Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 - #25 - #26 - #27
1  Anatoly Sapegin   +2.351   Rinat Sirchin   +0.604   Evgeniy Tyukavkin   +0.400   Yuri Grishin   +2.280   Mogilnikov Maks   +0.330   Igor Artemov   +2.039   Evgeny Unger   +0.416   Andrey Mordasov   +0.686   Aleh Shumoff   +1.351   Kirill Krutitsky   +2.000   Ilya Filimonov   +0.338   Ilya Satalkin   +0.043   Dmitriy Kravchuk   +0.226   Vladimir Kuznetsov   +1.059   Ivan Alexandrov   +0.267   Vasily Milyakin   +1.143   Sergey ChernoshtanoV   +1.705   Vadim Chernoshtanov   +0.233   Anton Dontsev   +0.743   Vladimir Sergienko   +11.203   Igor Zyrianov   +18.035   Alay Mansurov 
2  Anatoly Sapegin   +2.622   Rinat Sirchin   +0.896   Evgeniy Tyukavkin   +1.313   Yuri Grishin   +2.215   Igor Artemov   +2.168   Evgeny Unger   +0.410   Mogilnikov Maks   +0.627   Aleh Shumoff   +0.309   Andrey Mordasov   +0.944   Kirill Krutitsky   +2.125   Ilya Satalkin   +0.362   Ilya Filimonov   +1.523   Vladimir Kuznetsov   +0.906   Dmitriy Kravchuk   +1.166   Sergey ChernoshtanoV   +0.831   Vasily Milyakin   +2.001   Vladimir Sergienko   +0.790   Vadim Chernoshtanov   +3.567   Ivan Alexandrov   +4.623   Anton Dontsev   +0.669   Igor Zyrianov   +44.785   Alay Mansurov 
3  Anatoly Sapegin   +2.871   Rinat Sirchin   +1.221   Evgeniy Tyukavkin   +0.849   Yuri Grishin   +1.025   Igor Artemov   +3.629   Evgeny Unger   +0.665   Aleh Shumoff   +0.014   Andrey Mordasov   +1.946   Mogilnikov Maks   +0.178   Kirill Krutitsky   +0.443   Ilya Satalkin   +1.102   Ilya Filimonov   +1.828   Vladimir Kuznetsov   +1.891   Sergey ChernoshtanoV   +1.950   Vasily Milyakin   +1.703   Vadim Chernoshtanov   +0.870   Vladimir Sergienko   +0.438   Dmitriy Kravchuk   +1.117   Ivan Alexandrov   +6.341   Igor Zyrianov   +2.484   Anton Dontsev   +44.779   Alay Mansurov 
4  Anatoly Sapegin   +4.106   Rinat Sirchin   +1.157   Evgeniy Tyukavkin   +1.224   Yuri Grishin   +0.876   Igor Artemov   +3.278   Evgeny Unger   +0.252   Andrey Mordasov   +0.647   Aleh Shumoff   +2.889   Kirill Krutitsky   +1.815   Ilya Filimonov   +0.791   Mogilnikov Maks   +0.676   Vladimir Kuznetsov   +1.872   Sergey ChernoshtanoV   +1.658   Vasily Milyakin   +2.252   Vadim Chernoshtanov   +0.393   Vladimir Sergienko   +1.243   Dmitriy Kravchuk   +0.418   Ivan Alexandrov   +5.530   Igor Zyrianov   +1.088   Ilya Satalkin   +4.982   Anton Dontsev   +44.104   Alay Mansurov 
