Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19
1  Dmitry Sysoev   +499.664   Kalin Borisov   +1.750   Andrey Rogozhkin   +0.291   Dmitriy Lipin   +2.210   Evgeny Martynenko   +0.187   Iliya Stoykov   +0.459   Alexandr Ripa   +1.372   Alexander Mudrov   +1.777   Victor Sapozhnikov   +1.203   Mihail Strogalev   +0.119   Dmitry Rokin   +5.027   Sergey Chernoshtanov   +0.144   Vadim_ChernoshtanoV   +2.810   Danil Davletshin   +0.216   Stepan Kapsha   +24.160   Vytaliy Myronenko 
2  Kalin Borisov   +2.741   Dmitriy Lipin   +1.401   Andrey Rogozhkin   +2.274   Iliya Stoykov   +2.139   Alexandr Ripa   +2.408   Alexander Mudrov   +1.135   Dmitry Rokin   +0.322   Victor Sapozhnikov   +1.331   Mihail Strogalev   +3.448   Sergey Chernoshtanov   +3.037   Evgeny Martynenko   +6.246   Vadim_ChernoshtanoV   +0.988   Danil Davletshin   +0.836   Stepan Kapsha   +16.826   Vytaliy Myronenko 
3  Kalin Borisov   +3.039   Dmitriy Lipin   +3.069   Andrey Rogozhkin   +1.666   Iliya Stoykov   +2.665   Alexandr Ripa   +4.818   Dmitry Rokin   +0.001   Alexander Mudrov   +0.876   Victor Sapozhnikov   +3.501   Mihail Strogalev   +0.263   Sergey Chernoshtanov   +3.623   Evgeny Martynenko   +7.180   Vadim_ChernoshtanoV   +1.140   Stepan Kapsha   +3.003   Danil Davletshin   +10.979   Vytaliy Myronenko 
4  Kalin Borisov   +2.608   Dmitriy Lipin   +4.102   Andrey Rogozhkin   +1.248   Iliya Stoykov   +2.273   Alexandr Ripa   +6.052   Dmitry Rokin   +2.368   Victor Sapozhnikov   +1.591   Alexander Mudrov   +1.193   Sergey Chernoshtanov   +1.697   Mihail Strogalev   +3.011   Evgeny Martynenko   +6.721   Vadim_ChernoshtanoV   +1.292   Stepan Kapsha   +10.139   Danil Davletshin   +1.765   Vytaliy Myronenko 
5  Kalin Borisov   +2.998   Dmitriy Lipin   +5.560   Andrey Rogozhkin   +0.113   Iliya Stoykov   +2.395   Alexandr Ripa   +7.274   Dmitry Rokin   +2.915   Victor Sapozhnikov   +1.925   Alexander Mudrov   +4.514   Mihail Strogalev   +0.572   Evgeny Martynenko   +5.482   Sergey Chernoshtanov   +3.887   Stepan Kapsha   +12.223   Vytaliy Myronenko   +2.090   Danil Davletshin   +77.553   Vadim_ChernoshtanoV 
6  Kalin Borisov   +3.223   Dmitriy Lipin   +6.019   Andrey Rogozhkin   +2.469   Alexandr Ripa   +0.886   Iliya Stoykov   +7.352   Dmitry Rokin   +3.864   Victor Sapozhnikov   +2.163   Alexander Mudrov   +5.034   Mihail Strogalev   +0.329   Evgeny Martynenko   +3.625   Sergey Chernoshtanov   +4.458   Stepan Kapsha   +10.495   Vytaliy Myronenko   +31.455   Danil Davletshin   +112.903   Vadim_ChernoshtanoV 
7  Kalin Borisov   +2.567   Dmitriy Lipin   +6.375   Andrey Rogozhkin   +2.725   Alexandr Ripa   +0.859   Iliya Stoykov   +8.237   Dmitry Rokin   +7.385   Alexander Mudrov   +0.278   Victor Sapozhnikov   +5.217   Mihail Strogalev   +0.680   Evgeny Martynenko   +1.299   Sergey Chernoshtanov   +5.660   Stepan Kapsha   +7.852   Vytaliy Myronenko   +61.312   Danil Davletshin   +90.045   Vadim_ChernoshtanoV 
8  Kalin Borisov   +2.915   Dmitriy Lipin   +6.539   Andrey Rogozhkin   +2.979   Alexandr Ripa   +1.242   Iliya Stoykov   +8.839   Dmitry Rokin   +8.997   Alexander Mudrov   +0.361   Victor Sapozhnikov   +4.740   Mihail Strogalev   +0.769   Evgeny Martynenko   +0.547   Sergey Chernoshtanov   +5.159   Stepan Kapsha   +6.176   Vytaliy Myronenko   +89.846   Danil Davletshin   +86.917   Vadim_ChernoshtanoV 
