Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 - #25 - #26 - #27 - #28
1  Igor Artemov   +2.092   Evgeny Unger   +1.621   Vladimir Kuznetsov   +0.839   Dmitry Sokolov   +4.657   Kirill Krutitsky   +1.442   Evgeniy Tyukavkin   +0.893   Michael Popov   +0.109   Stanislav Borzhac   +0.715   Vitaly Tarasov   +1.812   Alexander Odnoshivkin   +1.272   Alex Efimenko   +1.992   Dmitry Galanov   +0.021   Andrej Akopian   +0.203   Aleh Shumoff   +1.461   Vladimir Sergienko   +1.386   Ilya Satalkin   +1.717   Alexey Osipov   +0.788   Andrey Mordasov   +0.031   Deniss Kotovics   +13.228   Dmitriy Alexandrov   +0.858   Anatoly Sapegin   +20.742   Evgeny Martynenko   +46.448   Andrey Goncharov 
2  Igor Artemov   +2.753   Evgeny Unger   +0.890   Vladimir Kuznetsov   +1.623   Dmitry Sokolov   +5.355   Kirill Krutitsky   +0.536   Evgeniy Tyukavkin   +0.530   Stanislav Borzhac   +2.514   Michael Popov   +0.917   Vitaly Tarasov   +1.103   Alexander Odnoshivkin   +0.582   Alex Efimenko   +4.250   Andrej Akopian   +0.410   Aleh Shumoff   +1.577   Vladimir Sergienko   +0.988   Dmitry Galanov   +0.637   Ilya Satalkin   +0.578   Alexey Osipov   +0.545   Deniss Kotovics   +1.648   Andrey Mordasov   +14.425   Dmitriy Alexandrov   +0.880   Anatoly Sapegin   +20.481   Evgeny Martynenko   +63.427   Andrey Goncharov 
3  Igor Artemov   +3.732   Evgeny Unger   +0.650   Vladimir Kuznetsov   +2.305   Dmitry Sokolov   +5.951   Kirill Krutitsky   +0.400   Stanislav Borzhac   +0.697   Evgeniy Tyukavkin   +4.438   Alexander Odnoshivkin   +3.736   Michael Popov   +1.645   Andrej Akopian   +1.150   Aleh Shumoff   +3.428   Vladimir Sergienko   +0.267   Ilya Satalkin   +1.168   Deniss Kotovics   +0.471   Andrey Mordasov   +1.538   Alexey Osipov   +11.543   Dmitriy Alexandrov   +0.603   Anatoly Sapegin   +0.144   Alex Efimenko   +20.244   Dmitry Galanov   +0.787   Evgeny Martynenko   +64.401   Andrey Goncharov 
4  Igor Artemov   +4.005   Evgeny Unger   +1.322   Vladimir Kuznetsov   +2.639   Dmitry Sokolov   +6.015   Kirill Krutitsky   +0.442   Evgeniy Tyukavkin   +2.128   Stanislav Borzhac   +4.529   Alexander Odnoshivkin   +4.704   Andrej Akopian   +2.082   Aleh Shumoff   +3.084   Vladimir Sergienko   +0.541   Ilya Satalkin   +0.800   Andrey Mordasov   +3.851   Alexey Osipov   +4.202   Deniss Kotovics   +5.711   Dmitriy Alexandrov   +1.572   Alex Efimenko   +18.908   Evgeny Martynenko   +2.087   Dmitry Galanov   +11.726   Michael Popov   +60.087   Andrey Goncharov 
5  Igor Artemov   +4.670   Evgeny Unger   +0.813   Vladimir Kuznetsov   +3.197   Dmitry Sokolov   +6.254   Evgeniy Tyukavkin   +1.125   Kirill Krutitsky   +0.188   Stanislav Borzhac   +7.901   Alexander Odnoshivkin   +4.091   Andrej Akopian   +2.249   Aleh Shumoff   +1.973   Vladimir Sergienko   +1.323   Andrey Mordasov   +0.933   Ilya Satalkin   +4.131   Alexey Osipov   +6.721   Deniss Kotovics   +2.044   Dmitriy Alexandrov   +0.856   Alex Efimenko   +20.544   Evgeny Martynenko   +0.821   Dmitry Galanov   +16.282   Michael Popov   +56.725   Andrey Goncharov 
