Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23
1  Igor Artemov   +2.752   Andrey Rogozhkin   +3.575   Alexandr Matveev   +3.599   Victor Sapozhnikov   +0.236   Alexandr Ripa   +3.853   Alexander Mudrov   +1.545   Dmitry Sokolov   +4.228   Andrey Tyukavkin   +0.882   Iliq Stoykov   +0.865   Vytaliy Myronenko   +0.352   Mihail Strogalev   +0.803   Sergey Chernoshtanov   +1.450   Dmytro Galushko   +1.970   Pavel Guzenko   +0.332   Evgeny Martynenko   +0.478   Yuri Grishin   +0.988   Igor Zyrianov   +0.183   Sergei Tkachenko   +7.587   Kalin Borisov 
2  Igor Artemov   +2.891   Andrey Rogozhkin   +6.969   Alexandr Matveev   +4.859   Alexandr Ripa   +9.687   Alexander Mudrov   +1.115   Andrey Tyukavkin   +6.056   Victor Sapozhnikov   +1.273   Mihail Strogalev   +0.017   Dmytro Galushko   +0.281   Iliq Stoykov   +0.575   Sergey Chernoshtanov   +2.514   Vytaliy Myronenko   +2.654   Evgeny Martynenko   +1.255   Igor Zyrianov   +0.254   Kalin Borisov   +0.968   Yuri Grishin   +4.121   Pavel Guzenko   +2.275   Sergei Tkachenko   +4.502   Dmitry Sokolov 
3  Igor Artemov   +4.812   Andrey Rogozhkin   +9.386   Alexandr Matveev   +5.830   Alexandr Ripa   +10.157   Andrey Tyukavkin   +0.204   Alexander Mudrov   +5.156   Iliq Stoykov   +2.558   Dmytro Galushko   +6.846   Sergey Chernoshtanov   +0.614   Evgeny Martynenko   +1.298   Kalin Borisov   +0.288   Mihail Strogalev   +3.732   Yuri Grishin   +3.038   Vytaliy Myronenko   +2.203   Igor Zyrianov   +3.742   Pavel Guzenko   +8.076   Sergei Tkachenko   +9.178   Dmitry Sokolov 
4  Igor Artemov   +6.082   Andrey Rogozhkin   +12.090   Alexandr Matveev   +8.022   Alexandr Ripa   +8.917   Andrey Tyukavkin   +1.861   Alexander Mudrov   +1.083   Iliq Stoykov   +2.144   Dmytro Galushko   +9.757   Sergey Chernoshtanov   +1.612   Kalin Borisov   +1.319   Evgeny Martynenko   +2.107   Mihail Strogalev   +1.088   Yuri Grishin   +2.458   Vytaliy Myronenko   +4.595   Igor Zyrianov   +3.241   Pavel Guzenko   +9.468   Sergei Tkachenko   +9.947   Dmitry Sokolov 
5  Igor Artemov   +9.147   Andrey Rogozhkin   +19.153   Alexandr Matveev   +2.607   Alexandr Ripa   +11.063   Andrey Tyukavkin   +0.247   Iliq Stoykov   +3.149   Dmytro Galushko   +2.282   Alexander Mudrov   +8.373   Sergey Chernoshtanov   +6.552   Kalin Borisov   +2.458   Yuri Grishin   +0.349   Mihail Strogalev   +0.667   Vytaliy Myronenko   +4.030   Evgeny Martynenko   +0.993   Pavel Guzenko   +15.131   Sergei Tkachenko   +11.798   Dmitry Sokolov   +16.746   Igor Zyrianov 
6  Igor Artemov   +12.381   Andrey Rogozhkin   +22.514   Alexandr Ripa   +12.597   Iliq Stoykov   +0.966   Andrey Tyukavkin   +1.603   Dmytro Galushko   +0.419   Alexandr Matveev   +5.881   Alexander Mudrov   +6.484   Sergey Chernoshtanov   +2.008   Kalin Borisov   +8.859   Mihail Strogalev   +2.710   Yuri Grishin   +7.721   Pavel Guzenko   +10.782   Evgeny Martynenko   +0.323   Sergei Tkachenko   +0.010   Vytaliy Myronenko   +27.848   Dmitry Sokolov   +11.221   Igor Zyrianov 
7  Igor Artemov   +14.676   Andrey Rogozhkin   +25.121   Alexandr Ripa   +8.157   Iliq Stoykov   +5.625   Dmytro Galushko   +0.303   Alexandr Matveev   +8.208   Alexander Mudrov   +2.264   Andrey Tyukavkin   +3.342   Sergey Chernoshtanov   +1.371   Kalin Borisov   +15.127   Yuri Grishin   +6.660   Pavel Guzenko   +0.695   Mihail Strogalev   +5.110   Evgeny Martynenko   +11.370   Sergei Tkachenko   +11.877   Vytaliy Myronenko   +23.188   Igor Zyrianov 
