Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 - #25
1  Yuri Grishin   +1.237   Igor Artemov   +0.500   Andrey Tyukavkin   +1.668   Dmytro Galushko   +0.460   Andrey Rogozhkin   +0.631   Kalin Borisov   +1.012   Alexandr Matveev   +0.418   Vytaliy Myronenko   +0.601   Alexandr Ripa   +1.015   Vitaly Tarasov   +0.558   Alexander Mudrov   +1.592   Pavel Guzenko   +7.379   Victor Sapozhnikov   +1.306   Iliq Stoykov   +0.975   Sergei Tkachenko   +0.481   Vadim_ChernoshtanoV   +2.869   Zyrianov Igor   +10.477   Sergey_Chernoshtanov   +6.477   Evgeny Martynenko   +8.616   Mihail Strogalev   +23.717   Dmitry Sokolov 
2  Yuri Grishin   +1.111   Igor Artemov   +1.349   Andrey Tyukavkin   +2.109   Dmytro Galushko   +0.370   Andrey Rogozhkin   +0.635   Kalin Borisov   +1.610   Alexandr Matveev   +0.200   Vytaliy Myronenko   +1.077   Alexandr Ripa   +1.643   Vitaly Tarasov   +0.339   Alexander Mudrov   +2.019   Pavel Guzenko   +7.910   Iliq Stoykov   +0.522   Victor Sapozhnikov   +1.375   Sergei Tkachenko   +1.581   Vadim_ChernoshtanoV   +0.523   Zyrianov Igor   +13.815   Sergey_Chernoshtanov   +5.061   Evgeny Martynenko   +10.507   Mihail Strogalev   +24.326   Dmitry Sokolov 
3  Yuri Grishin   +1.407   Igor Artemov   +1.113   Andrey Tyukavkin   +2.254   Dmytro Galushko   +0.327   Andrey Rogozhkin   +1.439   Kalin Borisov   +1.867   Vytaliy Myronenko   +1.134   Alexandr Ripa   +3.724   Vitaly Tarasov   +2.282   Alexander Mudrov   +0.601   Pavel Guzenko   +6.845   Iliq Stoykov   +0.999   Victor Sapozhnikov   +0.983   Sergei Tkachenko   +2.924   Zyrianov Igor   +1.454   Vadim_ChernoshtanoV   +11.323   Sergey_Chernoshtanov   +1.585   Alexandr Matveev   +1.334   Evgeny Martynenko   +11.456   Mihail Strogalev   +35.974   Dmitry Sokolov 
4  Yuri Grishin   +1.839   Igor Artemov   +0.521   Andrey Tyukavkin   +2.485   Dmytro Galushko   +0.893   Andrey Rogozhkin   +1.723   Kalin Borisov   +0.889   Vytaliy Myronenko   +0.696   Alexandr Ripa   +5.932   Vitaly Tarasov   +1.400   Alexander Mudrov   +2.163   Pavel Guzenko   +5.950   Iliq Stoykov   +2.006   Victor Sapozhnikov   +1.471   Sergei Tkachenko   +4.548   Vadim_ChernoshtanoV   +12.542   Sergey_Chernoshtanov   +0.089   Evgeny Martynenko   +2.561   Alexandr Matveev   +10.151   Mihail Strogalev   +25.132   Zyrianov Igor   +15.526   Dmitry Sokolov 
5  Yuri Grishin   +2.557   Igor Artemov   +1.911   Andrey Tyukavkin   +1.514   Andrey Rogozhkin   +3.064   Vytaliy Myronenko   +3.413   Alexandr Ripa   +0.000   Kalin Borisov   +3.985   Vitaly Tarasov   +1.434   Alexander Mudrov   +4.414   Pavel Guzenko   +5.995   Iliq Stoykov   +1.993   Victor Sapozhnikov   +0.629   Sergei Tkachenko   +6.717   Vadim_ChernoshtanoV   +8.335   Evgeny Martynenko   +2.873   Sergey_Chernoshtanov   +0.278   Alexandr Matveev   +9.843   Mihail Strogalev   +7.257   Dmytro Galushko   +33.020   Zyrianov Igor   +12.279   Dmitry Sokolov 
