ripa   +4.859   Kalin Borisov   +5.616   Dmytro Galushko   +1.608   Andrey Rogozhkin   +9.648   Dmitry Sokolov   +1.684   Alexander Mudrov   +3.675   Andrey Bochkarev   +6.277   Pavel Guzenko   +3.574   Igor Zyrianov   +0.531   Evgeny Martynenko   +7.642   Iliq Stoykov   +7.475   Vadim_ChernoshtanoV   +64.105   Mihail Strogalev   +19.945   Alexandr Kalinovskiy 
18  Vytaliy Myronenko   +13.037   Yuri Grishin   +1.930   Alexandr Ripa   +7.076   Kalin Borisov   +5.692   Andrey Rogozhkin   +12.348   Dmitry Sokolov   +2.668   Alexander Mudrov   +1.014   Andrey Bochkarev   +5.787   Dmytro Galushko   +1.168   Pavel Guzenko   +3.177   Evgeny Martynenko   +7.365   Iliq Stoykov   +8.246   Vadim_ChernoshtanoV   +8.581   Igor Zyrianov   +54.866   Mihail Strogalev   +21.098   Alexandr Kalinovskiy 
19  Vytaliy Myronenko   +11.377   Yuri Grishin   +1.333   Alexandr Ripa   +10.015   Kalin Borisov   +3.257   Andrey Rogozhkin   +16.429   Dmitry Sokolov   +0.333   Alexander Mudrov   +0.452   Andrey Bochkarev   +3.700   Dmytro Galushko   +2.709   Pavel Guzenko   +3.313   Evgeny Martynenko   +6.770   Iliq Stoykov   +9.037   Vadim_ChernoshtanoV   +8.245   Igor Zyrianov   +55.186   Mihail Strogalev   +28.790   Alexandr Kalinovskiy 
20  Vytaliy Myronenko   +10.556   Alexandr Ripa   +1.969   Yuri Grishin   +13.035   Andrey Rogozhkin   +14.502   Kalin Borisov   +2.574   Andrey Bochkarev   +2.062   Dmytro Galushko   +1.381   Alexander Mudrov   +3.556   Pavel Guzenko   +1.785   Evgeny Martynenko   +9.456   Iliq Stoykov   +0.220   Dmitry Sokolov   +5.574   Vadim_ChernoshtanoV   +8.761   Igor Zyrianov   +56.188   Mihail Strogalev   +28.380   Alexandr Kalinovskiy 
21  Vytaliy Myronenko   +5.065   Alexandr Ripa   +23.641   Yuri Grishin   +4.607   Kalin Borisov   +6.563   Andrey Rogozhkin   +0.654   Andrey Bochkarev   +1.240   Dmytro Galushko   +5.040   Evgeny Martynenko   +10.167   Dmitry Sokolov   +6.475   Alexander Mudrov   +0.697   Vadim_ChernoshtanoV   +1.127   Pavel Guzenko   +5.721   Igor Zyrianov   +4.983   Iliq Stoykov   +53.485   Mihail Strogalev   +37.475   Alexandr Kalinovskiy 
22  Alexandr Ripa   +19.138   Vytaliy Myronenko   +4.076   Yuri Grishin   +4.385   Kalin Borisov   +6.280   Andrey Rogozhkin   +5.791   Dmytro Galushko   +1.026   Andrey Bochkarev   +2.814   Evgeny Martynenko   +9.366   Dmitry Sokolov   +6.323   Alexander Mudrov   +0.618   Vadim_ChernoshtanoV   +0.852   Pavel Guzenko   +6.514   Igor Zyrianov   +4.283   Iliq Stoykov   +55.518   Mihail Strogalev   +39.461   Alexandr Kalinovskiy 
23  Alexandr Ripa   +18.519   Vytaliy Myronenko   +4.337   Yuri Grishin   +3.501   Kalin Borisov   +6.755   Andrey Rogozhkin   +6.708   Dmytro Galushko   +4.704   Evgeny Martynenko   +9.214   Dmitry Sokolov   +7.666   Alexander Mudrov   +0.710   Andrey Bochkarev   +1.077   Pavel Guzenko   +2.254   Vadim_ChernoshtanoV   +3.332   Igor Zyrianov   +3.071   Iliq Stoykov   +59.387   Mihail Strogalev   +41.071   Alexandr Kalinovskiy 
24  Alexandr Ripa   +17.280   Vytaliy Myronenko   +5.682   Yuri Grishin   +2.792   Kalin Borisov   +8.066   Andrey Rogozhkin   +6.478   Dmytro Galushko   +5.155   Evgeny Martynenko   +10.139   Dmitry Sokolov   +6.655   Alexander Mudrov   +1.245   Pavel Guzenko   +4.715   Andrey Bochkarev   +2.041   Igor Zyrianov   +2.705   Iliq Stoykov   +12.922   Vadim_ChernoshtanoV   +47.857   Mihail Strogalev   +42.203   Alexandr Kalinovskiy 
