Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12
1  Roman Ryabcev   +0.884   Dmitriy Ruzhin   +1.210   Maks Bunevich   +0.364   Andrey Tyukavkin   +1.289   Fedotov Anton   +1.993   Dima Bychkov   +1.316   SavinAlex   +0.896   Nicolai Shilnenkov   +0.133   Oleg Saratovckij   +0.297   Alekseu Bouchenko 
2  Roman Ryabcev   +2.174   Dmitriy Ruzhin   +1.346   Maks Bunevich   +3.211   Fedotov Anton   +0.294   Andrey Tyukavkin   +2.591   Dima Bychkov   +0.500   Oleg Saratovckij   +1.438   SavinAlex   +0.284   Alekseu Bouchenko   +4.280   Nicolai Shilnenkov 
3  Roman Ryabcev   +2.844   Dmitriy Ruzhin   +2.004   Maks Bunevich   +3.933   Andrey Tyukavkin   +0.074   Fedotov Anton   +3.253   Oleg Saratovckij   +1.411   Alekseu Bouchenko   +3.238   Dima Bychkov   +1.467   SavinAlex   +1.299   Nicolai Shilnenkov 
4  Roman Ryabcev   +3.750   Dmitriy Ruzhin   +2.355   Maks Bunevich   +5.417   Andrey Tyukavkin   +0.916   Fedotov Anton   +1.375   Oleg Saratovckij   +1.397   Alekseu Bouchenko   +4.894   Dima Bychkov   +1.509   SavinAlex   +0.629   Nicolai Shilnenkov 
5  Roman Ryabcev   +3.841   Dmitriy Ruzhin   +2.811   Maks Bunevich   +5.926   Andrey Tyukavkin   +2.575   Fedotov Anton   +0.234   Oleg Saratovckij   +1.808   Alekseu Bouchenko   +4.669   Dima Bychkov   +2.121   Nicolai Shilnenkov   +1.621   SavinAlex 
6  Roman Ryabcev   +3.072   Dmitriy Ruzhin   +3.082   Maks Bunevich   +5.820   Andrey Tyukavkin   +3.382   Fedotov Anton   +0.285   Oleg Saratovckij   +1.421   Alekseu Bouchenko   +8.619   Nicolai Shilnenkov   +0.307   Dima Bychkov   +1.857   SavinAlex 
7  Roman Ryabcev   +3.418   Dmitriy Ruzhin   +2.948   Maks Bunevich   +6.270   Andrey Tyukavkin   +5.180   Fedotov Anton   +0.375   Oleg Saratovckij   +0.432   Alekseu Bouchenko   +9.659   Nicolai Shilnenkov   +2.981   SavinAlex   +3.036   Dima Bychkov 
8  Roman Ryabcev   +3.838   Dmitriy Ruzhin   +3.225   Maks Bunevich   +6.784   Andrey Tyukavkin   +6.275   Fedotov Anton   +0.652   Alekseu Bouchenko   +0.487   Oleg Saratovckij   +9.288   Nicolai Shilnenkov   +6.166   Dima Bychkov   +3.114   SavinAlex 
9  Roman Ryabcev   +5.401   Dmitriy Ruzhin   +2.496   Maks Bunevich   +7.178   Andrey Tyukavkin   +7.342   Fedotov Anton   +0.959   Alekseu Bouchenko   +2.466   Oleg Saratovckij   +7.330   Nicolai Shilnenkov   +6.796   Dima Bychkov   +4.532   SavinAlex 
10  Roman Ryabcev   +6.773   Dmitriy Ruzhin   +1.545   Maks Bunevich   +7.711   Andrey Tyukavkin   +8.648   Fedotov Anton   +0.071   Alekseu Bouchenko   +3.012   Oleg Saratovckij   +7.854   Nicolai Shilnenkov   +6.552   Dima Bychkov   +6.859   SavinAlex