6  Yuri Grishin   +0.785   Igor Artemov   +2.506   Andrey Tyukavkin   +1.422   Andrey Rogozhkin   +2.568   Vytaliy Myronenko   +5.161   Alexandr Ripa   +1.408   Kalin Borisov   +3.007   Vitaly Tarasov   +1.511   Alexander Mudrov   +3.922   Pavel Guzenko   +6.627   Iliq Stoykov   +3.380   Victor Sapozhnikov   +8.565   Vadim_ChernoshtanoV   +2.028   Sergei Tkachenko   +1.933   Evgeny Martynenko   +4.447   Alexandr Matveev   +2.129   Sergey_Chernoshtanov   +6.163   Mihail Strogalev   +11.457   Dmytro Galushko   +31.329   Zyrianov Igor   +12.775   Dmitry Sokolov 
7  Yuri Grishin   +0.715   Igor Artemov   +3.006   Andrey Tyukavkin   +1.673   Andrey Rogozhkin   +1.766   Vytaliy Myronenko   +6.281   Alexandr Ripa   +2.590   Kalin Borisov   +2.125   Vitaly Tarasov   +1.587   Alexander Mudrov   +3.751   Pavel Guzenko   +7.691   Iliq Stoykov   +3.969   Victor Sapozhnikov   +9.256   Vadim_ChernoshtanoV   +1.050   Evgeny Martynenko   +6.059   Alexandr Matveev   +2.937   Sergey_Chernoshtanov   +4.742   Mihail Strogalev   +11.573   Dmytro Galushko   +34.089   Zyrianov Igor   +6.174   Sergei Tkachenko   +7.451   Dmitry Sokolov 
8  Yuri Grishin   +0.495   Igor Artemov   +3.129   Andrey Tyukavkin   +4.203   Vytaliy Myronenko   +4.617   Andrey Rogozhkin   +1.313   Alexandr Ripa   +4.829   Kalin Borisov   +2.179   Vitaly Tarasov   +0.713   Alexander Mudrov   +5.209   Pavel Guzenko   +7.061   Iliq Stoykov   +4.108   Victor Sapozhnikov   +9.975   Evgeny Martynenko   +1.680   Vadim_ChernoshtanoV   +3.132   Alexandr Matveev   +4.283   Sergey_Chernoshtanov   +2.464   Mihail Strogalev   +11.513   Dmytro Galushko   +36.605   Zyrianov Igor   +10.409   Sergei Tkachenko   +7.336   Dmitry Sokolov 
9  Yuri Grishin   +1.131   Igor Artemov   +2.542   Andrey Tyukavkin   +4.099   Vytaliy Myronenko   +4.909   Andrey Rogozhkin   +3.000   Alexandr Ripa   +4.660   Kalin Borisov   +2.633   Vitaly Tarasov   +0.355   Alexander Mudrov   +12.005   Iliq Stoykov   +3.121   Pavel Guzenko   +14.210   Vadim_ChernoshtanoV   +0.648   Evgeny Martynenko   +0.589   Alexandr Matveev   +5.844   Sergey_Chernoshtanov   +1.006   Mihail Strogalev   +9.579   Dmytro Galushko   +40.455   Zyrianov Igor   +20.353   Dmitry Sokolov   +34.924   Sergei Tkachenko 
10  Yuri Grishin   +1.672   Igor Artemov   +3.533   Andrey Tyukavkin   +2.613   Vytaliy Myronenko   +9.045   Alexandr Ripa   +6.707   Kalin Borisov   +0.343   Andrey Rogozhkin   +2.473   Alexander Mudrov   +0.529   Vitaly Tarasov   +11.568   Iliq Stoykov   +15.856   Evgeny Martynenko   +6.332   Alexandr Matveev   +2.055   Sergey_Chernoshtanov   +0.758   Mihail Strogalev   +6.352   Vadim_ChernoshtanoV   +0.428   Dmytro Galushko   +41.751   Zyrianov Igor   +22.617   Dmitry Sokolov   +37.991   Sergei Tkachenko 
