Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15
1  Vytaliy Myronenko   +0.728   Kalin Borisov   +1.240   Iliya Stoykov   +1.108   Dmitriy Lipin   +0.735   Stepan Kapsha   +1.109   Alexandr Ripa   +2.019   Alexander Mudrov   +0.495   Dmytro Galushko   +1.260   Vadim_ChernoshtanoV   +1.247   Mihail Strogalev   +0.247   Sergey Chernoshtanov   +5.330   Danil Davletshin 
2  Vytaliy Myronenko   +0.444   Kalin Borisov   +0.880   Iliya Stoykov   +2.423   Dmitriy Lipin   +0.525   Stepan Kapsha   +1.013   Alexandr Ripa   +6.361   Dmytro Galushko   +0.470   Alexander Mudrov   +1.278   Sergey Chernoshtanov   +1.389   Mihail Strogalev   +1.215   Vadim_ChernoshtanoV   +9.375   Danil Davletshin 
3  Kalin Borisov   +0.729   Vytaliy Myronenko   +1.183   Iliya Stoykov   +2.283   Dmitriy Lipin   +0.439   Stepan Kapsha   +2.028   Alexandr Ripa   +9.548   Sergey Chernoshtanov   +0.838   Dmytro Galushko   +0.966   Alexander Mudrov   +2.337   Vadim_ChernoshtanoV   +17.759   Danil Davletshin 
4  Kalin Borisov   +0.559   Vytaliy Myronenko   +1.813   Iliya Stoykov   +2.111   Dmitriy Lipin   +1.013   Stepan Kapsha   +1.887   Alexandr Ripa   +11.367   Sergey Chernoshtanov   +1.442   Dmytro Galushko   +1.461   Alexander Mudrov   +1.788   Vadim_ChernoshtanoV   +50.757   Danil Davletshin 
5  Kalin Borisov   +0.493   Vytaliy Myronenko   +1.827   Iliya Stoykov   +1.844   Dmitriy Lipin   +1.662   Stepan Kapsha   +2.725   Alexandr Ripa   +11.635   Sergey Chernoshtanov   +1.926   Dmytro Galushko   +3.801   Alexander Mudrov   +0.275   Vadim_ChernoshtanoV 
6  Kalin Borisov   +1.327   Vytaliy Myronenko   +2.340   Iliya Stoykov   +1.133   Dmitriy Lipin   +1.843   Stepan Kapsha   +4.588   Alexandr Ripa   +11.358   Sergey Chernoshtanov   +1.526   Dmytro Galushko   +5.698   Alexander Mudrov   +10.772   Vadim_ChernoshtanoV 
7  Kalin Borisov   +1.816   Vytaliy Myronenko   +1.944   Iliya Stoykov   +1.721   Dmitriy Lipin   +1.481   Stepan Kapsha   +5.845   Alexandr Ripa   +11.885   Sergey Chernoshtanov   +2.240   Dmytro Galushko   +6.861   Alexander Mudrov   +13.446   Vadim_ChernoshtanoV 
8  Kalin Borisov   +1.768   Vytaliy Myronenko   +3.459   Iliya Stoykov   +1.111   Dmitriy Lipin   +1.574   Stepan Kapsha   +6.341   Alexandr Ripa   +12.804   Sergey Chernoshtanov   +2.815   Dmytro Galushko   +7.363   Alexander Mudrov   +15.112   Vadim_ChernoshtanoV 
9  Kalin Borisov   +1.864   Vytaliy Myronenko   +3.266   Iliya Stoykov   +1.075   Dmitriy Lipin   +1.774   Stepan Kapsha   +7.097   Alexandr Ripa   +13.355   Sergey Chernoshtanov   +3.191   Dmytro Galushko   +7.811   Alexander Mudrov   +14.635   Vadim_ChernoshtanoV 
10  Kalin Borisov   +1.504   Vytaliy Myronenko   +4.657   Iliya Stoykov   +0.623   Dmitriy Lipin   +2.383   Stepan Kapsha   +9.155   Alexandr Ripa   +11.802   Sergey Chernoshtanov   +5.304   Dmytro Galushko   +7.622   Alexander Mudrov   +14.106   Vadim_ChernoshtanoV 