6  Igor Artemov   +4.528   Evgeny Unger   +1.179   Vladimir Kuznetsov   +3.846   Dmitry Sokolov   +4.884   Evgeniy Tyukavkin   +1.343   Stanislav Borzhac   +2.171   Kirill Krutitsky   +8.234   Alexander Odnoshivkin   +3.764   Andrej Akopian   +3.080   Aleh Shumoff   +1.023   Andrey Mordasov   +1.374   Vladimir Sergienko   +5.833   Alexey Osipov   +0.422   Ilya Satalkin   +5.623   Deniss Kotovics   +1.070   Dmitriy Alexandrov   +0.499   Alex Efimenko   +20.602   Evgeny Martynenko   +2.052   Dmitry Galanov   +15.371   Michael Popov   +57.166   Andrey Goncharov 
7  Igor Artemov   +4.412   Evgeny Unger   +2.346   Vladimir Kuznetsov   +3.977   Dmitry Sokolov   +3.731   Evgeniy Tyukavkin   +1.087   Stanislav Borzhac   +4.313   Kirill Krutitsky   +7.987   Alexander Odnoshivkin   +3.937   Andrej Akopian   +4.118   Andrey Mordasov   +0.641   Aleh Shumoff   +3.443   Vladimir Sergienko   +3.824   Alexey Osipov   +0.554   Ilya Satalkin   +4.749   Deniss Kotovics   +0.585   Dmitriy Alexandrov   +0.083   Alex Efimenko   +20.766   Evgeny Martynenko   +3.615   Dmitry Galanov   +13.623   Michael Popov   +58.965   Andrey Goncharov 
8  Igor Artemov   +6.028   Evgeny Unger   +0.784   Vladimir Kuznetsov   +4.770   Dmitry Sokolov   +3.387   Evgeniy Tyukavkin   +0.521   Stanislav Borzhac   +5.753   Kirill Krutitsky   +9.693   Alexander Odnoshivkin   +2.418   Andrej Akopian   +3.698   Andrey Mordasov   +2.920   Aleh Shumoff   +3.257   Vladimir Sergienko   +3.268   Ilya Satalkin   +1.240   Alexey Osipov   +3.848   Alex Efimenko   +2.377   Dmitriy Alexandrov   +3.808   Deniss Kotovics   +13.992   Evgeny Martynenko   +4.290   Dmitry Galanov   +73.760   Andrey Goncharov 
9  Igor Artemov   +5.713   Evgeny Unger   +1.091   Vladimir Kuznetsov   +5.983   Dmitry Sokolov   +1.592   Evgeniy Tyukavkin   +0.459   Stanislav Borzhac   +8.400   Kirill Krutitsky   +8.749   Alexander Odnoshivkin   +2.397   Andrej Akopian   +3.056   Andrey Mordasov   +3.896   Aleh Shumoff   +6.279   Ilya Satalkin   +2.703   Alexey Osipov   +1.993   Alex Efimenko   +3.095   Dmitriy Alexandrov   +6.787   Deniss Kotovics   +12.507   Evgeny Martynenko   +1.323   Dmitry Galanov   +0.732   Vladimir Sergienko   +74.074   Andrey Goncharov 
10  Igor Artemov   +2.074   Evgeny Unger   +0.417   Vladimir Kuznetsov   +7.312   Dmitry Sokolov   +0.627   Evgeniy Tyukavkin   +2.585   Stanislav Borzhac   +7.259   Kirill Krutitsky   +9.607   Alexander Odnoshivkin   +2.153   Andrej Akopian   +2.610   Andrey Mordasov   +4.898   Aleh Shumoff   +5.607   Ilya Satalkin   +3.768   Alexey Osipov   +0.425   Alex Efimenko   +5.823   Dmitriy Alexandrov   +5.127   Deniss Kotovics   +11.668   Evgeny Martynenko   +0.826   Dmitry Galanov   +6.247   Vladimir Sergienko   +124.635   Andrey Goncharov 