5  Anatoly Sapegin   +4.474   Rinat Sirchin   +1.179   Evgeniy Tyukavkin   +1.763   Igor Artemov   +0.502   Yuri Grishin   +3.366   Evgeny Unger   +0.751   Andrey Mordasov   +0.139   Aleh Shumoff   +3.290   Kirill Krutitsky   +0.780   Ilya Filimonov   +4.725   Sergey ChernoshtanoV   +1.388   Vasily Milyakin   +3.243   Mogilnikov Maks   +0.547   Vadim Chernoshtanov   +0.736   Dmitriy Kravchuk   +0.376   Vladimir Sergienko   +0.537   Vladimir Kuznetsov   +0.075   Ivan Alexandrov   +3.293   Igor Zyrianov   +10.358   Anton Dontsev   +18.370   Ilya Satalkin   +24.058   Alay Mansurov 
6  Anatoly Sapegin   +3.696   Rinat Sirchin   +1.459   Evgeniy Tyukavkin   +1.436   Igor Artemov   +0.807   Yuri Grishin   +4.383   Evgeny Unger   +0.580   Aleh Shumoff   +0.087   Andrey Mordasov   +3.587   Kirill Krutitsky   +0.351   Ilya Filimonov   +5.128   Sergey ChernoshtanoV   +1.491   Vasily Milyakin   +4.115   Mogilnikov Maks   +0.322   Vadim Chernoshtanov   +0.805   Ivan Alexandrov   +0.686   Dmitriy Kravchuk   +0.210   Vladimir Sergienko   +1.314   Igor Zyrianov   +2.174   Vladimir Kuznetsov   +11.456   Anton Dontsev   +14.113   Ilya Satalkin   +28.248   Alay Mansurov 
7  Anatoly Sapegin   +4.178   Rinat Sirchin   +1.988   Evgeniy Tyukavkin   +0.382   Igor Artemov   +0.959   Yuri Grishin   +4.909   Evgeny Unger   +0.209   Andrey Mordasov   +0.628   Aleh Shumoff   +4.574   Ilya Filimonov   +1.350   Kirill Krutitsky   +3.685   Sergey ChernoshtanoV   +1.228   Vasily Milyakin   +4.945   Mogilnikov Maks   +0.346   Ivan Alexandrov   +0.519   Vadim Chernoshtanov   +0.789   Dmitriy Kravchuk   +0.196   Vladimir Sergienko   +0.733   Igor Zyrianov   +2.173   Vladimir Kuznetsov   +13.645   Anton Dontsev   +10.506   Ilya Satalkin   +31.599   Alay Mansurov 
8  Anatoly Sapegin   +4.591   Rinat Sirchin   +2.755   Igor Artemov   +0.316   Evgeniy Tyukavkin   +0.838   Yuri Grishin   +4.429   Evgeny Unger   +0.754   Andrey Mordasov   +0.828   Aleh Shumoff   +4.433   Ilya Filimonov   +2.731   Kirill Krutitsky   +2.283   Sergey ChernoshtanoV   +0.879   Vasily Milyakin   +5.501   Ivan Alexandrov   +0.459   Mogilnikov Maks   +0.967   Vadim Chernoshtanov   +0.039   Dmitriy Kravchuk   +1.405   Igor Zyrianov   +0.011   Vladimir Sergienko   +2.110   Vladimir Kuznetsov   +14.782   Anton Dontsev   +7.149   Ilya Satalkin   +35.362   Alay Mansurov 
9  Anatoly Sapegin   +4.875   Rinat Sirchin   +2.514   Igor Artemov   +1.671   Yuri Grishin   +0.539   Evgeniy Tyukavkin   +3.644   Evgeny Unger   +0.236   Andrey Mordasov   +1.033   Aleh Shumoff   +4.181   Ilya Filimonov   +5.052   Kirill Krutitsky   +2.065   Vasily Milyakin   +0.712   Sergey ChernoshtanoV   +2.353   Ivan Alexandrov   +3.719   Mogilnikov Maks   +0.614   Dmitriy Kravchuk   +0.998   Igor Zyrianov   +0.888   Vladimir Sergienko   +0.040   Vadim Chernoshtanov   +1.517   Vladimir Kuznetsov   +16.363   Anton Dontsev   +3.277   Ilya Satalkin   +39.160   Alay Mansurov 