9  Dmitriy Lipin   +3.430   Kalin Borisov   +3.480   Andrey Rogozhkin   +2.425   Alexandr Ripa   +1.590   Iliya Stoykov   +9.788   Dmitry Rokin   +10.299   Victor Sapozhnikov   +2.129   Alexander Mudrov   +2.494   Mihail Strogalev   +1.270   Sergey Chernoshtanov   +1.283   Evgeny Martynenko   +5.860   Stepan Kapsha   +1.900   Vytaliy Myronenko   +128.172   Danil Davletshin 
10  Andrey Rogozhkin   +2.410   Alexandr Ripa   +1.125   Iliya Stoykov   +2.914   Kalin Borisov   +2.326   Dmitriy Lipin   +5.613   Dmitry Rokin   +11.853   Victor Sapozhnikov   +2.360   Alexander Mudrov   +2.301   Mihail Strogalev   +0.375   Sergey Chernoshtanov   +1.350   Evgeny Martynenko   +5.585   Vytaliy Myronenko   +8.049   Stepan Kapsha   +126.086   Danil Davletshin 
11  Andrey Rogozhkin   +3.575   Iliya Stoykov   +1.290   Kalin Borisov   +4.966   Alexandr Ripa   +1.462   Dmitriy Lipin   +4.077   Dmitry Rokin   +12.980   Victor Sapozhnikov   +2.254   Alexander Mudrov   +3.013   Sergey Chernoshtanov   +0.590   Mihail Strogalev   +0.554   Evgeny Martynenko   +3.147   Vytaliy Myronenko   +22.853   Stepan Kapsha   +120.364   Danil Davletshin 
12  Kalin Borisov   +0.466   Iliya Stoykov   +0.937   Andrey Rogozhkin   +4.451   Dmitriy Lipin   +5.830   Dmitry Rokin   +3.523   Alexandr Ripa   +10.770   Victor Sapozhnikov   +2.830   Alexander Mudrov   +1.041   Sergey Chernoshtanov   +2.772   Evgeny Martynenko   +4.294   Mihail Strogalev   +11.096   Vytaliy Myronenko   +9.024   Stepan Kapsha   +126.580   Danil Davletshin 
13  Kalin Borisov   +6.106   Dmitriy Lipin   +3.591   Iliya Stoykov   +1.500   Andrey Rogozhkin   +2.605   Dmitry Rokin   +2.146   Alexandr Ripa   +13.389   Victor Sapozhnikov   +3.347   Alexander Mudrov   +0.366   Sergey Chernoshtanov   +2.893   Evgeny Martynenko   +5.227   Mihail Strogalev   +9.001   Vytaliy Myronenko   +7.478   Stepan Kapsha   +136.085   Danil Davletshin 
14  Kalin Borisov   +5.570   Dmitriy Lipin   +5.267   Andrey Rogozhkin   +5.142   Alexandr Ripa   +4.780   Iliya Stoykov   +0.867   Dmitry Rokin   +11.630   Victor Sapozhnikov   +1.217   Sergey Chernoshtanov   +2.317   Alexander Mudrov   +1.871   Evgeny Martynenko   +9.486   Mihail Strogalev   +0.430   Vytaliy Myronenko   +9.085   Stepan Kapsha 
15  Kalin Borisov   +5.102   Dmitriy Lipin   +5.013   Andrey Rogozhkin   +5.707   Alexandr Ripa   +4.444   Iliya Stoykov   +18.184   Dmitry Rokin   +1.593   Alexander Mudrov   +1.600   Evgeny Martynenko   +4.197   Sergey Chernoshtanov   +6.828   Mihail Strogalev   +0.078   Vytaliy Myronenko   +0.686   Victor Sapozhnikov   +3.851   Stepan Kapsha 
16  Kalin Borisov   +4.204   Dmitriy Lipin   +5.272   Andrey Rogozhkin   +5.681   Alexandr Ripa   +3.839   Iliya Stoykov   +21.517   Dmitry Rokin   +4.485   Evgeny Martynenko   +6.057   Vytaliy Myronenko   +6.030   Mihail Strogalev   +0.778   Sergey Chernoshtanov   +1.499   Victor Sapozhnikov   +0.135   Stepan Kapsha   +4.562   Alexander Mudrov 
17  Kalin Borisov   +4.416   Dmitriy Lipin   +5.029   Andrey Rogozhkin   +5.896   Alexandr Ripa   +4.640   Iliya Stoykov   +23.328   Dmitry Rokin   +7.398   Vytaliy Myronenko   +5.890   Evgeny Martynenko   +5.893   Mihail Strogalev   +2.719   Victor Sapozhnikov   +4.104   Stepan Kapsha   +2.993   Alexander Mudrov   +2.857   Sergey Chernoshtanov 