11  Igor Artemov   +1.623   Evgeny Unger   +0.629   Vladimir Kuznetsov   +8.660   Dmitry Sokolov   +0.507   Evgeniy Tyukavkin   +0.937   Stanislav Borzhac   +9.385   Kirill Krutitsky   +9.683   Alexander Odnoshivkin   +2.423   Andrej Akopian   +1.639   Andrey Mordasov   +8.300   Aleh Shumoff   +3.100   Ilya Satalkin   +3.922   Alexey Osipov   +0.424   Alex Efimenko   +5.381   Dmitriy Alexandrov   +6.349   Deniss Kotovics   +10.363   Evgeny Martynenko   +0.719   Dmitry Galanov   +5.872   Vladimir Sergienko   +131.526   Andrey Goncharov 
12  Igor Artemov   +2.964   Vladimir Kuznetsov   +0.726   Evgeny Unger   +8.778   Dmitry Sokolov   +0.151   Evgeniy Tyukavkin   +0.216   Stanislav Borzhac   +10.892   Kirill Krutitsky   +10.517   Alexander Odnoshivkin   +1.274   Andrej Akopian   +1.464   Andrey Mordasov   +9.447   Aleh Shumoff   +2.130   Ilya Satalkin   +7.209   Alex Efimenko   +0.703   Alexey Osipov   +1.178   Dmitriy Alexandrov   +9.136   Deniss Kotovics   +8.014   Evgeny Martynenko   +6.046   Vladimir Sergienko   +7.956   Dmitry Galanov   +125.061   Andrey Goncharov 
13  Igor Artemov   +2.993   Vladimir Kuznetsov   +0.447   Evgeny Unger   +9.143   Evgeniy Tyukavkin   +0.539   Stanislav Borzhac   +1.723   Dmitry Sokolov   +9.884   Kirill Krutitsky   +11.604   Alexander Odnoshivkin   +0.747   Andrej Akopian   +0.632   Andrey Mordasov   +12.962   Ilya Satalkin   +5.991   Alex Efimenko   +3.767   Alexey Osipov   +0.227   Dmitriy Alexandrov   +8.132   Deniss Kotovics   +6.866   Evgeny Martynenko   +5.370   Vladimir Sergienko   +3.152   Aleh Shumoff   +130.920   Andrey Goncharov 
14  Igor Artemov   +1.097   Vladimir Kuznetsov   +0.300   Evgeny Unger   +10.309   Evgeniy Tyukavkin   +0.469   Stanislav Borzhac   +1.602   Dmitry Sokolov   +8.413   Kirill Krutitsky   +14.700   Andrey Mordasov   +13.946   Ilya Satalkin   +3.605   Alex Efimenko   +5.619   Alexey Osipov   +0.046   Dmitriy Alexandrov   +8.627   Deniss Kotovics   +4.475   Evgeny Martynenko   +5.068   Vladimir Sergienko   +9.856   Aleh Shumoff   +17.240   Alexander Odnoshivkin   +110.532   Andrey Goncharov 
15  Igor Artemov   +0.862   Vladimir Kuznetsov   +1.509   Evgeny Unger   +9.130   Evgeniy Tyukavkin   +1.254   Stanislav Borzhac   +2.923   Dmitry Sokolov   +7.267   Kirill Krutitsky   +15.530   Andrey Mordasov   +16.320   Ilya Satalkin   +0.015   Alex Efimenko   +9.838   Alexey Osipov   +4.846   Deniss Kotovics   +3.973   Evgeny Martynenko   +5.363   Vladimir Sergienko   +10.525   Dmitriy Alexandrov   +0.374   Aleh Shumoff   +48.926   Alexander Odnoshivkin   +78.746   Andrey Goncharov 
16  Vladimir Kuznetsov   +0.678   Igor Artemov   +2.040   Evgeny Unger   +8.925   Evgeniy Tyukavkin   +0.387   Stanislav Borzhac   +10.680   Kirill Krutitsky   +12.213   Dmitry Sokolov   +3.369   Andrey Mordasov   +19.020   Alex Efimenko   +4.300   Ilya Satalkin   +5.372   Alexey Osipov   +2.722   Deniss Kotovics   +2.926   Evgeny Martynenko   +9.438   Vladimir Sergienko   +13.989   Dmitriy Alexandrov   +0.867   Aleh Shumoff   +45.750   Alexander Odnoshivkin   +79.639   Andrey Goncharov 