10  Anatoly Sapegin   +5.176   Rinat Sirchin   +2.724   Igor Artemov   +1.891   Yuri Grishin   +1.439   Evgeniy Tyukavkin   +2.253   Evgeny Unger   +0.830   Andrey Mordasov   +0.469   Aleh Shumoff   +4.380   Ilya Filimonov   +5.912   Kirill Krutitsky   +1.592   Vasily Milyakin   +0.799   Sergey ChernoshtanoV   +0.702   Ivan Alexandrov   +6.494   Mogilnikov Maks   +2.247   Vadim Chernoshtanov   +0.189   Dmitriy Kravchuk   +0.430   Igor Zyrianov   +1.328   Vladimir Sergienko   +0.006   Vladimir Kuznetsov   +17.112   Ilya Satalkin   +4.143   Anton Dontsev   +38.652   Alay Mansurov 
11  Anatoly Sapegin   +3.949   Rinat Sirchin   +2.921   Igor Artemov   +2.549   Yuri Grishin   +3.031   Evgeny Unger   +1.498   Andrey Mordasov   +1.102   Aleh Shumoff   +1.913   Evgeniy Tyukavkin   +1.509   Ilya Filimonov   +7.025   Kirill Krutitsky   +1.173   Vasily Milyakin   +0.534   Ivan Alexandrov   +0.673   Sergey ChernoshtanoV   +7.898   Mogilnikov Maks   +1.357   Dmitriy Kravchuk   +0.228   Igor Zyrianov   +0.835   Vadim Chernoshtanov   +0.854   Vladimir Kuznetsov   +1.931   Vladimir Sergienko   +13.441   Ilya Satalkin   +54.175   Alay Mansurov 
12  Anatoly Sapegin   +3.294   Rinat Sirchin   +2.848   Igor Artemov   +3.610   Yuri Grishin   +3.079   Evgeny Unger   +1.208   Andrey Mordasov   +1.520   Aleh Shumoff   +2.374   Ilya Filimonov   +8.596   Ivan Alexandrov   +1.141   Kirill Krutitsky   +0.412   Vasily Milyakin   +5.982   Sergey ChernoshtanoV   +0.149   Evgeniy Tyukavkin   +4.587   Vadim Chernoshtanov   +1.527   Vladimir Kuznetsov   +0.009   Dmitriy Kravchuk   +1.497   Mogilnikov Maks   +0.254   Vladimir Sergienko   +12.940   Ilya Satalkin   +6.334   Igor Zyrianov   +76.854   Alay Mansurov 
13  Anatoly Sapegin   +3.880   Rinat Sirchin   +2.267   Igor Artemov   +7.147   Evgeny Unger   +1.204   Andrey Mordasov   +1.963   Aleh Shumoff   +0.441   Yuri Grishin   +1.668   Ilya Filimonov   +7.199   Ivan Alexandrov   +3.641   Kirill Krutitsky   +1.314   Vasily Milyakin   +3.537   Evgeniy Tyukavkin   +6.475   Vadim Chernoshtanov   +0.791   Vladimir Kuznetsov   +1.453   Vladimir Sergienko   +0.141   Dmitriy Kravchuk   +17.102   Sergey ChernoshtanoV   +1.778   Ilya Satalkin   +4.459   Mogilnikov Maks   +24.982   Igor Zyrianov   +48.991   Alay Mansurov 
14  Anatoly Sapegin   +4.585   Rinat Sirchin   +1.096   Igor Artemov   +10.516   Andrey Mordasov   +0.962   Aleh Shumoff   +1.577   Ilya Filimonov   +5.761   Ivan Alexandrov   +7.494   Kirill Krutitsky   +0.062   Evgeny Unger   +0.698   Vasily Milyakin   +0.625   Evgeniy Tyukavkin   +2.981   Yuri Grishin   +5.120   Vadim Chernoshtanov   +1.160   Vladimir Kuznetsov   +0.508   Vladimir Sergienko   +0.405   Dmitriy Kravchuk   +16.276   Sergey ChernoshtanoV   +0.617   Ilya Satalkin   +7.756   Mogilnikov Maks   +21.734   Igor Zyrianov   +52.510   Alay Mansurov 
