Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 - #25 - #26 - #27 - #28 - #29
1  Igor Artemov   +0.402   Sergey Savlov   +0.527   Vitaly Firsov   +1.564   Vitaly Tarasov   +1.001   Dmitry Galanov   +0.368   Evgeniy Tyukavkin   +1.954   Aleh Shumoff   +1.602   Vadim Chernoshtanov   +1.686   Kirill Krutitsky   +0.631   Igor Zyrianov   +0.453   Alexandr Yarmolenko   +0.781   Sergey ChernoshtanoV   +2.374   Sergey Kalinin   +1.569   Ruslan Ahmadiev   +0.484   Andrei Zayats   +0.079   Maks Mogilnikov   +1.391   Alexey Giltsov   +1.460   Vasily Milyakin   +10.364   Vladimir Kuznetsov   +1.578   Evgeny Martynenko   +5.905   Pavel Guzenko   +3.833   Anton Dontsev   +21.216   Igor Shevnin 
2  Sergey Savlov   +0.019   Igor Artemov   +2.586   Vitaly Tarasov   +2.168   Dmitry Galanov   +0.034   Evgeniy Tyukavkin   +0.842   Vitaly Firsov   +2.285   Aleh Shumoff   +0.542   Vadim Chernoshtanov   +2.026   Kirill Krutitsky   +0.442   Igor Zyrianov   +1.916   Alexandr Yarmolenko   +0.778   Sergey ChernoshtanoV   +3.051   Sergey Kalinin   +0.597   Ruslan Ahmadiev   +2.373   Andrei Zayats   +1.358   Maks Mogilnikov   +0.277   Alexey Giltsov   +7.780   Vladimir Kuznetsov   +3.889   Evgeny Martynenko   +6.138   Pavel Guzenko   +1.368   Vasily Milyakin   +3.003   Anton Dontsev   +19.238   Igor Shevnin 
3  Sergey Savlov   +0.395   Igor Artemov   +2.429   Vitaly Tarasov   +2.839   Evgeniy Tyukavkin   +1.758   Vitaly Firsov   +0.749   Dmitry Galanov   +1.521   Aleh Shumoff   +0.500   Vadim Chernoshtanov   +2.857   Igor Zyrianov   +0.584   Kirill Krutitsky   +0.988   Alexandr Yarmolenko   +1.643   Sergey ChernoshtanoV   +2.959   Sergey Kalinin   +3.818   Andrei Zayats   +1.669   Maks Mogilnikov   +0.920   Alexey Giltsov   +4.641   Vladimir Kuznetsov   +3.063   Ruslan Ahmadiev   +2.924   Evgeny Martynenko   +5.127   Pavel Guzenko   +2.152   Vasily Milyakin   +4.252   Anton Dontsev 
4  Sergey Savlov   +0.693   Igor Artemov   +2.954   Vitaly Tarasov   +2.639   Evgeniy Tyukavkin   +1.810   Vitaly Firsov   +1.579   Dmitry Galanov   +1.838   Vadim Chernoshtanov   +0.163   Aleh Shumoff   +2.596   Igor Zyrianov   +1.426   Kirill Krutitsky   +1.160   Alexandr Yarmolenko   +1.294   Sergey ChernoshtanoV   +3.200   Sergey Kalinin   +6.380   Maks Mogilnikov   +1.238   Alexey Giltsov   +0.192   Andrei Zayats   +2.049   Vladimir Kuznetsov   +5.094   Ruslan Ahmadiev   +3.237   Evgeny Martynenko   +4.227   Pavel Guzenko   +4.685   Vasily Milyakin   +3.410   Anton Dontsev 
