Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19
1  Kalin Borisov   +2.145   Vytaliy Myronenko   +2.787   Alexander Mudrov   +0.738   Dmytro Galushko   +0.877   Sergey Chernoshtanov   +0.093   Stepan Kapsha   +0.561   Victor Sapozhnikov   +2.896   Andrew Mova   +2.462   Mihail Strogalev   +0.292   Iliya Stoykov   +2.156   Boris Bulkhin   +1.205   Ivan Leonov   +6.220   Vadim_ChernoshtanoV   +11.109   Alexandr Ripa   +2.363   Dmitriy Lipin   +9.540   Evgeny Martynenko 
2  Kalin Borisov   +1.977   Vytaliy Myronenko   +5.451   Alexander Mudrov   +1.035   Dmytro Galushko   +1.814   Sergey Chernoshtanov   +0.419   Victor Sapozhnikov   +1.520   Andrew Mova   +1.417   Iliya Stoykov   +3.161   Mihail Strogalev   +6.829   Stepan Kapsha   +0.593   Boris Bulkhin   +27.346   Ivan Leonov   +2.104   Evgeny Martynenko   +17.487   Alexandr Ripa   +17.913   Vadim_ChernoshtanoV   +13.562   Dmitriy Lipin 
3  Kalin Borisov   +0.625   Vytaliy Myronenko   +9.092   Alexander Mudrov   +0.150   Dmytro Galushko   +1.480   Sergey Chernoshtanov   +1.393   Victor Sapozhnikov   +0.787   Andrew Mova   +1.248   Iliya Stoykov   +12.036   Stepan Kapsha   +7.937   Mihail Strogalev   +4.974   Boris Bulkhin   +25.710   Evgeny Martynenko   +2.101   Ivan Leonov   +6.841   Alexandr Ripa   +54.557   Dmitriy Lipin   +70.667   Vadim_ChernoshtanoV 
4  Kalin Borisov   +9.375   Vytaliy Myronenko   +1.721   Alexander Mudrov   +1.646   Sergey Chernoshtanov   +0.250   Victor Sapozhnikov   +0.174   Andrew Mova   +1.599   Dmytro Galushko   +1.861   Iliya Stoykov   +12.036   Stepan Kapsha   +7.787   Mihail Strogalev   +15.650   Boris Bulkhin   +22.175   Alexandr Ripa   +2.707   Ivan Leonov   +20.912   Evgeny Martynenko   +60.627   Dmitriy Lipin   +78.861   Vadim_ChernoshtanoV 
5  Kalin Borisov   +7.845   Vytaliy Myronenko   +4.312   Alexander Mudrov   +0.987   Sergey Chernoshtanov   +0.291   Victor Sapozhnikov   +0.549   Andrew Mova   +1.286   Dmytro Galushko   +1.062   Iliya Stoykov   +13.778   Stepan Kapsha   +8.198   Mihail Strogalev   +18.255   Boris Bulkhin   +16.870   Alexandr Ripa   +5.375   Ivan Leonov   +87.293   Dmitriy Lipin   +78.539   Vadim_ChernoshtanoV 
6  Kalin Borisov   +5.616   Vytaliy Myronenko   +7.186   Alexander Mudrov   +2.855   Sergey Chernoshtanov   +0.631   Andrew Mova   +0.972   Iliya Stoykov   +1.170   Dmytro Galushko   +3.225   Victor Sapozhnikov   +10.513   Stepan Kapsha   +7.021   Mihail Strogalev   +20.318   Boris Bulkhin   +24.010   Ivan Leonov   +80.372   Dmitriy Lipin   +88.092   Vadim_ChernoshtanoV 
7  Kalin Borisov   +4.038   Vytaliy Myronenko   +11.169   Alexander Mudrov   +2.918   Sergey Chernoshtanov   +0.212   Andrew Mova   +0.629   Dmytro Galushko   +3.919   Victor Sapozhnikov   +13.135   Stepan Kapsha   +6.951   Mihail Strogalev   +20.829   Boris Bulkhin   +102.476   Dmitriy Lipin   +89.653   Vadim_ChernoshtanoV 