15  Anatoly Sapegin   +4.774   Rinat Sirchin   +0.750   Igor Artemov   +11.859   Aleh Shumoff   +1.525   Ilya Filimonov   +2.853   Andrey Mordasov   +1.322   Ivan Alexandrov   +11.434   Vasily Milyakin   +0.234   Evgeniy Tyukavkin   +0.686   Yuri Grishin   +4.496   Kirill Krutitsky   +2.327   Vadim Chernoshtanov   +1.044   Vladimir Kuznetsov   +2.543   Vladimir Sergienko   +0.156   Dmitriy Kravchuk   +13.135   Sergey ChernoshtanoV   +1.017   Ilya Satalkin   +8.515   Mogilnikov Maks   +20.154   Igor Zyrianov   +15.120   Evgeny Unger   +47.097   Alay Mansurov 
16  Rinat Sirchin   +0.528   Igor Artemov   +1.450   Anatoly Sapegin   +11.050   Aleh Shumoff   +1.414   Ilya Filimonov   +2.238   Ivan Alexandrov   +12.827   Vasily Milyakin   +0.206   Evgeniy Tyukavkin   +0.373   Yuri Grishin   +4.681   Andrey Mordasov   +6.466   Vladimir Sergienko   +1.072   Dmitriy Kravchuk   +1.344   Vadim Chernoshtanov   +0.956   Vladimir Kuznetsov   +9.225   Sergey ChernoshtanoV   +1.106   Ilya Satalkin   +8.459   Mogilnikov Maks   +4.121   Kirill Krutitsky   +15.427   Igor Zyrianov   +40.248   Evgeny Unger   +25.115   Alay Mansurov 
17  Rinat Sirchin   +0.300   Igor Artemov   +9.676   Ivan Alexandrov   +3.737   Anatoly Sapegin   +3.411   Ilya Filimonov   +0.893   Aleh Shumoff   +5.234   Yuri Grishin   +2.023   Vasily Milyakin   +0.276   Evgeniy Tyukavkin   +3.106   Andrey Mordasov   +9.156   Dmitriy Kravchuk   +9.928   Sergey ChernoshtanoV   +1.189   Vladimir Sergienko   +0.330   Ilya Satalkin   +9.302   Mogilnikov Maks   +0.731   Vladimir Kuznetsov   +5.042   Kirill Krutitsky   +8.392   Vadim Chernoshtanov   +3.008   Igor Zyrianov   +40.991   Evgeny Unger   +29.445   Alay Mansurov 
18  Ivan Alexandrov   +2.721   Anatoly Sapegin   +6.032   Rinat Sirchin   +4.552   Yuri Grishin   +0.542   Igor Artemov   +1.047   Evgeniy Tyukavkin   +2.749   Vasily Milyakin   +0.296   Andrey Mordasov   +10.264   Aleh Shumoff   +2.571   Ilya Filimonov   +4.497   Dmitriy Kravchuk   +3.860   Ilya Satalkin   +0.349   Sergey ChernoshtanoV   +10.608   Vladimir Kuznetsov   +0.729   Mogilnikov Maks   +4.596   Kirill Krutitsky   +7.238   Vladimir Sergienko   +2.204   Igor Zyrianov   +10.424   Vadim Chernoshtanov   +66.687   Alay Mansurov 