5  Sergey Savlov   +1.325   Igor Artemov   +2.464   Vitaly Tarasov   +3.155   Evgeniy Tyukavkin   +0.779   Vitaly Firsov   +4.085   Dmitry Galanov   +0.127   Vadim Chernoshtanov   +2.212   Aleh Shumoff   +1.160   Igor Zyrianov   +2.273   Kirill Krutitsky   +0.565   Alexandr Yarmolenko   +2.462   Sergey ChernoshtanoV   +10.233   Maks Mogilnikov   +0.549   Alexey Giltsov   +0.441   Vladimir Kuznetsov   +0.754   Andrei Zayats   +5.975   Ruslan Ahmadiev   +3.728   Evgeny Martynenko   +3.410   Pavel Guzenko   +4.878   Vasily Milyakin   +3.666   Anton Dontsev 
6  Sergey Savlov   +1.418   Igor Artemov   +2.568   Vitaly Tarasov   +3.572   Vitaly Firsov   +0.185   Evgeniy Tyukavkin   +5.824   Dmitry Galanov   +1.578   Vadim Chernoshtanov   +0.828   Aleh Shumoff   +0.711   Igor Zyrianov   +2.557   Kirill Krutitsky   +1.606   Alexandr Yarmolenko   +2.455   Sergey ChernoshtanoV   +10.034   Maks Mogilnikov   +0.104   Vladimir Kuznetsov   +0.959   Alexey Giltsov   +1.607   Andrei Zayats   +4.670   Ruslan Ahmadiev   +3.814   Evgeny Martynenko   +3.266   Pavel Guzenko   +5.197   Vasily Milyakin   +3.391   Anton Dontsev 
7  Sergey Savlov   +1.567   Igor Artemov   +3.209   Vitaly Tarasov   +3.342   Vitaly Firsov   +0.743   Evgeniy Tyukavkin   +6.213   Dmitry Galanov   +3.417   Aleh Shumoff   +0.441   Igor Zyrianov   +3.483   Kirill Krutitsky   +1.367   Alexandr Yarmolenko   +1.656   Sergey ChernoshtanoV   +10.543   Vladimir Kuznetsov   +0.573   Maks Mogilnikov   +1.375   Alexey Giltsov   +2.238   Andrei Zayats   +3.014   Ruslan Ahmadiev   +3.245   Evgeny Martynenko   +3.139   Pavel Guzenko   +5.289   Vasily Milyakin   +4.259   Anton Dontsev   +0.425   Vadim Chernoshtanov 
8  Sergey Savlov   +1.726   Igor Artemov   +3.874   Vitaly Tarasov   +2.517   Vitaly Firsov   +4.393   Evgeniy Tyukavkin   +5.311   Dmitry Galanov   +3.065   Aleh Shumoff   +3.286   Kirill Krutitsky   +1.405   Alexandr Yarmolenko   +2.698   Sergey ChernoshtanoV   +8.556   Vladimir Kuznetsov   +2.474   Maks Mogilnikov   +1.790   Alexey Giltsov   +0.229   Igor Zyrianov   +3.446   Andrei Zayats   +0.873   Ruslan Ahmadiev   +2.893   Evgeny Martynenko   +2.664   Pavel Guzenko   +5.865   Vasily Milyakin   +4.679   Anton Dontsev   +1.034   Vadim Chernoshtanov 
9  Sergey Savlov   +2.192   Igor Artemov   +3.594   Vitaly Tarasov   +2.014   Vitaly Firsov   +5.861   Evgeniy Tyukavkin   +5.374   Dmitry Galanov   +4.555   Aleh Shumoff   +2.563   Kirill Krutitsky   +1.196   Alexandr Yarmolenko   +2.785   Sergey ChernoshtanoV   +7.526   Vladimir Kuznetsov   +4.507   Maks Mogilnikov   +1.592   Igor Zyrianov   +0.480   Alexey Giltsov   +5.025   Andrei Zayats   +0.190   Ruslan Ahmadiev   +1.669   Evgeny Martynenko   +2.219   Pavel Guzenko   +6.183   Vasily Milyakin   +6.053   Vadim Chernoshtanov   +31.977   Anton Dontsev 