17  Vladimir Kuznetsov   +2.925   Igor Artemov   +7.049   Evgeniy Tyukavkin   +0.123   Stanislav Borzhac   +9.775   Evgeny Unger   +16.882   Dmitry Sokolov   +0.793   Andrey Mordasov   +3.446   Kirill Krutitsky   +14.776   Alex Efimenko   +6.733   Ilya Satalkin   +7.027   Alexey Osipov   +0.070   Deniss Kotovics   +2.432   Evgeny Martynenko   +8.052   Vladimir Sergienko   +17.491   Aleh Shumoff   +0.186   Dmitriy Alexandrov   +45.545   Alexander Odnoshivkin   +78.862   Andrey Goncharov 
18  Vladimir Kuznetsov   +11.983   Evgeniy Tyukavkin   +11.230   Evgeny Unger   +3.561   Igor Artemov   +9.775   Dmitry Sokolov   +1.364   Andrey Mordasov   +6.742   Kirill Krutitsky   +11.695   Alex Efimenko   +17.039   Evgeny Martynenko   +8.051   Vladimir Sergienko   +1.097   Ilya Satalkin   +0.635   Alexey Osipov   +0.401   Deniss Kotovics   +15.395   Aleh Shumoff   +0.781   Dmitriy Alexandrov   +44.681   Alexander Odnoshivkin   +78.229   Andrey Goncharov 
19  Vladimir Kuznetsov   +4.628   Evgeny Unger   +11.166   Igor Artemov   +3.112   Dmitry Sokolov   +3.125   Andrey Mordasov   +5.344   Kirill Krutitsky   +3.331   Evgeniy Tyukavkin   +9.131   Alex Efimenko   +26.028   Vladimir Sergienko   +4.465   Deniss Kotovics   +1.320   Evgeny Martynenko   +1.109   Ilya Satalkin   +10.986   Aleh Shumoff   +0.320   Dmitriy Alexandrov   +8.666   Alexey Osipov   +46.398   Alexander Odnoshivkin   +69.688   Andrey Goncharov 
20  Vladimir Kuznetsov   +1.086   Evgeny Unger   +10.347   Igor Artemov   +3.931   Dmitry Sokolov   +8.534   Kirill Krutitsky   +4.823   Evgeniy Tyukavkin   +8.092   Alex Efimenko   +11.983   Andrey Mordasov   +13.392   Vladimir Sergienko   +6.371   Deniss Kotovics   +3.870   Ilya Satalkin   +0.578   Evgeny Martynenko   +9.070   Aleh Shumoff   +0.360   Dmitriy Alexandrov   +14.041   Alexey Osipov   +112.314   Andrey Goncharov 
21  Vladimir Kuznetsov   +0.990   Evgeny Unger   +9.486   Igor Artemov   +5.152   Dmitry Sokolov   +8.450   Kirill Krutitsky   +3.819   Evgeniy Tyukavkin   +10.970   Alex Efimenko   +16.155   Andrey Mordasov   +12.965   Vladimir Sergienko   +7.130   Ilya Satalkin   +10.090   Aleh Shumoff   +0.507   Dmitriy Alexandrov   +6.391   Deniss Kotovics   +8.659   Alexey Osipov   +60.700   Evgeny Martynenko   +49.626   Andrey Goncharov 
22  Vladimir Kuznetsov   +0.863   Evgeny Unger   +10.061   Igor Artemov   +6.254   Dmitry Sokolov   +7.825   Kirill Krutitsky   +3.230   Evgeniy Tyukavkin   +29.088   Andrey Mordasov   +0.613   Alex Efimenko   +11.823   Vladimir Sergienko   +11.293   Ilya Satalkin   +9.914   Aleh Shumoff   +0.025   Dmitriy Alexandrov   +7.325   Deniss Kotovics   +5.700   Alexey Osipov   +63.325   Evgeny Martynenko   +46.749   Andrey Goncharov 
