Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11
1  Roman Ryabcev   +0.886   Andrei Novitsky   +2.882   Nicolai Shilnenkov   +0.117   Andrey Starovoitov   +0.911   Dmitriy Ruzhin   +0.955   Maksim Astapchyk   +0.137   Andrey Tyukavkin   +0.496   Alekseu Bouchenko   +0.783   Mikhail Motveenko   +2.362   Evgeny Unger 
2  Roman Ryabcev   +1.236   Andrei Novitsky   +5.526   Nicolai Shilnenkov   +0.225   Andrey Tyukavkin   +0.198   Alekseu Bouchenko   +0.670   Mikhail Motveenko   +0.829   Dmitriy Ruzhin   +1.658   Maksim Astapchyk   +0.216   Evgeny Unger   +1.827   Andrey Starovoitov 
3  Roman Ryabcev   +5.834   Andrei Novitsky   +1.954   Andrey Tyukavkin   +0.113   Alekseu Bouchenko   +0.491   Mikhail Motveenko   +1.619   Dmitriy Ruzhin   +2.168   Maksim Astapchyk   +0.494   Nicolai Shilnenkov   +5.727   Andrey Starovoitov   +3.128   Evgeny Unger 
4  Roman Ryabcev   +6.318   Andrei Novitsky   +1.447   Andrey Tyukavkin   +0.396   Alekseu Bouchenko   +2.608   Dmitriy Ruzhin   +2.254   Maksim Astapchyk   +0.713   Nicolai Shilnenkov   +0.140   Mikhail Motveenko   +5.156   Andrey Starovoitov   +4.446   Evgeny Unger 
5  Roman Ryabcev   +5.611   Andrei Novitsky   +2.746   Andrey Tyukavkin   +0.065   Alekseu Bouchenko   +7.037   Nicolai Shilnenkov   +0.277   Mikhail Motveenko   +3.077   Dmitriy Ruzhin   +0.792   Maksim Astapchyk   +0.555   Andrey Starovoitov   +9.879   Evgeny Unger 
6  Roman Ryabcev   +9.353   Alekseu Bouchenko   +0.361   Andrei Novitsky   +0.486   Andrey Tyukavkin   +5.911   Mikhail Motveenko   +1.291   Nicolai Shilnenkov   +3.792   Andrey Starovoitov   +2.483   Maksim Astapchyk   +1.561   Dmitriy Ruzhin   +12.923   Evgeny Unger 
7  Roman Ryabcev   +9.848   Alekseu Bouchenko   +0.526   Andrei Novitsky   +1.249   Andrey Tyukavkin   +4.670   Mikhail Motveenko   +2.757   Nicolai Shilnenkov   +6.253   Maksim Astapchyk   +1.915   Dmitriy Ruzhin   +2.228   Andrey Starovoitov   +10.893   Evgeny Unger 
8  Roman Ryabcev   +10.647   Alekseu Bouchenko   +0.502   Andrei Novitsky   +1.539   Andrey Tyukavkin   +8.279   Nicolai Shilnenkov   +0.668   Mikhail Motveenko   +5.849   Maksim Astapchyk   +4.342   Dmitriy Ruzhin   +1.234   Andrey Starovoitov   +12.789   Evgeny Unger 
9  Roman Ryabcev   +10.838   Andrei Novitsky   +0.511   Alekseu Bouchenko   +2.064   Andrey Tyukavkin   +8.980   Nicolai Shilnenkov   +1.348   Mikhail Motveenko   +9.093   Maksim Astapchyk   +0.282   Dmitriy Ruzhin   +1.030   Andrey Starovoitov   +15.028   Evgeny Unger 
10  Roman Ryabcev   +10.075   Andrei Novitsky   +0.716   Alekseu Bouchenko   +2.768   Andrey Tyukavkin   +10.288   Nicolai Shilnenkov   +0.302   Mikhail Motveenko   +9.350   Dmitriy Ruzhin   +0.792   Andrey Starovoitov   +2.307   Maksim Astapchyk 
11  Roman Ryabcev   +9.611   Andrei Novitsky   +1.903   Alekseu Bouchenko   +14.165   Nicolai Shilnenkov   +1.264   Mikhail Motveenko   +7.800   Dmitriy Ruzhin   +0.853   Andrey Starovoitov   +3.494   Maksim Astapchyk 
12  Roman Ryabcev   +8.917   Andrei Novitsky   +2.716   Alekseu Bouchenko   +15.589   Nicolai Shilnenkov   +7.198   Mikhail Motveenko   +1.020   Dmitriy Ruzhin   +1.167   Andrey Starovoitov   +3.537   Maksim Astapchyk 
13  Roman Ryabcev   +8.268   Andrei Novitsky   +20.695   Nicolai Shilnenkov   +7.080   Mikhail Motveenko   +0.620   Dmitriy Ruzhin   +2.041   Andrey Starovoitov   +2.594   Maksim Astapchyk 
14  Roman Ryabcev   +12.365   Andrei Novitsky   +20.303   Nicolai Shilnenkov   +3.920   Mikhail Motveenko   +0.631   Dmitriy Ruzhin   +2.391   Andrey Starovoitov   +5.930   Maksim Astapchyk