10  Sergey Savlov   +2.285   Igor Artemov   +4.161   Vitaly Tarasov   +1.131   Vitaly Firsov   +7.186   Evgeniy Tyukavkin   +6.426   Dmitry Galanov   +3.895   Aleh Shumoff   +2.208   Kirill Krutitsky   +1.085   Alexandr Yarmolenko   +3.260   Sergey ChernoshtanoV   +6.968   Vladimir Kuznetsov   +6.136   Maks Mogilnikov   +1.577   Alexey Giltsov   +6.846   Andrei Zayats   +0.035   Evgeny Martynenko   +1.114   Ruslan Ahmadiev   +1.438   Pavel Guzenko   +6.660   Vasily Milyakin   +4.318   Vadim Chernoshtanov   +17.567   Igor Zyrianov 
11  Sergey Savlov   +1.219   Igor Artemov   +4.930   Vitaly Firsov   +0.465   Vitaly Tarasov   +8.238   Evgeniy Tyukavkin   +7.246   Dmitry Galanov   +3.497   Aleh Shumoff   +2.384   Kirill Krutitsky   +4.992   Sergey ChernoshtanoV   +5.801   Vladimir Kuznetsov   +7.139   Maks Mogilnikov   +2.043   Alexey Giltsov   +9.148   Ruslan Ahmadiev   +0.844   Andrei Zayats   +1.961   Pavel Guzenko   +1.607   Evgeny Martynenko   +2.588   Vasily Milyakin   +3.084   Vadim Chernoshtanov   +23.898   Igor Zyrianov 
12  Sergey Savlov   +1.934   Igor Artemov   +4.366   Vitaly Firsov   +1.420   Vitaly Tarasov   +8.191   Evgeniy Tyukavkin   +7.870   Dmitry Galanov   +3.530   Aleh Shumoff   +2.576   Kirill Krutitsky   +5.129   Sergey ChernoshtanoV   +6.897   Vladimir Kuznetsov   +7.085   Maks Mogilnikov   +1.824   Alexey Giltsov   +9.255   Ruslan Ahmadiev   +1.932   Andrei Zayats   +0.659   Pavel Guzenko   +1.763   Evgeny Martynenko   +1.631   Vasily Milyakin   +2.858   Vadim Chernoshtanov   +23.910   Igor Zyrianov 
13  Sergey Savlov   +2.130   Igor Artemov   +4.255   Vitaly Firsov   +1.756   Vitaly Tarasov   +9.085   Evgeniy Tyukavkin   +8.649   Dmitry Galanov   +3.261   Aleh Shumoff   +2.451   Kirill Krutitsky   +5.311   Sergey ChernoshtanoV   +6.156   Vladimir Kuznetsov   +10.581   Alexey Giltsov   +8.936   Ruslan Ahmadiev   +3.444   Pavel Guzenko   +0.861   Andrei Zayats   +0.812   Evgeny Martynenko   +1.206   Vasily Milyakin   +1.364   Vadim Chernoshtanov   +25.204   Igor Zyrianov   +41.706   Maks Mogilnikov 
14  Sergey Savlov   +1.714   Igor Artemov   +3.862   Vitaly Firsov   +3.446   Vitaly Tarasov   +8.520   Evgeniy Tyukavkin   +9.902   Dmitry Galanov   +2.489   Aleh Shumoff   +2.567   Kirill Krutitsky   +5.009   Sergey ChernoshtanoV   +5.844   Vladimir Kuznetsov   +12.956   Alexey Giltsov   +8.038   Ruslan Ahmadiev   +2.820   Pavel Guzenko   +3.824   Andrei Zayats   +0.124   Evgeny Martynenko   +0.202   Vasily Milyakin   +0.141   Vadim Chernoshtanov   +26.513   Igor Zyrianov   +46.422   Maks Mogilnikov 
15  Sergey Savlov   +1.662   Igor Artemov   +3.508   Vitaly Firsov   +4.108   Vitaly Tarasov   +8.784   Evgeniy Tyukavkin   +11.946   Dmitry Galanov   +2.278   Aleh Shumoff   +1.586   Kirill Krutitsky   +4.632   Sergey ChernoshtanoV   +5.587   Vladimir Kuznetsov   +14.581   Alexey Giltsov   +8.156   Ruslan Ahmadiev   +10.211   Vasily Milyakin   +1.414   Vadim Chernoshtanov   +6.233   Pavel Guzenko   +4.072   Evgeny Martynenko   +10.975   Andrei Zayats   +22.434   Igor Zyrianov   +27.557   Maks Mogilnikov 