19  Anatoly Sapegin   +1.403   Ivan Alexandrov   +4.547   Rinat Sirchin   +5.170   Igor Artemov   +0.367   Yuri Grishin   +1.185   Evgeniy Tyukavkin   +1.747   Andrey Mordasov   +3.453   Vasily Milyakin   +8.410   Aleh Shumoff   +1.466   Ilya Filimonov   +8.912   Ilya Satalkin   +1.550   Sergey ChernoshtanoV   +8.131   Vladimir Kuznetsov   +3.211   Mogilnikov Maks   +4.843   Kirill Krutitsky   +4.303   Dmitriy Kravchuk   +1.555   Vladimir Sergienko   +4.292   Igor Zyrianov   +8.384   Vadim Chernoshtanov   +78.063   Alay Mansurov 
20  Anatoly Sapegin   +6.472   Rinat Sirchin   +4.790   Igor Artemov   +1.229   Yuri Grishin   +1.808   Andrey Mordasov   +0.194   Evgeniy Tyukavkin   +11.900   Vasily Milyakin   +1.090   Ivan Alexandrov   +1.037   Aleh Shumoff   +0.046   Ilya Filimonov   +10.116   Ilya Satalkin   +1.092   Sergey ChernoshtanoV   +7.398   Vladimir Kuznetsov   +5.740   Mogilnikov Maks   +3.781   Kirill Krutitsky   +3.486   Dmitriy Kravchuk   +1.637   Vladimir Sergienko   +3.584   Igor Zyrianov   +13.092   Vadim Chernoshtanov   +78.256   Alay Mansurov 
21  Anatoly Sapegin   +6.955   Rinat Sirchin   +3.766   Igor Artemov   +3.481   Yuri Grishin   +0.656   Andrey Mordasov   +1.131   Evgeniy Tyukavkin   +10.508   Ivan Alexandrov   +2.219   Ilya Filimonov   +2.944   Aleh Shumoff   +10.055   Sergey ChernoshtanoV   +0.048   Ilya Satalkin   +7.218   Vladimir Kuznetsov   +3.153   Vasily Milyakin   +3.049   Mogilnikov Maks   +3.393   Kirill Krutitsky   +3.220   Dmitriy Kravchuk   +1.066   Vladimir Sergienko   +3.323   Igor Zyrianov   +13.832   Vadim Chernoshtanov   +84.787   Alay Mansurov 
22  Anatoly Sapegin   +6.616   Rinat Sirchin   +2.894   Igor Artemov   +6.529   Yuri Grishin   +0.137   Andrey Mordasov   +7.986   Evgeniy Tyukavkin   +0.646   Ivan Alexandrov   +3.455   Ilya Filimonov   +3.283   Aleh Shumoff   +11.106   Sergey ChernoshtanoV   +6.868   Vladimir Kuznetsov   +1.520   Ilya Satalkin   +1.540   Vasily Milyakin   +3.813   Mogilnikov Maks   +3.597   Kirill Krutitsky   +2.034   Dmitriy Kravchuk   +1.602   Vladimir Sergienko   +1.955   Igor Zyrianov   +14.872   Vadim Chernoshtanov   +89.129   Alay Mansurov 
23  Anatoly Sapegin   +7.425   Rinat Sirchin   +1.840   Igor Artemov   +7.877   Andrey Mordasov   +0.748   Yuri Grishin   +6.607   Ivan Alexandrov   +4.528   Ilya Filimonov   +3.356   Aleh Shumoff   +10.544   Evgeniy Tyukavkin   +1.800   Sergey ChernoshtanoV   +5.007   Vladimir Kuznetsov   +3.535   Vasily Milyakin   +6.439   Mogilnikov Maks   +2.880   Kirill Krutitsky   +0.230   Dmitriy Kravchuk   +1.030   Vladimir Sergienko   +1.850   Igor Zyrianov   +7.363   Ilya Satalkin   +8.871   Vadim Chernoshtanov   +98.409   Alay Mansurov 