11  Yuri Grishin   +1.738   Igor Artemov   +4.061   Andrey Tyukavkin   +2.622   Vytaliy Myronenko   +8.715   Alexandr Ripa   +8.074   Kalin Borisov   +0.598   Andrey Rogozhkin   +2.119   Alexander Mudrov   +1.433   Vitaly Tarasov   +11.814   Iliq Stoykov   +14.400   Evgeny Martynenko   +6.468   Alexandr Matveev   +3.088   Sergey_Chernoshtanov   +6.040   Dmytro Galushko   +1.395   Vadim_ChernoshtanoV   +29.408   Mihail Strogalev   +12.511   Zyrianov Igor   +23.445   Dmitry Sokolov   +37.011   Sergei Tkachenko 
12  Yuri Grishin   +1.491   Igor Artemov   +4.531   Andrey Tyukavkin   +1.849   Vytaliy Myronenko   +9.861   Alexandr Ripa   +8.424   Kalin Borisov   +2.915   Alexander Mudrov   +2.366   Vitaly Tarasov   +9.461   Andrey Rogozhkin   +1.910   Iliq Stoykov   +12.853   Evgeny Martynenko   +8.239   Alexandr Matveev   +3.925   Sergey_Chernoshtanov   +3.160   Dmytro Galushko   +3.232   Vadim_ChernoshtanoV   +32.643   Mihail Strogalev   +9.614   Zyrianov Igor   +24.334   Dmitry Sokolov   +35.980   Sergei Tkachenko 
13  Yuri Grishin   +0.416   Igor Artemov   +6.292   Andrey Tyukavkin   +1.474   Vytaliy Myronenko   +10.061   Alexandr Ripa   +8.517   Kalin Borisov   +3.157   Alexander Mudrov   +2.403   Vitaly Tarasov   +11.617   Iliq Stoykov   +0.196   Andrey Rogozhkin   +13.010   Evgeny Martynenko   +11.550   Sergey_Chernoshtanov   +1.528   Dmytro Galushko   +5.726   Vadim_ChernoshtanoV   +2.917   Alexandr Matveev   +27.744   Mihail Strogalev   +10.594   Zyrianov Igor   +26.721   Dmitry Sokolov   +38.275   Sergei Tkachenko 
14  Yuri Grishin   +0.135   Igor Artemov   +4.925   Andrey Tyukavkin   +1.184   Vytaliy Myronenko   +10.975   Alexandr Ripa   +8.786   Kalin Borisov   +3.444   Alexander Mudrov   +2.234   Vitaly Tarasov   +11.667   Andrey Rogozhkin   +0.724   Iliq Stoykov   +11.993   Evgeny Martynenko   +12.805   Dmytro Galushko   +1.228   Sergey_Chernoshtanov   +6.163   Vadim_ChernoshtanoV   +26.863   Alexandr Matveev   +2.398   Mihail Strogalev   +13.585   Zyrianov Igor   +27.092   Dmitry Sokolov   +37.214   Sergei Tkachenko 
15  Andrey Tyukavkin   +1.290   Vytaliy Myronenko   +11.241   Alexandr Ripa   +2.408   Yuri Grishin   +11.001   Alexander Mudrov   +2.107   Vitaly Tarasov   +9.302   Andrey Rogozhkin   +2.134   Igor Artemov   +0.988   Iliq Stoykov   +6.208   Kalin Borisov   +5.081   Evgeny Martynenko   +11.902   Dmytro Galushko   +10.518   Vadim_ChernoshtanoV   +6.991   Sergey_Chernoshtanov   +19.655   Mihail Strogalev   +1.931   Alexandr Matveev   +12.222   Zyrianov Igor   +35.802   Dmitry Sokolov   +30.208   Sergei Tkachenko 