16  Sergey Savlov   +1.756   Igor Artemov   +3.262   Vitaly Firsov   +6.007   Vitaly Tarasov   +7.832   Evgeniy Tyukavkin   +15.156   Aleh Shumoff   +1.332   Kirill Krutitsky   +4.279   Sergey ChernoshtanoV   +4.839   Vladimir Kuznetsov   +4.758   Dmitry Galanov   +11.321   Alexey Giltsov   +8.866   Ruslan Ahmadiev   +11.133   Vasily Milyakin   +7.412   Pavel Guzenko   +5.003   Evgeny Martynenko   +11.118   Andrei Zayats   +22.503   Igor Zyrianov   +26.352   Maks Mogilnikov 
17  Sergey Savlov   +1.557   Igor Artemov   +3.001   Vitaly Firsov   +7.474   Vitaly Tarasov   +7.340   Evgeniy Tyukavkin   +16.391   Aleh Shumoff   +0.861   Kirill Krutitsky   +3.315   Sergey ChernoshtanoV   +4.945   Vladimir Kuznetsov   +8.648   Dmitry Galanov   +8.864   Alexey Giltsov   +8.823   Ruslan Ahmadiev   +16.126   Vasily Milyakin   +1.446   Pavel Guzenko   +6.181   Evgeny Martynenko   +12.236   Andrei Zayats   +19.922   Igor Zyrianov   +28.260   Maks Mogilnikov 
18  Sergey Savlov   +1.391   Igor Artemov   +3.135   Vitaly Firsov   +16.043   Evgeniy Tyukavkin   +9.047   Vitaly Tarasov   +7.871   Aleh Shumoff   +1.313   Kirill Krutitsky   +2.192   Sergey ChernoshtanoV   +4.522   Vladimir Kuznetsov   +9.769   Dmitry Galanov   +9.509   Alexey Giltsov   +9.335   Ruslan Ahmadiev   +15.284   Vasily Milyakin   +1.343   Pavel Guzenko   +6.515   Evgeny Martynenko   +14.386   Andrei Zayats   +16.389   Igor Zyrianov   +30.813   Maks Mogilnikov 
19  Sergey Savlov   +2.804   Igor Artemov   +1.991   Vitaly Firsov   +17.412   Evgeniy Tyukavkin   +10.112   Vitaly Tarasov   +7.136   Aleh Shumoff   +1.140   Kirill Krutitsky   +2.801   Sergey ChernoshtanoV   +3.214   Vladimir Kuznetsov   +20.366   Alexey Giltsov   +8.821   Ruslan Ahmadiev   +3.383   Dmitry Galanov   +12.554   Vasily Milyakin   +0.487   Pavel Guzenko   +13.427   Evgeny Martynenko   +9.503   Andrei Zayats   +13.718   Igor Zyrianov   +42.271   Maks Mogilnikov 
20  Sergey Savlov   +2.812   Igor Artemov   +1.612   Vitaly Firsov   +18.509   Evgeniy Tyukavkin   +9.305   Vitaly Tarasov   +9.020   Aleh Shumoff   +0.387   Kirill Krutitsky   +2.922   Sergey ChernoshtanoV   +3.179   Vladimir Kuznetsov   +20.968   Alexey Giltsov   +9.399   Ruslan Ahmadiev   +15.139   Vasily Milyakin   +0.755   Pavel Guzenko   +14.012   Evgeny Martynenko   +9.603   Andrei Zayats   +11.925   Igor Zyrianov   +45.205   Maks Mogilnikov 
21  Sergey Savlov   +4.079   Igor Artemov   +1.607   Vitaly Firsov   +4.134   Evgeniy Tyukavkin   +8.195   Vitaly Tarasov   +10.027   Aleh Shumoff   +3.860   Sergey ChernoshtanoV   +2.656   Vladimir Kuznetsov   +11.885   Kirill Krutitsky   +20.989   Ruslan Ahmadiev   +10.398   Alexey Giltsov   +5.768   Vasily Milyakin   +0.905   Pavel Guzenko   +11.454   Evgeny Martynenko   +9.875   Andrei Zayats   +10.644   Igor Zyrianov   +47.637   Maks Mogilnikov 