24  Anatoly Sapegin   +7.708   Rinat Sirchin   +0.917   Igor Artemov   +9.090   Andrey Mordasov   +0.569   Yuri Grishin   +5.431   Ivan Alexandrov   +5.754   Ilya Filimonov   +3.738   Aleh Shumoff   +11.221   Evgeniy Tyukavkin   +5.973   Vladimir Kuznetsov   +0.110   Sergey ChernoshtanoV   +3.044   Vasily Milyakin   +10.463   Dmitriy Kravchuk   +1.916   Vladimir Sergienko   +0.158   Kirill Krutitsky   +0.249   Mogilnikov Maks   +0.039   Igor Zyrianov   +6.086   Ilya Satalkin   +10.990   Vadim Chernoshtanov   +121.608   Alay Mansurov 
25  Anatoly Sapegin   +8.465   Rinat Sirchin   +0.354   Igor Artemov   +10.038   Andrey Mordasov   +0.685   Yuri Grishin   +4.008   Ivan Alexandrov   +6.105   Ilya Filimonov   +4.522   Aleh Shumoff   +10.169   Evgeniy Tyukavkin   +8.118   Vladimir Kuznetsov   +2.212   Vasily Milyakin   +11.522   Dmitriy Kravchuk   +1.145   Igor Zyrianov   +1.405   Vladimir Sergienko   +0.626   Kirill Krutitsky   +2.765   Ilya Satalkin   +0.630   Sergey ChernoshtanoV   +12.514   Vadim Chernoshtanov   +6.001   Mogilnikov Maks   +123.143   Alay Mansurov 
26  Anatoly Sapegin   +9.271   Igor Artemov   +0.534   Rinat Sirchin   +8.861   Andrey Mordasov   +0.935   Yuri Grishin   +2.933   Ivan Alexandrov   +7.589   Ilya Filimonov   +3.989   Aleh Shumoff   +9.926   Evgeniy Tyukavkin   +8.196   Vladimir Kuznetsov   +3.251   Vasily Milyakin   +10.862   Dmitriy Kravchuk   +1.088   Igor Zyrianov   +2.767   Vladimir Sergienko   +0.698   Kirill Krutitsky   +0.639   Ilya Satalkin   +1.694   Sergey ChernoshtanoV   +13.800   Vadim Chernoshtanov   +5.769   Mogilnikov Maks   +131.325   Alay Mansurov 
27  Anatoly Sapegin   +8.689   Igor Artemov   +1.499   Rinat Sirchin   +8.248   Andrey Mordasov   +0.979   Yuri Grishin   +1.324   Ivan Alexandrov   +9.527   Ilya Filimonov   +3.365   Aleh Shumoff   +10.462   Evgeniy Tyukavkin   +7.729   Vladimir Kuznetsov   +3.563   Vasily Milyakin   +10.563   Dmitriy Kravchuk   +1.063   Igor Zyrianov   +3.833   Vladimir Sergienko   +0.258   Ilya Satalkin   +1.918   Kirill Krutitsky   +15.518   Vadim Chernoshtanov   +5.207   Mogilnikov Maks   +134.052   Alay Mansurov 
28  Anatoly Sapegin   +7.049   Igor Artemov   +2.309   Rinat Sirchin   +8.186   Andrey Mordasov   +1.155   Ivan Alexandrov   +0.372   Yuri Grishin   +13.608   Ilya Filimonov   +0.515   Aleh Shumoff   +10.004   Evgeniy Tyukavkin   +8.440   Vladimir Kuznetsov   +3.282   Vasily Milyakin   +10.249   Dmitriy Kravchuk   +0.655   Igor Zyrianov   +4.285   Ilya Satalkin   +2.592   Vladimir Sergienko   +1.747   Kirill Krutitsky   +13.553   Vadim Chernoshtanov   +5.924   Mogilnikov Maks   +136.008   Alay Mansurov 