16  Andrey Tyukavkin   +1.124   Vytaliy Myronenko   +16.802   Yuri Grishin   +9.022   Alexander Mudrov   +2.502   Vitaly Tarasov   +1.403   Alexandr Ripa   +5.257   Andrey Rogozhkin   +5.803   Iliq Stoykov   +0.180   Igor Artemov   +8.779   Kalin Borisov   +12.205   Dmytro Galushko   +10.868   Evgeny Martynenko   +3.006   Vadim_ChernoshtanoV   +6.652   Sergey_Chernoshtanov   +17.395   Mihail Strogalev   +16.597   Zyrianov Igor   +38.014   Dmitry Sokolov   +31.606   Sergei Tkachenko 
17  Andrey Tyukavkin   +0.025   Vytaliy Myronenko   +15.426   Yuri Grishin   +11.978   Alexander Mudrov   +2.087   Vitaly Tarasov   +2.734   Alexandr Ripa   +1.968   Andrey Rogozhkin   +6.653   Igor Artemov   +1.860   Iliq Stoykov   +7.669   Kalin Borisov   +11.660   Dmytro Galushko   +14.205   Evgeny Martynenko   +1.790   Vadim_ChernoshtanoV   +7.016   Sergey_Chernoshtanov   +15.097   Mihail Strogalev   +17.312   Zyrianov Igor   +40.420   Dmitry Sokolov   +29.753   Sergei Tkachenko 
18  Vytaliy Myronenko   +12.297   Yuri Grishin   +1.847   Andrey Tyukavkin   +12.278   Alexander Mudrov   +1.851   Vitaly Tarasov   +0.471   Alexandr Ripa   +1.863   Andrey Rogozhkin   +6.524   Igor Artemov   +4.200   Iliq Stoykov   +6.334   Kalin Borisov   +11.367   Dmytro Galushko   +14.818   Evgeny Martynenko   +3.775   Vadim_ChernoshtanoV   +6.474   Sergey_Chernoshtanov   +13.562   Mihail Strogalev   +30.172   Zyrianov Igor   +48.543   Dmitry Sokolov 
19  Vytaliy Myronenko   +11.688   Yuri Grishin   +3.654   Andrey Tyukavkin   +12.811   Alexander Mudrov   +1.010   Alexandr Ripa   +1.444   Vitaly Tarasov   +0.054   Andrey Rogozhkin   +4.800   Igor Artemov   +7.123   Iliq Stoykov   +4.873   Kalin Borisov   +11.686   Dmytro Galushko   +14.412   Evgeny Martynenko   +5.828   Vadim_ChernoshtanoV   +6.352   Sergey_Chernoshtanov   +12.003   Mihail Strogalev   +40.418   Zyrianov Igor   +46.865   Dmitry Sokolov 
20  Vytaliy Myronenko   +10.664   Yuri Grishin   +2.968   Andrey Tyukavkin   +16.858   Alexander Mudrov   +0.069   Alexandr Ripa   +0.474   Andrey Rogozhkin   +2.842   Vitaly Tarasov   +0.449   Igor Artemov   +10.546   Iliq Stoykov   +3.477   Kalin Borisov   +25.301   Evgeny Martynenko   +2.741   Dmytro Galushko   +12.803   Sergey_Chernoshtanov   +9.091   Vadim_ChernoshtanoV   +0.118   Mihail Strogalev   +62.004   Zyrianov Igor   +24.732   Dmitry Sokolov 
21  Yuri Grishin   +2.001   Andrey Tyukavkin   +8.042   Vytaliy Myronenko   +11.667   Andrey Rogozhkin   +0.977   Alexandr Ripa   +2.059   Igor Artemov   +3.249   Vitaly Tarasov   +9.117   Iliq Stoykov   +2.108   Kalin Borisov   +8.355   Alexander Mudrov   +16.041   Evgeny Martynenko   +6.069   Dmytro Galushko   +23.828   Mihail Strogalev   +1.717   Vadim_ChernoshtanoV   +4.646   Sergey_Chernoshtanov   +56.475   Zyrianov Igor   +19.460   Dmitry Sokolov 