22  Sergey Savlov   +3.981   Igor Artemov   +1.695   Vitaly Firsov   +11.255   Vitaly Tarasov   +7.258   Evgeniy Tyukavkin   +10.449   Vladimir Kuznetsov   +9.289   Aleh Shumoff   +5.145   Sergey ChernoshtanoV   +1.947   Kirill Krutitsky   +33.543   Alexey Giltsov   +0.284   Ruslan Ahmadiev   +13.270   Evgeny Martynenko   +9.753   Andrei Zayats   +7.596   Pavel Guzenko   +0.735   Igor Zyrianov   +53.367   Maks Mogilnikov 
23  Sergey Savlov   +5.018   Igor Artemov   +2.816   Vitaly Firsov   +10.538   Vitaly Tarasov   +8.198   Evgeniy Tyukavkin   +21.659   Aleh Shumoff   +2.090   Vladimir Kuznetsov   +3.298   Kirill Krutitsky   +2.246   Sergey ChernoshtanoV   +33.931   Alexey Giltsov   +1.212   Ruslan Ahmadiev   +10.697   Evgeny Martynenko   +10.970   Andrei Zayats   +5.707   Igor Zyrianov   +2.661   Pavel Guzenko   +53.771   Maks Mogilnikov 
24  Sergey Savlov   +5.106   Igor Artemov   +3.154   Vitaly Firsov   +11.057   Vitaly Tarasov   +8.340   Evgeniy Tyukavkin   +23.612   Aleh Shumoff   +1.424   Vladimir Kuznetsov   +2.599   Kirill Krutitsky   +1.984   Sergey ChernoshtanoV   +34.691   Alexey Giltsov   +3.593   Ruslan Ahmadiev   +8.693   Evgeny Martynenko   +15.992   Igor Zyrianov   +0.573   Andrei Zayats   +2.198   Pavel Guzenko   +55.299   Maks Mogilnikov 
25  Sergey Savlov   +4.836   Igor Artemov   +3.321   Vitaly Firsov   +11.930   Vitaly Tarasov   +8.914   Evgeniy Tyukavkin   +24.013   Vladimir Kuznetsov   +0.611   Aleh Shumoff   +4.031   Kirill Krutitsky   +1.625   Sergey ChernoshtanoV   +35.083   Alexey Giltsov   +3.714   Ruslan Ahmadiev   +8.360   Evgeny Martynenko   +16.031   Igor Zyrianov   +2.465   Pavel Guzenko   +3.573   Andrei Zayats   +63.387   Maks Mogilnikov 
26  Sergey Savlov   +4.982   Igor Artemov   +3.495   Vitaly Firsov   +13.182   Vitaly Tarasov   +8.342   Evgeniy Tyukavkin   +23.968   Vladimir Kuznetsov   +1.951   Aleh Shumoff   +4.099   Kirill Krutitsky   +1.760   Sergey ChernoshtanoV   +35.145   Alexey Giltsov   +11.773   Ruslan Ahmadiev   +3.985   Evgeny Martynenko   +12.026   Igor Zyrianov   +2.786   Pavel Guzenko   +8.739   Andrei Zayats   +59.032   Maks Mogilnikov 
27  Sergey Savlov   +4.639   Igor Artemov   +3.691   Vitaly Firsov   +15.777   Vitaly Tarasov   +6.756   Evgeniy Tyukavkin   +24.594   Vladimir Kuznetsov   +2.895   Aleh Shumoff   +3.305   Kirill Krutitsky   +1.383   Sergey ChernoshtanoV   +36.504   Alexey Giltsov   +13.766   Ruslan Ahmadiev   +1.964   Evgeny Martynenko   +10.763   Igor Zyrianov   +3.994   Pavel Guzenko   +13.273   Andrei Zayats   +55.152   Maks Mogilnikov 