8  Kalin Borisov   +2.517   Vytaliy Myronenko   +17.589   Andrew Mova   +1.614   Dmytro Galushko   +0.555   Sergey Chernoshtanov   +1.861   Victor Sapozhnikov   +6.881   Alexander Mudrov   +7.079   Stepan Kapsha   +7.797   Mihail Strogalev   +22.980   Boris Bulkhin   +96.504   Dmitriy Lipin   +95.192   Vadim_ChernoshtanoV 
9  Kalin Borisov   +1.522   Vytaliy Myronenko   +20.399   Andrew Mova   +0.261   Dmytro Galushko   +1.590   Sergey Chernoshtanov   +1.689   Victor Sapozhnikov   +9.148   Alexander Mudrov   +6.009   Stepan Kapsha   +8.226   Mihail Strogalev   +24.336   Boris Bulkhin   +91.273   Dmitriy Lipin   +100.614   Vadim_ChernoshtanoV 
10  Kalin Borisov   +1.443   Vytaliy Myronenko   +21.682   Andrew Mova   +1.294   Dmytro Galushko   +1.516   Sergey Chernoshtanov   +0.741   Victor Sapozhnikov   +10.027   Alexander Mudrov   +6.130   Stepan Kapsha   +8.196   Mihail Strogalev   +25.307   Boris Bulkhin   +86.882   Dmitriy Lipin   +106.470   Vadim_ChernoshtanoV 
11  Kalin Borisov   +0.707   Vytaliy Myronenko   +24.179   Andrew Mova   +0.175   Dmytro Galushko   +2.332   Sergey Chernoshtanov   +1.046   Victor Sapozhnikov   +10.038   Alexander Mudrov   +13.318   Stepan Kapsha   +1.177   Mihail Strogalev   +26.982   Boris Bulkhin   +83.150   Dmitriy Lipin   +109.638   Vadim_ChernoshtanoV 
12  Kalin Borisov   +0.151   Vytaliy Myronenko   +24.689   Dmytro Galushko   +2.004   Andrew Mova   +1.390   Sergey Chernoshtanov   +0.969   Victor Sapozhnikov   +10.418   Alexander Mudrov   +14.721   Mihail Strogalev   +23.473   Stepan Kapsha   +6.500   Boris Bulkhin   +76.802   Dmitriy Lipin   +114.685   Vadim_ChernoshtanoV 
13  Vytaliy Myronenko   +4.450   Kalin Borisov   +20.370   Dmytro Galushko   +2.966   Andrew Mova   +1.347   Sergey Chernoshtanov   +1.074   Victor Sapozhnikov   +12.430   Alexander Mudrov   +14.592   Mihail Strogalev   +21.818   Stepan Kapsha   +9.815   Boris Bulkhin   +72.783   Dmitriy Lipin   +120.724   Vadim_ChernoshtanoV 
14  Vytaliy Myronenko   +23.312   Kalin Borisov   +2.466   Dmytro Galushko   +3.882   Andrew Mova   +1.584   Sergey Chernoshtanov   +0.714   Victor Sapozhnikov   +15.594   Alexander Mudrov   +13.263   Mihail Strogalev   +20.700   Stepan Kapsha   +19.427   Boris Bulkhin   +65.296   Dmitriy Lipin   +125.342   Vadim_ChernoshtanoV 
15  Vytaliy Myronenko   +22.439   Kalin Borisov   +3.160   Dmytro Galushko   +6.171   Andrew Mova   +1.396   Sergey Chernoshtanov   +0.577   Victor Sapozhnikov   +17.393   Alexander Mudrov   +13.396   Mihail Strogalev   +19.307   Stepan Kapsha   +27.087   Boris Bulkhin   +60.076   Dmitriy Lipin   +130.969   Vadim_ChernoshtanoV 