22  Yuri Grishin   +1.348   Andrey Tyukavkin   +11.287   Vytaliy Myronenko   +9.152   Andrey Rogozhkin   +0.711   Alexandr Ripa   +4.250   Igor Artemov   +16.832   Iliq Stoykov   +3.588   Kalin Borisov   +7.566   Vitaly Tarasov   +9.813   Evgeny Martynenko   +0.278   Alexander Mudrov   +3.627   Dmytro Galushko   +26.201   Mihail Strogalev   +2.401   Vadim_ChernoshtanoV   +9.365   Sergey_Chernoshtanov   +50.760   Zyrianov Igor   +19.761   Dmitry Sokolov 
23  Yuri Grishin   +1.002   Andrey Tyukavkin   +10.486   Vytaliy Myronenko   +11.255   Andrey Rogozhkin   +0.574   Alexandr Ripa   +18.654   Igor Artemov   +7.203   Kalin Borisov   +10.892   Vitaly Tarasov   +4.718   Iliq Stoykov   +0.423   Evgeny Martynenko   +4.316   Dmytro Galushko   +2.021   Alexander Mudrov   +24.557   Mihail Strogalev   +3.425   Vadim_ChernoshtanoV   +8.846   Sergey_Chernoshtanov   +55.324   Zyrianov Igor   +18.153   Dmitry Sokolov 
24  Yuri Grishin   +0.934   Andrey Tyukavkin   +9.830   Vytaliy Myronenko   +12.622   Andrey Rogozhkin   +1.007   Alexandr Ripa   +21.718   Igor Artemov   +4.966   Kalin Borisov   +9.978   Vitaly Tarasov   +5.837   Evgeny Martynenko   +3.114   Iliq Stoykov   +0.531   Dmytro Galushko   +3.371   Alexander Mudrov   +24.316   Mihail Strogalev   +4.509   Vadim_ChernoshtanoV   +8.061   Sergey_Chernoshtanov   +55.271   Zyrianov Igor   +19.534   Dmitry Sokolov 
25  Andrey Tyukavkin   +0.506   Yuri Grishin   +8.669   Vytaliy Myronenko   +13.896   Andrey Rogozhkin   +0.729   Alexandr Ripa   +20.563   Igor Artemov   +7.492   Kalin Borisov   +9.160   Vitaly Tarasov   +5.310   Evgeny Martynenko   +3.456   Iliq Stoykov   +0.414   Dmytro Galushko   +4.804   Alexander Mudrov   +27.660   Mihail Strogalev   +1.791   Vadim_ChernoshtanoV   +10.494   Sergey_Chernoshtanov   +55.593   Zyrianov Igor 
26  Andrey Tyukavkin   +0.626   Yuri Grishin   +7.564   Vytaliy Myronenko   +15.436   Andrey Rogozhkin   +1.100   Alexandr Ripa   +18.307   Igor Artemov   +10.065   Kalin Borisov   +9.257   Vitaly Tarasov   +8.268   Iliq Stoykov   +0.269   Dmytro Galushko   +3.404   Evgeny Martynenko   +2.429   Alexander Mudrov   +30.727   Mihail Strogalev   +0.296   Vadim_ChernoshtanoV   +9.586   Sergey_Chernoshtanov   +64.534   Zyrianov Igor 
27  Andrey Tyukavkin   +0.950   Yuri Grishin   +6.272   Vytaliy Myronenko   +18.467   Alexandr Ripa   +0.396   Andrey Rogozhkin   +15.990   Igor Artemov   +13.252   Kalin Borisov   +8.356   Vitaly Tarasov   +9.622   Iliq Stoykov   +1.731   Dmytro Galushko   +2.398   Evgeny Martynenko   +0.952   Alexander Mudrov   +31.142   Mihail Strogalev   +0.517   Vadim_ChernoshtanoV   +9.402   Sergey_Chernoshtanov   +65.620   Zyrianov Igor 