28  Sergey Savlov   +5.189   Igor Artemov   +3.292   Vitaly Firsov   +16.470   Vitaly Tarasov   +7.575   Evgeniy Tyukavkin   +24.358   Vladimir Kuznetsov   +3.226   Aleh Shumoff   +4.059   Kirill Krutitsky   +1.228   Sergey ChernoshtanoV   +37.037   Alexey Giltsov   +14.412   Ruslan Ahmadiev   +1.256   Evgeny Martynenko   +9.700   Igor Zyrianov   +4.140   Pavel Guzenko   +19.913   Andrei Zayats   +76.365   Maks Mogilnikov 
29  Sergey Savlov   +5.622   Igor Artemov   +2.841   Vitaly Firsov   +17.529   Vitaly Tarasov   +7.818   Evgeniy Tyukavkin   +24.403   Vladimir Kuznetsov   +4.039   Aleh Shumoff   +4.024   Kirill Krutitsky   +1.120   Sergey ChernoshtanoV   +40.176   Alexey Giltsov   +12.654   Ruslan Ahmadiev   +11.353   Igor Zyrianov   +3.235   Pavel Guzenko   +0.112   Evgeny Martynenko   +23.390   Andrei Zayats   +76.756   Maks Mogilnikov 
30  Sergey Savlov   +4.667   Igor Artemov   +3.596   Vitaly Firsov   +18.651   Vitaly Tarasov   +7.578   Evgeniy Tyukavkin   +24.965   Vladimir Kuznetsov   +4.738   Aleh Shumoff   +3.703   Kirill Krutitsky   +1.168   Sergey ChernoshtanoV   +41.236   Alexey Giltsov   +13.325   Ruslan Ahmadiev   +10.469   Igor Zyrianov   +3.189   Pavel Guzenko   +2.739   Evgeny Martynenko   +31.212   Andrei Zayats   +67.568   Maks Mogilnikov 
31  Sergey Savlov   +4.671   Igor Artemov   +3.887   Vitaly Firsov   +19.257   Vitaly Tarasov   +7.664   Evgeniy Tyukavkin   +25.881   Vladimir Kuznetsov   +4.774   Aleh Shumoff   +3.569   Kirill Krutitsky   +1.788   Sergey ChernoshtanoV   +43.468   Alexey Giltsov   +11.237   Ruslan Ahmadiev   +9.642   Igor Zyrianov   +3.798   Pavel Guzenko   +2.257   Evgeny Martynenko   +34.493   Andrei Zayats   +64.932   Maks Mogilnikov 
32  Sergey Savlov   +5.625   Igor Artemov   +6.106   Vitaly Firsov   +17.168   Vitaly Tarasov   +7.536   Evgeniy Tyukavkin   +27.043   Vladimir Kuznetsov   +4.762   Aleh Shumoff   +3.874   Kirill Krutitsky   +1.522   Sergey ChernoshtanoV   +44.362   Alexey Giltsov   +11.023   Ruslan Ahmadiev   +8.431   Igor Zyrianov   +4.510   Pavel Guzenko   +2.695   Evgeny Martynenko   +55.211   Andrei Zayats   +44.214   Maks Mogilnikov 
33  Sergey Savlov   +4.898   Igor Artemov   +7.151   Vitaly Firsov   +18.156   Vitaly Tarasov   +6.737   Evgeniy Tyukavkin   +27.476   Vladimir Kuznetsov   +5.131   Aleh Shumoff   +4.261   Kirill Krutitsky   +1.164   Sergey ChernoshtanoV   +44.594   Alexey Giltsov   +12.824   Ruslan Ahmadiev   +5.800   Igor Zyrianov   +5.284   Pavel Guzenko   +3.735   Evgeny Martynenko   +58.786   Andrei Zayats   +40.483   Maks Mogilnikov 