16  Vytaliy Myronenko   +21.614   Kalin Borisov   +4.324   Dmytro Galushko   +7.609   Andrew Mova   +2.962   Victor Sapozhnikov   +3.370   Sergey Chernoshtanov   +15.810   Alexander Mudrov   +25.242   Mihail Strogalev   +7.964   Stepan Kapsha   +41.009   Boris Bulkhin   +46.337   Dmitriy Lipin   +140.996   Vadim_ChernoshtanoV 
17  Vytaliy Myronenko   +16.236   Kalin Borisov   +7.118   Dmytro Galushko   +8.424   Andrew Mova   +2.742   Victor Sapozhnikov   +20.775   Alexander Mudrov   +0.929   Sergey Chernoshtanov   +26.427   Mihail Strogalev   +3.221   Stepan Kapsha   +76.218   Boris Bulkhin   +25.945   Dmitriy Lipin   +135.267   Vadim_ChernoshtanoV 
18  Kalin Borisov   +6.594   Vytaliy Myronenko   +2.289   Dmytro Galushko   +12.580   Victor Sapozhnikov   +8.520   Andrew Mova   +13.365   Sergey Chernoshtanov   +0.010   Alexander Mudrov   +44.275   Mihail Strogalev   +5.034   Stepan Kapsha   +86.874   Dmitriy Lipin   +26.032   Boris Bulkhin   +107.829   Vadim_ChernoshtanoV 
19  Kalin Borisov   +3.778   Vytaliy Myronenko   +7.664   Dmytro Galushko   +21.311   Victor Sapozhnikov   +4.698   Sergey Chernoshtanov   +6.753   Alexander Mudrov   +8.634   Andrew Mova   +54.288   Mihail Strogalev   +20.497   Stepan Kapsha   +45.953   Dmitriy Lipin   +27.815   Boris Bulkhin   +106.190   Vadim_ChernoshtanoV 
20  Vytaliy Myronenko   +0.147   Kalin Borisov   +25.585   Dmytro Galushko   +3.124   Sergey Chernoshtanov   +12.571   Victor Sapozhnikov   +3.800   Alexander Mudrov   +0.557   Andrew Mova   +52.411   Mihail Strogalev   +39.635   Stepan Kapsha   +27.650   Dmitriy Lipin   +29.806   Boris Bulkhin   +101.639   Vadim_ChernoshtanoV 
21  Kalin Borisov   +1.191   Vytaliy Myronenko   +24.494   Dmytro Galushko   +2.133   Sergey Chernoshtanov   +15.073   Andrew Mova   +3.471   Victor Sapozhnikov   +20.795   Alexander Mudrov   +31.184   Mihail Strogalev   +54.188   Stepan Kapsha   +7.681   Dmitriy Lipin   +33.897   Boris Bulkhin   +112.667   Vadim_ChernoshtanoV 
22  Kalin Borisov   +1.798   Vytaliy Myronenko   +24.863   Dmytro Galushko   +3.326   Sergey Chernoshtanov   +18.571   Andrew Mova   +4.212   Victor Sapozhnikov   +14.416   Alexander Mudrov   +43.412   Mihail Strogalev   +49.207   Dmitriy Lipin   +31.523   Stepan Kapsha   +6.433   Boris Bulkhin   +111.897   Vadim_ChernoshtanoV 
23  Kalin Borisov   +0.872   Vytaliy Myronenko   +26.865   Dmytro Galushko   +2.544   Sergey Chernoshtanov   +18.304   Andrew Mova   +8.171   Victor Sapozhnikov   +11.595   Alexander Mudrov   +47.091   Mihail Strogalev   +47.658   Dmitriy Lipin   +38.578   Boris Bulkhin   +15.701   Stepan Kapsha   +101.748   Vadim_ChernoshtanoV 
24  Kalin Borisov   +0.910   Vytaliy Myronenko   +24.209   Dmytro Galushko   +3.948   Sergey Chernoshtanov   +18.104   Andrew Mova   +17.955   Victor Sapozhnikov   +1.838   Alexander Mudrov   +53.914   Mihail Strogalev   +42.091   Dmitriy Lipin   +53.918   Boris Bulkhin   +0.546   Stepan Kapsha   +124.401   Vadim_ChernoshtanoV 