25  Alexandr Ripa   +15.674   Vytaliy Myronenko   +7.331   Yuri Grishin   +2.278   Kalin Borisov   +7.321   Andrey Rogozhkin   +8.431   Dmytro Galushko   +6.028   Evgeny Martynenko   +11.003   Dmitry Sokolov   +5.606   Alexander Mudrov   +0.396   Pavel Guzenko   +5.102   Andrey Bochkarev   +2.915   Igor Zyrianov   +0.537   Iliq Stoykov   +12.570   Vadim_ChernoshtanoV   +50.471   Mihail Strogalev   +45.115   Alexandr Kalinovskiy 
26  Alexandr Ripa   +13.838   Vytaliy Myronenko   +8.285   Yuri Grishin   +2.023   Kalin Borisov   +7.119   Andrey Rogozhkin   +11.425   Dmytro Galushko   +5.001   Evgeny Martynenko   +12.072   Dmitry Sokolov   +4.341   Pavel Guzenko   +1.313   Alexander Mudrov   +5.186   Andrey Bochkarev   +1.683   Iliq Stoykov   +1.817   Igor Zyrianov   +9.941   Vadim_ChernoshtanoV   +53.133   Mihail Strogalev   +47.415   Alexandr Kalinovskiy 
27  Alexandr Ripa   +11.998   Vytaliy Myronenko   +9.911   Yuri Grishin   +1.777   Kalin Borisov   +6.751   Andrey Rogozhkin   +13.318   Dmytro Galushko   +5.234   Evgeny Martynenko   +14.952   Pavel Guzenko   +3.034   Alexander Mudrov   +4.820   Andrey Bochkarev   +0.874   Iliq Stoykov   +4.607   Igor Zyrianov   +2.362   Dmitry Sokolov   +4.208   Vadim_ChernoshtanoV   +54.237   Mihail Strogalev   +60.350   Alexandr Kalinovskiy 
28  Alexandr Ripa   +9.772   Vytaliy Myronenko   +11.471   Yuri Grishin   +2.257   Kalin Borisov   +5.497   Andrey Rogozhkin   +14.898   Dmytro Galushko   +5.773   Evgeny Martynenko   +13.440   Pavel Guzenko   +4.633   Alexander Mudrov   +4.608   Iliq Stoykov   +5.874   Andrey Bochkarev   +0.706   Igor Zyrianov   +4.116   Vadim_ChernoshtanoV   +62.289   Mihail Strogalev   +56.243   Alexandr Kalinovskiy 
29  Alexandr Ripa   +7.589   Vytaliy Myronenko   +12.735   Yuri Grishin   +2.316   Kalin Borisov   +5.467   Andrey Rogozhkin   +16.725   Dmytro Galushko   +6.399   Evgeny Martynenko   +10.985   Pavel Guzenko   +6.092   Alexander Mudrov   +4.060   Iliq Stoykov   +8.223   Igor Zyrianov   +3.155   Vadim_ChernoshtanoV   +14.070   Andrey Bochkarev   +48.118   Mihail Strogalev   +61.807   Alexandr Kalinovskiy 
30  Alexandr Ripa   +6.053   Vytaliy Myronenko   +15.242   Yuri Grishin   +0.830   Kalin Borisov   +5.435   Andrey Rogozhkin   +18.427   Dmytro Galushko   +7.787   Evgeny Martynenko   +9.713   Pavel Guzenko   +6.223   Alexander Mudrov   +2.617   Iliq Stoykov   +10.092   Igor Zyrianov   +1.248   Vadim_ChernoshtanoV   +64.314   Mihail Strogalev   +63.613   Alexandr Kalinovskiy 
31  Alexandr Ripa   +4.626   Vytaliy Myronenko   +18.611   Kalin Borisov   +4.605   Andrey Rogozhkin   +21.484   Dmytro Galushko   +6.505   Evgeny Martynenko   +10.681   Pavel Guzenko   +4.385   Alexander Mudrov   +2.018   Iliq Stoykov   +11.090   Igor Zyrianov   +0.227   Vadim_ChernoshtanoV   +65.969   Mihail Strogalev   +73.594   Alexandr Kalinovskiy 
32  Alexandr Ripa   +2.145   Vytaliy Myronenko   +20.947   Kalin Borisov   +3.208   Andrey Rogozhkin   +24.551   Dmytro Galushko   +4.828   Evgeny Martynenko   +17.654   Alexander Mudrov   +0.141   Iliq Stoykov   +9.920   Pavel Guzenko   +1.706   Igor Zyrianov   +0.352   Vadim_ChernoshtanoV   +101.858   Mihail Strogalev   +39.705   Alexandr Kalinovskiy 
33  Vytaliy Myronenko   +4.517   Alexandr Ripa   +17.960   Kalin Borisov   +1.006   Andrey Rogozhkin   +28.020   Dmytro Galushko   +3.843   Evgeny Martynenko   +17.312   Iliq Stoykov   +1.657   Alexander Mudrov   +11.327   Vadim_ChernoshtanoV   +1.436   Igor Zyrianov   +8.665   Pavel Guzenko   +114.938   Mihail Strogalev 
34  Vytaliy Myronenko   +18.932   Alexandr Ripa   +1.876   Kalin Borisov   +0.248   Andrey Rogozhkin   +34.170   Dmytro Galushko   +15.624   Iliq Stoykov   +3.174   Alexander Mudrov   +9.866   Vadim_ChernoshtanoV   +2.591   Igor Zyrianov   +19.852   Pavel Guzenko