34  Sergey Savlov   +5.677   Igor Artemov   +5.750   Vitaly Firsov   +20.512   Vitaly Tarasov   +5.547   Evgeniy Tyukavkin   +30.149   Vladimir Kuznetsov   +4.261   Aleh Shumoff   +4.401   Kirill Krutitsky   +1.216   Sergey ChernoshtanoV   +45.004   Alexey Giltsov   +11.951   Ruslan Ahmadiev   +5.827   Igor Zyrianov   +5.681   Pavel Guzenko   +4.283   Evgeny Martynenko   +62.356   Andrei Zayats   +36.439   Maks Mogilnikov 
35  Sergey Savlov   +5.359   Igor Artemov   +6.188   Vitaly Firsov   +25.883   Evgeniy Tyukavkin   +2.123   Vitaly Tarasov   +29.801   Vladimir Kuznetsov   +5.523   Aleh Shumoff   +4.089   Kirill Krutitsky   +1.552   Sergey ChernoshtanoV   +44.163   Alexey Giltsov   +12.078   Ruslan Ahmadiev   +5.501   Igor Zyrianov   +5.511   Pavel Guzenko   +3.883   Evgeny Martynenko   +71.947   Andrei Zayats   +37.132   Maks Mogilnikov 
36  Sergey Savlov   +5.502   Igor Artemov   +32.552   Evgeniy Tyukavkin   +17.492   Vitaly Tarasov   +15.278   Vladimir Kuznetsov   +6.176   Aleh Shumoff   +3.885   Kirill Krutitsky   +1.358   Sergey ChernoshtanoV   +44.340   Alexey Giltsov   +13.500   Ruslan Ahmadiev   +5.057   Igor Zyrianov   +5.955   Pavel Guzenko   +2.020   Evgeny Martynenko   +73.300   Andrei Zayats   +41.566   Maks Mogilnikov 
37  Sergey Savlov   +5.917   Igor Artemov   +33.238   Evgeniy Tyukavkin   +19.554   Vitaly Tarasov   +13.697   Vladimir Kuznetsov   +7.661   Aleh Shumoff   +4.485   Kirill Krutitsky   +1.394   Sergey ChernoshtanoV   +42.477   Alexey Giltsov   +15.770   Ruslan Ahmadiev   +3.310   Igor Zyrianov   +8.695   Evgeny Martynenko   +75.088   Andrei Zayats   +42.240   Maks Mogilnikov 
38  Sergey Savlov   +6.681   Igor Artemov   +33.745   Evgeniy Tyukavkin   +33.177   Vladimir Kuznetsov   +10.221   Aleh Shumoff   +4.237   Kirill Krutitsky   +0.759   Sergey ChernoshtanoV   +41.561   Alexey Giltsov   +16.157   Ruslan Ahmadiev   +9.725   Igor Zyrianov   +2.407   Evgeny Martynenko   +78.252   Andrei Zayats   +43.727   Maks Mogilnikov 
39  Sergey Savlov   +8.019   Igor Artemov   +33.197   Evgeniy Tyukavkin   +34.019   Vladimir Kuznetsov   +11.444   Aleh Shumoff   +3.626   Kirill Krutitsky   +0.626   Sergey ChernoshtanoV   +41.068   Alexey Giltsov   +16.708   Ruslan Ahmadiev   +12.323   Igor Zyrianov   +0.314   Evgeny Martynenko   +79.128   Andrei Zayats   +81.786   Maks Mogilnikov 
40  Sergey Savlov   +8.035   Igor Artemov   +33.769   Evgeniy Tyukavkin   +34.169   Vladimir Kuznetsov   +12.680   Aleh Shumoff   +3.194   Kirill Krutitsky   +3.779   Sergey ChernoshtanoV   +38.733   Alexey Giltsov   +16.302   Ruslan Ahmadiev   +14.892   Igor Zyrianov   +0.145   Evgeny Martynenko 
41  Sergey Savlov   +7.748   Igor Artemov   +35.242   Evgeniy Tyukavkin   +33.327   Vladimir Kuznetsov   +14.634   Aleh Shumoff   +3.009   Kirill Krutitsky   +42.558   Alexey Giltsov   +15.458   Ruslan Ahmadiev 
42  Sergey Savlov   +9.988   Igor Artemov   +32.034   Evgeniy Tyukavkin   +35.374   Vladimir Kuznetsov