25  Kalin Borisov   +0.272   Vytaliy Myronenko   +28.648   Sergey Chernoshtanov   +17.780   Andrew Mova   +2.648   Dmytro Galushko   +17.389   Alexander Mudrov   +17.453   Victor Sapozhnikov   +40.693   Mihail Strogalev   +39.425   Dmitriy Lipin   +62.536   Stepan Kapsha   +2.013   Boris Bulkhin   +112.601   Vadim_ChernoshtanoV 
26  Vytaliy Myronenko   +0.365   Kalin Borisov   +21.963   Sergey Chernoshtanov   +18.037   Andrew Mova   +2.768   Dmytro Galushko   +16.064   Alexander Mudrov   +18.558   Victor Sapozhnikov   +46.867   Mihail Strogalev   +38.266   Dmitriy Lipin   +57.621   Stepan Kapsha   +5.709   Boris Bulkhin   +108.304   Vadim_ChernoshtanoV 
27  Vytaliy Myronenko   +0.866   Kalin Borisov   +23.595   Sergey Chernoshtanov   +17.548   Andrew Mova   +2.088   Dmytro Galushko   +16.913   Alexander Mudrov   +18.297   Victor Sapozhnikov   +52.710   Mihail Strogalev   +54.923   Dmitriy Lipin   +36.501   Stepan Kapsha   +8.066   Boris Bulkhin   +106.114   Vadim_ChernoshtanoV 
28  Vytaliy Myronenko   +2.086   Kalin Borisov   +24.951   Sergey Chernoshtanov   +16.690   Andrew Mova   +1.420   Dmytro Galushko   +19.539   Alexander Mudrov   +16.407   Victor Sapozhnikov   +59.894   Mihail Strogalev   +47.198   Dmitriy Lipin   +42.833   Stepan Kapsha   +7.228   Boris Bulkhin   +103.117   Vadim_ChernoshtanoV 
29  Vytaliy Myronenko   +2.636   Kalin Borisov   +27.126   Sergey Chernoshtanov   +16.146   Andrew Mova   +1.222   Dmytro Galushko   +21.307   Alexander Mudrov   +15.034   Victor Sapozhnikov   +70.118   Mihail Strogalev   +35.926   Dmitriy Lipin   +45.327   Stepan Kapsha   +11.165   Boris Bulkhin   +99.706   Vadim_ChernoshtanoV 
30  Vytaliy Myronenko   +2.416   Kalin Borisov   +20.503   Sergey Chernoshtanov   +19.571   Andrew Mova   +0.888   Dmytro Galushko   +29.403   Alexander Mudrov   +3.386   Victor Sapozhnikov   +76.644   Mihail Strogalev   +29.095   Dmitriy Lipin   +47.864   Stepan Kapsha   +14.026   Boris Bulkhin   +96.012   Vadim_ChernoshtanoV 
31  Vytaliy Myronenko   +2.462   Kalin Borisov   +21.968   Sergey Chernoshtanov   +21.034   Andrew Mova   +9.601   Dmytro Galushko   +20.637   Alexander Mudrov   +1.350   Victor Sapozhnikov   +86.005   Mihail Strogalev   +19.681   Dmitriy Lipin   +51.719   Stepan Kapsha   +17.209   Boris Bulkhin 
32  Vytaliy Myronenko   +2.235   Kalin Borisov   +23.309   Sergey Chernoshtanov   +24.365   Andrew Mova   +9.414   Dmytro Galushko   +18.817   Alexander Mudrov   +0.581   Victor Sapozhnikov   +105.077   Dmitriy Lipin   +40.097   Mihail Strogalev 
33  Vytaliy Myronenko   +6.282   Kalin Borisov   +13.888   Sergey Chernoshtanov   +28.543   Andrew Mova   +11.611   Dmytro Galushko   +13.783   Victor Sapozhnikov   +1.518   Alexander Mudrov