29  Anatoly Sapegin   +6.739   Igor Artemov   +3.811   Rinat Sirchin   +7.035   Andrey Mordasov   +0.828   Ivan Alexandrov   +1.396   Yuri Grishin   +16.008   Aleh Shumoff   +7.286   Evgeniy Tyukavkin   +8.912   Vladimir Kuznetsov   +3.640   Vasily Milyakin   +9.891   Dmitriy Kravchuk   +1.179   Igor Zyrianov   +2.990   Ilya Satalkin   +4.438   Vladimir Sergienko   +3.032   Kirill Krutitsky   +11.784   Vadim Chernoshtanov   +6.490   Mogilnikov Maks   +139.971   Alay Mansurov 
30  Anatoly Sapegin   +5.072   Igor Artemov   +4.523   Rinat Sirchin   +7.118   Ivan Alexandrov   +0.121   Andrey Mordasov   +3.324   Yuri Grishin   +14.394   Aleh Shumoff   +7.012   Evgeniy Tyukavkin   +9.563   Vladimir Kuznetsov   +3.702   Vasily Milyakin   +9.133   Dmitriy Kravchuk   +1.745   Igor Zyrianov   +1.384   Ilya Satalkin   +6.245   Vladimir Sergienko   +4.580   Kirill Krutitsky   +11.196   Vadim Chernoshtanov   +6.198   Mogilnikov Maks   +141.575   Alay Mansurov 
31  Anatoly Sapegin   +4.273   Igor Artemov   +5.405   Rinat Sirchin   +5.817   Ivan Alexandrov   +1.966   Andrey Mordasov   +3.058   Yuri Grishin   +13.697   Aleh Shumoff   +6.873   Evgeniy Tyukavkin   +9.728   Vladimir Kuznetsov   +4.431   Vasily Milyakin   +8.277   Dmitriy Kravchuk   +2.080   Ilya Satalkin   +0.514   Igor Zyrianov   +8.206   Vladimir Sergienko   +5.418   Kirill Krutitsky   +10.409   Vadim Chernoshtanov   +6.416   Mogilnikov Maks   +144.980   Alay Mansurov 
32  Anatoly Sapegin   +3.005   Igor Artemov   +6.034   Rinat Sirchin   +5.813   Ivan Alexandrov   +2.389   Andrey Mordasov   +3.563   Yuri Grishin   +12.765   Aleh Shumoff   +6.001   Evgeniy Tyukavkin   +10.170   Vladimir Kuznetsov   +4.285   Vasily Milyakin   +10.717   Ilya Satalkin   +0.370   Dmitriy Kravchuk   +0.938   Igor Zyrianov   +7.415   Vladimir Sergienko   +7.584   Kirill Krutitsky   +9.572   Vadim Chernoshtanov   +6.168   Mogilnikov Maks   +147.475   Alay Mansurov 
33  Anatoly Sapegin   +2.449   Igor Artemov   +6.939   Rinat Sirchin   +3.545   Ivan Alexandrov   +4.515   Andrey Mordasov   +4.055   Yuri Grishin   +11.610   Aleh Shumoff   +6.303   Evgeniy Tyukavkin   +9.632   Vladimir Kuznetsov   +3.379   Vasily Milyakin   +12.447   Dmitriy Kravchuk   +2.190   Igor Zyrianov   +3.133   Ilya Satalkin   +3.656   Vladimir Sergienko   +8.896   Kirill Krutitsky   +8.541   Vadim Chernoshtanov   +5.479   Mogilnikov Maks 
34  Anatoly Sapegin   +1.133   Igor Artemov   +7.914   Rinat Sirchin   +1.430   Ivan Alexandrov   +9.514   Andrey Mordasov   +2.020   Yuri Grishin   +9.808   Aleh Shumoff   +5.325   Evgeniy Tyukavkin   +10.112   Vladimir Kuznetsov   +3.149   Vasily Milyakin   +13.751   Dmitriy Kravchuk   +3.663   Igor Zyrianov   +0.293   Ilya Satalkin   +4.367   Vladimir Sergienko   +11.283   Kirill Krutitsky   +8.716   Vadim Chernoshtanov   +3.851   Mogilnikov Maks