8  Igor Artemov   +15.326   Andrey Rogozhkin   +28.290   Alexandr Ripa   +8.162   Alexandr Matveev   +2.714   Iliq Stoykov   +2.414   Dmytro Galushko   +10.332   Alexander Mudrov   +1.512   Andrey Tyukavkin   +3.787   Sergey Chernoshtanov   +0.318   Kalin Borisov   +22.567   Pavel Guzenko   +0.472   Mihail Strogalev   +7.109   Yuri Grishin   +2.103   Evgeny Martynenko   +11.992   Sergei Tkachenko   +2.913   Vytaliy Myronenko   +54.084   Igor Zyrianov 
9  Igor Artemov   +16.069   Andrey Rogozhkin   +31.635   Alexandr Ripa   +3.160   Alexandr Matveev   +6.499   Iliq Stoykov   +1.827   Dmytro Galushko   +13.766   Alexander Mudrov   +1.387   Andrey Tyukavkin   +3.337   Kalin Borisov   +0.145   Sergey Chernoshtanov   +22.804   Pavel Guzenko   +1.439   Mihail Strogalev   +1.323   Yuri Grishin   +3.689   Evgeny Martynenko   +17.647   Sergei Tkachenko   +2.283   Vytaliy Myronenko 
10  Igor Artemov   +17.488   Andrey Rogozhkin   +31.905   Alexandr Ripa   +0.274   Alexandr Matveev   +8.514   Iliq Stoykov   +0.983   Dmytro Galushko   +19.127   Andrey Tyukavkin   +1.374   Alexander Mudrov   +2.067   Sergey Chernoshtanov   +8.629   Kalin Borisov   +14.246   Yuri Grishin   +0.062   Pavel Guzenko   +3.965   Mihail Strogalev   +17.354   Evgeny Martynenko   +1.348   Vytaliy Myronenko   +26.785   Sergei Tkachenko 
11  Igor Artemov   +18.619   Andrey Rogozhkin   +29.145   Alexandr Matveev   +7.254   Alexandr Ripa   +5.893   Iliq Stoykov   +0.891   Dmytro Galushko   +21.433   Andrey Tyukavkin   +2.294   Alexander Mudrov   +0.426   Sergey Chernoshtanov   +15.004   Kalin Borisov   +3.802   Yuri Grishin   +7.736   Pavel Guzenko   +3.438   Mihail Strogalev   +16.147   Evgeny Martynenko   +6.114   Vytaliy Myronenko   +96.362   Sergei Tkachenko 
12  Igor Artemov   +19.555   Andrey Rogozhkin   +28.016   Alexandr Matveev   +12.467   Alexandr Ripa   +4.046   Iliq Stoykov   +0.453   Dmytro Galushko   +26.584   Sergey Chernoshtanov   +4.485   Alexander Mudrov   +5.543   Andrey Tyukavkin   +3.194   Yuri Grishin   +10.643   Kalin Borisov   +9.475   Pavel Guzenko   +13.883   Evgeny Martynenko   +1.831   Vytaliy Myronenko   +5.008   Mihail Strogalev   +124.519   Sergei Tkachenko 
13  Igor Artemov   +15.400   Andrey Rogozhkin   +26.146   Alexandr Matveev   +20.963   Iliq Stoykov   +0.769   Dmytro Galushko   +3.657   Alexandr Ripa   +23.279   Sergey Chernoshtanov   +7.968   Alexander Mudrov   +6.260   Yuri Grishin   +9.031   Kalin Borisov   +16.774   Pavel Guzenko   +12.301   Evgeny Martynenko   +4.047   Vytaliy Myronenko   +10.506   Mihail Strogalev   +122.906   Sergei Tkachenko 
14  Igor Artemov   +14.527   Andrey Rogozhkin   +26.005   Alexandr Matveev   +25.881   Iliq Stoykov   +0.920   Dmytro Galushko   +22.845   Alexandr Ripa   +2.453   Sergey Chernoshtanov   +11.211   Yuri Grishin   +0.178   Alexander Mudrov   +16.061   Kalin Borisov   +18.875   Pavel Guzenko   +7.568   Evgeny Martynenko   +12.525   Vytaliy Myronenko   +25.247   Mihail Strogalev   +135.865   Sergei Tkachenko 