11  Kalin Borisov   +0.613   Vytaliy Myronenko   +3.696   Iliya Stoykov   +1.393   Dmitriy Lipin   +5.134   Stepan Kapsha   +6.834   Alexandr Ripa   +12.478   Sergey Chernoshtanov   +6.128   Dmytro Galushko   +8.424   Alexander Mudrov   +12.588   Vadim_ChernoshtanoV 
12  Kalin Borisov   +0.685   Vytaliy Myronenko   +3.795   Iliya Stoykov   +1.652   Dmitriy Lipin   +6.597   Stepan Kapsha   +7.013   Alexandr Ripa   +11.347   Sergey Chernoshtanov   +7.245   Dmytro Galushko   +8.898   Alexander Mudrov   +14.063   Vadim_ChernoshtanoV 
13  Kalin Borisov   +0.782   Vytaliy Myronenko   +2.874   Iliya Stoykov   +2.318   Dmitriy Lipin   +8.028   Stepan Kapsha   +7.677   Alexandr Ripa   +10.928   Sergey Chernoshtanov   +7.726   Dmytro Galushko   +8.782   Alexander Mudrov   +16.450   Vadim_ChernoshtanoV 
14  Vytaliy Myronenko   +1.094   Kalin Borisov   +2.151   Iliya Stoykov   +4.405   Dmitriy Lipin   +6.567   Stepan Kapsha   +8.277   Alexandr Ripa   +11.684   Sergey Chernoshtanov   +8.295   Dmytro Galushko   +8.750   Alexander Mudrov   +31.702   Vadim_ChernoshtanoV 
15  Iliya Stoykov   +1.565   Vytaliy Myronenko   +11.149   Stepan Kapsha   +8.493   Kalin Borisov   +1.628   Alexandr Ripa   +3.356   Dmitriy Lipin   +5.115   Sergey Chernoshtanov   +10.228   Dmytro Galushko   +9.102   Alexander Mudrov   +58.874   Vadim_ChernoshtanoV 
16  Iliya Stoykov   +2.955   Vytaliy Myronenko   +17.991   Kalin Borisov   +4.743   Dmitriy Lipin   +1.910   Alexandr Ripa   +6.956   Stepan Kapsha   +0.492   Sergey Chernoshtanov   +10.019   Dmytro Galushko   +8.524   Alexander Mudrov   +56.857   Vadim_ChernoshtanoV 
17  Iliya Stoykov   +6.845   Vytaliy Myronenko   +12.758   Kalin Borisov   +5.643   Dmitriy Lipin   +7.320   Alexandr Ripa   +1.276   Stepan Kapsha   +14.262   Dmytro Galushko   +9.539   Alexander Mudrov   +1.081   Sergey Chernoshtanov   +53.241   Vadim_ChernoshtanoV 
18  Iliya Stoykov   +18.667   Kalin Borisov   +5.120   Dmitriy Lipin   +9.864   Vytaliy Myronenko   +0.683   Stepan Kapsha   +17.180   Dmytro Galushko   +3.432   Alexandr Ripa   +5.210   Sergey Chernoshtanov   +0.612   Alexander Mudrov   +50.850   Vadim_ChernoshtanoV 
19  Iliya Stoykov   +15.789   Kalin Borisov   +4.932   Dmitriy Lipin   +10.133   Vytaliy Myronenko   +0.827   Stepan Kapsha   +21.962   Alexandr Ripa   +3.210   Dmytro Galushko   +1.649   Sergey Chernoshtanov   +3.707   Alexander Mudrov   +48.093   Vadim_ChernoshtanoV 
20  Kalin Borisov   +5.719   Dmitriy Lipin   +2.594   Iliya Stoykov   +7.020   Vytaliy Myronenko   +1.582   Stepan Kapsha   +22.761   Alexandr Ripa   +4.532   Sergey Chernoshtanov   +10.027   Alexander Mudrov   +16.925   Dmytro Galushko   +26.371   Vadim_ChernoshtanoV 
21  Kalin Borisov   +5.974   Dmitriy Lipin   +2.198   Iliya Stoykov   +7.071   Vytaliy Myronenko   +2.686   Stepan Kapsha   +22.229   Alexandr Ripa   +4.465   Sergey Chernoshtanov   +31.992   Dmytro Galushko   +3.857   Alexander Mudrov   +23.933   Vadim_ChernoshtanoV 