18  Kalin Borisov   +4.278   Dmitriy Lipin   +4.863   Andrey Rogozhkin   +6.179   Alexandr Ripa   +3.858   Iliya Stoykov   +26.374   Dmitry Rokin   +4.238   Vytaliy Myronenko   +17.330   Mihail Strogalev   +0.448   Victor Sapozhnikov   +1.235   Evgeny Martynenko   +5.906   Alexander Mudrov   +0.612   Sergey Chernoshtanov   +10.063   Stepan Kapsha 
19  Kalin Borisov   +3.725   Dmitriy Lipin   +5.184   Andrey Rogozhkin   +5.874   Alexandr Ripa   +4.208   Iliya Stoykov   +28.912   Dmitry Rokin   +0.666   Vytaliy Myronenko   +23.832   Victor Sapozhnikov   +1.576   Evgeny Martynenko   +2.325   Alexander Mudrov   +0.289   Sergey Chernoshtanov   +11.145   Stepan Kapsha   +12.140   Mihail Strogalev 
20  Kalin Borisov   +2.670   Dmitriy Lipin   +4.476   Andrey Rogozhkin   +5.550   Alexandr Ripa   +4.371   Iliya Stoykov   +28.334   Vytaliy Myronenko   +3.169   Dmitry Rokin   +25.055   Victor Sapozhnikov   +0.325   Evgeny Martynenko   +1.347   Sergey Chernoshtanov   +5.298   Alexander Mudrov   +13.717   Stepan Kapsha   +9.726   Mihail Strogalev 
21  Kalin Borisov   +2.562   Dmitriy Lipin   +4.876   Andrey Rogozhkin   +4.999   Alexandr Ripa   +4.061   Iliya Stoykov   +28.954   Vytaliy Myronenko   +5.573   Dmitry Rokin   +26.975   Evgeny Martynenko   +0.075   Victor Sapozhnikov   +0.247   Sergey Chernoshtanov   +4.801   Alexander Mudrov   +11.302   Stepan Kapsha   +11.304   Mihail Strogalev 
22  Kalin Borisov   +1.933   Dmitriy Lipin   +4.798   Andrey Rogozhkin   +5.052   Alexandr Ripa   +3.774   Iliya Stoykov   +30.325   Vytaliy Myronenko   +7.114   Dmitry Rokin   +25.211   Sergey Chernoshtanov   +1.556   Evgeny Martynenko   +1.636   Victor Sapozhnikov   +3.024   Alexander Mudrov   +9.392   Stepan Kapsha   +13.420   Mihail Strogalev 
23  Kalin Borisov   +2.315   Dmitriy Lipin   +4.212   Andrey Rogozhkin   +5.550   Alexandr Ripa   +2.950   Iliya Stoykov   +31.283   Vytaliy Myronenko   +9.571   Dmitry Rokin   +22.327   Sergey Chernoshtanov   +3.438   Evgeny Martynenko   +2.013   Victor Sapozhnikov   +2.623   Alexander Mudrov   +8.136   Stepan Kapsha   +16.108   Mihail Strogalev 
24  Kalin Borisov   +1.872   Dmitriy Lipin   +3.434   Andrey Rogozhkin   +6.681   Alexandr Ripa   +1.722   Iliya Stoykov   +32.139   Vytaliy Myronenko   +20.467   Dmitry Rokin   +11.728   Sergey Chernoshtanov   +6.972   Victor Sapozhnikov   +3.274   Alexander Mudrov   +3.826   Evgeny Martynenko   +2.218   Stepan Kapsha   +25.140   Mihail Strogalev 
25  Kalin Borisov   +1.500   Dmitriy Lipin   +3.037   Andrey Rogozhkin   +7.174   Alexandr Ripa   +1.802   Iliya Stoykov   +32.277   Vytaliy Myronenko   +24.161   Dmitry Rokin   +7.425   Sergey Chernoshtanov   +9.668   Victor Sapozhnikov   +2.054   Alexander Mudrov   +3.675   Evgeny Martynenko   +1.584   Stepan Kapsha   +27.565   Mihail Strogalev 
26  Kalin Borisov   +1.138   Dmitriy Lipin   +3.521   Andrey Rogozhkin   +7.875   Alexandr Ripa   +0.329   Iliya Stoykov   +34.353   Vytaliy Myronenko   +27.197   Dmitry Rokin   +2.593   Sergey Chernoshtanov   +13.067   Victor Sapozhnikov   +1.176   Alexander Mudrov   +4.274   Evgeny Martynenko   +0.784   Stepan Kapsha