15  Igor Artemov   +13.251   Andrey Rogozhkin   +26.052   Alexandr Matveev   +47.644   Dmytro Galushko   +5.074   Alexandr Ripa   +3.577   Iliq Stoykov   +5.149   Sergey Chernoshtanov   +4.330   Yuri Grishin   +4.313   Alexander Mudrov   +30.819   Kalin Borisov   +19.658   Pavel Guzenko   +7.953   Evgeny Martynenko   +13.017   Vytaliy Myronenko   +53.510   Mihail Strogalev 
16  Igor Artemov   +6.919   Andrey Rogozhkin   +26.456   Alexandr Matveev   +59.224   Alexandr Ripa   +5.354   Sergey Chernoshtanov   +0.858   Dmytro Galushko   +3.373   Yuri Grishin   +5.144   Alexander Mudrov   +6.319   Iliq Stoykov   +45.785   Kalin Borisov   +18.956   Pavel Guzenko   +13.098   Evgeny Martynenko   +17.129   Vytaliy Myronenko   +52.166   Mihail Strogalev 
17  Andrey Rogozhkin   +9.046   Igor Artemov   +15.554   Alexandr Matveev   +62.918   Alexandr Ripa   +7.710   Yuri Grishin   +1.232   Sergey Chernoshtanov   +10.116   Iliq Stoykov   +5.072   Dmytro Galushko   +7.135   Alexander Mudrov   +33.919   Kalin Borisov   +36.310   Evgeny Martynenko   +11.400   Vytaliy Myronenko   +0.207   Pavel Guzenko   +95.397   Mihail Strogalev 
18  Igor Artemov   +7.999   Andrey Rogozhkin   +15.788   Alexandr Matveev   +73.279   Yuri Grishin   +7.198   Alexandr Ripa   +4.146   Dmytro Galushko   +1.987   Sergey Chernoshtanov   +3.997   Iliq Stoykov   +2.341   Alexander Mudrov   +30.419   Kalin Borisov   +39.478   Evgeny Martynenko   +6.988   Vytaliy Myronenko   +5.283   Pavel Guzenko   +126.605   Mihail Strogalev 
19  Igor Artemov   +5.502   Andrey Rogozhkin   +36.315   Alexandr Matveev   +62.464   Yuri Grishin   +7.007   Dmytro Galushko   +0.615   Sergey Chernoshtanov   +20.076   Alexandr Ripa   +1.402   Alexander Mudrov   +5.076   Iliq Stoykov   +20.757   Kalin Borisov   +35.871   Vytaliy Myronenko   +11.575   Pavel Guzenko   +2.061   Evgeny Martynenko   +167.077   Mihail Strogalev 
20  Igor Artemov   +5.938   Andrey Rogozhkin   +37.442   Alexandr Matveev   +71.351   Dmytro Galushko   +0.518   Sergey Chernoshtanov   +0.143   Yuri Grishin   +21.563   Alexandr Ripa   +3.919   Iliq Stoykov   +19.795   Alexander Mudrov   +7.845   Kalin Borisov   +26.820   Vytaliy Myronenko   +16.874   Pavel Guzenko   +44.266   Evgeny Martynenko   +133.196   Mihail Strogalev 
21  Igor Artemov   +12.555   Andrey Rogozhkin   +29.604   Alexandr Matveev   +73.319   Dmytro Galushko   +0.641   Sergey Chernoshtanov   +22.411   Alexandr Ripa   +3.964   Iliq Stoykov   +3.243   Yuri Grishin   +18.811   Alexander Mudrov   +9.135   Kalin Borisov   +21.717   Vytaliy Myronenko   +22.758   Pavel Guzenko   +38.927   Evgeny Martynenko   +136.421   Mihail Strogalev 
22  Igor Artemov   +13.181   Andrey Rogozhkin   +27.921   Alexandr Matveev   +74.583   Dmytro Galushko   +0.460   Sergey Chernoshtanov   +24.873   Alexandr Ripa   +3.115   Iliq Stoykov   +26.489   Alexander Mudrov   +4.698   Kalin Borisov   +14.150   Yuri Grishin   +12.316   Vytaliy Myronenko   +19.115   Pavel Guzenko   +38.884   Evgeny Martynenko   +138.878   Mihail Strogalev 
23  Igor Artemov   +11.248   Andrey Rogozhkin   +28.891   Alexandr Matveev   +79.675   Sergey Chernoshtanov   +1.153   Dmytro Galushko   +22.028   Alexandr Ripa   +0.867   Iliq Stoykov   +33.254   Kalin Borisov   +1.189   Alexander Mudrov   +22.847   Vytaliy Myronenko   +24.027   Pavel Guzenko   +31.463   Yuri Grishin   +146.452   Mihail Strogalev 