22  Kalin Borisov   +4.817   Dmitriy Lipin   +1.238   Iliya Stoykov   +10.780   Stepan Kapsha   +15.507   Vytaliy Myronenko   +7.062   Alexandr Ripa   +4.736   Sergey Chernoshtanov   +32.881   Dmytro Galushko   +3.945   Alexander Mudrov   +30.900   Vadim_ChernoshtanoV 
23  Kalin Borisov   +6.189   Dmitriy Lipin   +7.143   Iliya Stoykov   +4.354   Stepan Kapsha   +24.004   Alexandr Ripa   +3.470   Sergey Chernoshtanov   +34.574   Dmytro Galushko   +0.645   Vytaliy Myronenko   +3.021   Alexander Mudrov 
24  Kalin Borisov   +7.556   Dmitriy Lipin   +6.323   Iliya Stoykov   +5.109   Stepan Kapsha   +24.215   Alexandr Ripa   +4.383   Sergey Chernoshtanov   +35.620   Vytaliy Myronenko   +1.431   Dmytro Galushko   +3.427   Alexander Mudrov 
25  Kalin Borisov   +7.987   Dmitriy Lipin   +5.539   Iliya Stoykov   +13.704   Stepan Kapsha   +16.913   Alexandr Ripa   +8.034   Sergey Chernoshtanov   +31.252   Vytaliy Myronenko   +3.418   Dmytro Galushko   +3.065   Alexander Mudrov 
26  Kalin Borisov   +7.669   Dmitriy Lipin   +4.363   Iliya Stoykov   +15.071   Stepan Kapsha   +16.913   Alexandr Ripa   +15.200   Sergey Chernoshtanov   +22.398   Vytaliy Myronenko   +5.877   Dmytro Galushko   +2.975   Alexander Mudrov 
27  Kalin Borisov   +8.461   Dmitriy Lipin   +3.137   Iliya Stoykov   +16.679   Stepan Kapsha   +16.502   Alexandr Ripa   +16.203   Sergey Chernoshtanov   +20.009   Vytaliy Myronenko   +8.581   Dmytro Galushko   +2.965   Alexander Mudrov 
28  Kalin Borisov   +8.485   Dmitriy Lipin   +2.049   Iliya Stoykov   +18.002   Stepan Kapsha   +16.678   Alexandr Ripa   +16.232   Sergey Chernoshtanov   +17.813   Vytaliy Myronenko   +12.086   Dmytro Galushko   +3.135   Alexander Mudrov 
29  Kalin Borisov   +7.790   Dmitriy Lipin   +1.432   Iliya Stoykov   +19.156   Stepan Kapsha   +17.008   Alexandr Ripa   +15.561   Sergey Chernoshtanov   +16.468   Vytaliy Myronenko   +14.598   Dmytro Galushko   +3.064   Alexander Mudrov 
30  Kalin Borisov   +7.559   Dmitriy Lipin   +0.657   Iliya Stoykov   +20.074   Stepan Kapsha   +18.414   Alexandr Ripa   +18.262   Sergey Chernoshtanov   +12.808   Vytaliy Myronenko   +17.503   Dmytro Galushko   +1.357   Alexander Mudrov 
31  Kalin Borisov   +2.413   Dmitriy Lipin   +0.348   Iliya Stoykov   +21.348   Stepan Kapsha   +19.853   Alexandr Ripa   +18.758   Sergey Chernoshtanov   +8.888   Vytaliy Myronenko   +21.483   Alexander Mudrov   +0.993   Dmytro Galushko 
32  Kalin Borisov   +1.481   Dmitriy Lipin   +0.962   Iliya Stoykov   +21.639   Stepan Kapsha   +21.396   Alexandr Ripa   +20.044   Sergey Chernoshtanov   +4.385   Vytaliy Myronenko   +24.915   Alexander Mudrov   +3.224   Dmytro Galushko 
33  Kalin Borisov   +2.508   Iliya Stoykov   +7.444   Dmitriy Lipin   +20.103   Stepan Kapsha   +18.715   Alexandr Ripa   +18.960   Sergey Chernoshtanov   +1.849   Vytaliy Myronenko   +28.539   Alexander Mudrov   +8.044   Dmytro Galushko 
34  Kalin Borisov   +0.756   Iliya Stoykov   +19.620   Dmitriy Lipin   +28.462   Alexandr Ripa   +19.697   Vytaliy Myronenko   +1.266   Sergey Chernoshtanov   +28.022   Stepan Kapsha   +2.684   Alexander Mudrov