28  Andrey Tyukavkin   +0.882   Yuri Grishin   +5.113   Vytaliy Myronenko   +20.201   Alexandr Ripa   +1.005   Andrey Rogozhkin   +14.036   Igor Artemov   +16.928   Kalin Borisov   +6.452   Vitaly Tarasov   +9.168   Iliq Stoykov   +4.832   Evgeny Martynenko   +0.963   Alexander Mudrov   +1.588   Dmytro Galushko   +29.876   Mihail Strogalev   +0.236   Vadim_ChernoshtanoV   +9.071   Sergey_Chernoshtanov   +80.348   Zyrianov Igor 
29  Andrey Tyukavkin   +1.546   Yuri Grishin   +4.517   Vytaliy Myronenko   +20.797   Alexandr Ripa   +1.626   Andrey Rogozhkin   +12.226   Igor Artemov   +19.481   Kalin Borisov   +5.794   Vitaly Tarasov   +9.229   Iliq Stoykov   +5.161   Evgeny Martynenko   +0.648   Alexander Mudrov   +1.546   Dmytro Galushko   +31.746   Vadim_ChernoshtanoV   +8.902   Sergey_Chernoshtanov   +11.140   Mihail Strogalev   +68.291   Zyrianov Igor 
30  Andrey Tyukavkin   +2.307   Yuri Grishin   +3.161   Vytaliy Myronenko   +22.254   Alexandr Ripa   +2.586   Andrey Rogozhkin   +10.583   Igor Artemov   +23.154   Kalin Borisov   +3.238   Vitaly Tarasov   +8.976   Iliq Stoykov   +6.162   Evgeny Martynenko   +0.951   Dmytro Galushko   +20.664   Alexander Mudrov   +12.502   Vadim_ChernoshtanoV   +8.485   Sergey_Chernoshtanov   +79.721   Zyrianov Igor   +90.502   Mihail Strogalev 
31  Andrey Tyukavkin   +2.874   Yuri Grishin   +1.218   Vytaliy Myronenko   +24.211   Alexandr Ripa   +2.722   Andrey Rogozhkin   +9.178   Igor Artemov   +25.688   Kalin Borisov   +2.316   Vitaly Tarasov   +9.545   Iliq Stoykov   +6.029   Evgeny Martynenko   +0.498   Dmytro Galushko   +22.897   Alexander Mudrov   +11.412   Vadim_ChernoshtanoV   +9.141   Sergey_Chernoshtanov   +79.098   Zyrianov Igor 
32  Andrey Tyukavkin   +2.903   Yuri Grishin   +0.747   Vytaliy Myronenko   +27.842   Andrey Rogozhkin   +8.721   Igor Artemov   +30.336   Kalin Borisov   +5.128   Alexandr Ripa   +4.163   Iliq Stoykov   +5.483   Vitaly Tarasov   +0.374   Evgeny Martynenko   +24.601   Alexander Mudrov   +10.908   Vadim_ChernoshtanoV   +9.703   Sergey_Chernoshtanov   +82.690   Zyrianov Igor 
33  Andrey Tyukavkin   +3.077   Vytaliy Myronenko   +1.043   Yuri Grishin   +28.527   Andrey Rogozhkin   +7.352   Igor Artemov   +35.370   Kalin Borisov   +5.927   Iliq Stoykov   +6.040   Evgeny Martynenko   +38.070   Vadim_ChernoshtanoV   +7.717   Alexander Mudrov   +1.241   Sergey_Chernoshtanov   +85.377   Zyrianov Igor 
34  Andrey Tyukavkin   +2.289   Vytaliy Myronenko   +2.211   Yuri Grishin   +28.923   Andrey Rogozhkin   +6.588   Igor Artemov   +39.712   Kalin Borisov   +3.593   Iliq Stoykov   +15.657   Evgeny Martynenko   +28.981   Vadim_ChernoshtanoV   +10.180   Sergey_Chernoshtanov   +9.647   Alexander Mudrov 
35  Andrey Tyukavkin   +1.855   Vytaliy Myronenko   +2.825   Yuri Grishin   +29.854   Andrey Rogozhkin   +4.646   Igor Artemov   +45.567   Kalin Borisov   +0.147   Iliq Stoykov