24  Igor Artemov   +9.126   Andrey Rogozhkin   +31.214   Alexandr Matveev   +80.394   Sergey Chernoshtanov   +4.331   Dmytro Galushko   +24.324   Iliq Stoykov   +3.742   Alexandr Ripa   +28.108   Alexander Mudrov   +7.755   Kalin Borisov   +12.724   Vytaliy Myronenko   +29.165   Pavel Guzenko   +35.676   Yuri Grishin   +145.772   Mihail Strogalev 
25  Igor Artemov   +24.409   Andrey Rogozhkin   +13.820   Alexandr Matveev   +81.927   Sergey Chernoshtanov   +5.292   Dmytro Galushko   +23.269   Iliq Stoykov   +26.750   Alexandr Ripa   +6.501   Alexander Mudrov   +18.729   Vytaliy Myronenko   +10.348   Kalin Borisov   +31.699   Pavel Guzenko   +44.474   Yuri Grishin   +130.453   Mihail Strogalev 
26  Igor Artemov   +25.080   Andrey Rogozhkin   +20.587   Alexandr Matveev   +76.436   Sergey Chernoshtanov   +5.943   Dmytro Galushko   +21.265   Iliq Stoykov   +33.454   Alexandr Ripa   +4.192   Alexander Mudrov   +15.919   Vytaliy Myronenko   +40.237   Kalin Borisov   +10.503   Pavel Guzenko   +44.265   Yuri Grishin   +123.415   Mihail Strogalev 
27  Igor Artemov   +23.819   Andrey Rogozhkin   +53.883   Alexandr Matveev   +46.131   Sergey Chernoshtanov   +12.802   Dmytro Galushko   +13.849   Iliq Stoykov   +38.753   Alexander Mudrov   +13.825   Vytaliy Myronenko   +3.612   Alexandr Ripa   +47.648   Kalin Borisov   +21.760   Pavel Guzenko   +158.153   Mihail Strogalev 
28  Igor Artemov   +22.882   Andrey Rogozhkin   +54.007   Alexandr Matveev   +47.804   Sergey Chernoshtanov   +23.170   Dmytro Galushko   +4.264   Iliq Stoykov   +40.954   Alexander Mudrov   +10.566   Vytaliy Myronenko   +24.942   Alexandr Ripa   +29.924   Kalin Borisov   +44.349   Pavel Guzenko   +148.490   Mihail Strogalev 
29  Igor Artemov   +23.036   Andrey Rogozhkin   +53.944   Alexandr Matveev   +50.369   Sergey Chernoshtanov   +28.179   Iliq Stoykov   +27.204   Dmytro Galushko   +18.920   Alexander Mudrov   +3.351   Vytaliy Myronenko   +29.531   Alexandr Ripa   +26.097   Kalin Borisov   +80.003   Pavel Guzenko   +118.759   Mihail Strogalev 
30  Igor Artemov   +25.727   Andrey Rogozhkin   +49.335   Alexandr Matveev   +53.836   Sergey Chernoshtanov   +28.542   Iliq Stoykov   +26.694   Dmytro Galushko   +19.203   Alexander Mudrov   +2.309   Vytaliy Myronenko   +31.699   Alexandr Ripa   +29.726   Kalin Borisov   +83.425   Pavel Guzenko   +123.239   Mihail Strogalev 
31  Igor Artemov   +23.947   Andrey Rogozhkin   +47.111   Alexandr Matveev   +58.167   Sergey Chernoshtanov   +30.189   Iliq Stoykov   +26.465   Dmytro Galushko   +17.338   Alexander Mudrov   +1.310   Vytaliy Myronenko   +33.259   Alexandr Ripa   +27.293   Kalin Borisov   +95.657   Pavel Guzenko 
32  Igor Artemov   +22.293   Andrey Rogozhkin   +45.046   Alexandr Matveev   +62.460   Sergey Chernoshtanov   +32.936   Iliq Stoykov   +21.215   Dmytro Galushko   +29.454   Vytaliy Myronenko   +1.190   Alexander Mudrov   +26.429   Alexandr Ripa   +21.584   Kalin Borisov 
33  Igor Artemov   +21.814   Andrey Rogozhkin   +40.596   Alexandr Matveev   +69.523   Sergey Chernoshtanov   +34.070   Iliq Stoykov   +19.215   Dmytro Galushko   +30.712   Vytaliy Myronenko   +11.073   Alexander Mudrov 
34  Igor Artemov   +17.385   Andrey Rogozhkin   +36.862   Alexandr Matveev