23  Vladimir Kuznetsov   +0.579   Evgeny Unger   +9.788   Igor Artemov   +7.332   Dmitry Sokolov   +7.059   Kirill Krutitsky   +2.107   Evgeniy Tyukavkin   +30.941   Andrey Mordasov   +3.182   Alex Efimenko   +9.541   Vladimir Sergienko   +13.624   Ilya Satalkin   +7.548   Dmitriy Alexandrov   +3.879   Aleh Shumoff   +4.897   Deniss Kotovics   +6.160   Alexey Osipov   +61.474   Evgeny Martynenko   +48.808   Andrey Goncharov 
24  Vladimir Kuznetsov   +0.392   Evgeny Unger   +7.175   Igor Artemov   +9.580   Dmitry Sokolov   +6.002   Kirill Krutitsky   +1.794   Evgeniy Tyukavkin   +31.902   Andrey Mordasov   +2.756   Alex Efimenko   +10.894   Vladimir Sergienko   +13.932   Ilya Satalkin   +6.989   Dmitriy Alexandrov   +8.732   Aleh Shumoff   +0.743   Deniss Kotovics   +7.803   Alexey Osipov   +57.925   Evgeny Martynenko   +50.754   Andrey Goncharov 
25  Vladimir Kuznetsov   +1.446   Evgeny Unger   +6.418   Igor Artemov   +10.836   Dmitry Sokolov   +6.775   Kirill Krutitsky   +0.566   Evgeniy Tyukavkin   +31.756   Andrey Mordasov   +2.920   Alex Efimenko   +11.967   Vladimir Sergienko   +14.604   Ilya Satalkin   +5.293   Dmitriy Alexandrov   +11.680   Aleh Shumoff   +0.466   Deniss Kotovics   +7.232   Alexey Osipov   +55.614   Evgeny Martynenko   +70.839   Andrey Goncharov 
26  Vladimir Kuznetsov   +6.834   Igor Artemov   +3.207   Evgeny Unger   +8.845   Dmitry Sokolov   +6.293   Kirill Krutitsky   +0.498   Evgeniy Tyukavkin   +31.792   Andrey Mordasov   +2.759   Alex Efimenko   +13.679   Vladimir Sergienko   +17.384   Ilya Satalkin   +2.585   Dmitriy Alexandrov   +14.624   Deniss Kotovics   +5.834   Alexey Osipov   +8.871   Aleh Shumoff   +44.689   Evgeny Martynenko   +75.325   Andrey Goncharov 
27  Vladimir Kuznetsov   +7.075   Igor Artemov   +2.868   Evgeny Unger   +9.864   Dmitry Sokolov   +6.303   Kirill Krutitsky   +0.771   Evgeniy Tyukavkin   +33.217   Andrey Mordasov   +6.268   Alex Efimenko   +9.753   Vladimir Sergienko   +17.705   Ilya Satalkin   +1.155   Dmitriy Alexandrov   +15.004   Deniss Kotovics   +9.336   Alexey Osipov   +9.407   Aleh Shumoff   +40.635   Evgeny Martynenko   +78.252   Andrey Goncharov 
28  Vladimir Kuznetsov   +8.092   Igor Artemov   +1.996   Evgeny Unger   +10.941   Dmitry Sokolov   +6.546   Kirill Krutitsky   +0.597   Evgeniy Tyukavkin   +33.211   Andrey Mordasov   +7.321   Alex Efimenko   +10.874   Vladimir Sergienko   +16.883   Ilya Satalkin   +1.344   Dmitriy Alexandrov   +13.358   Deniss Kotovics   +12.569   Alexey Osipov   +9.598   Aleh Shumoff   +38.214   Evgeny Martynenko   +78.331   Andrey Goncharov 
29  Vladimir Kuznetsov   +8.362   Igor Artemov   +8.201   Evgeny Unger   +5.583   Dmitry Sokolov   +5.673   Kirill Krutitsky   +0.644   Evgeniy Tyukavkin   +33.434   Andrey Mordasov   +7.491   Alex Efimenko   +12.937   Vladimir Sergienko   +17.604   Dmitriy Alexandrov   +4.521   Ilya Satalkin   +9.970   Deniss Kotovics   +21.897   Aleh Shumoff   +16.637   Alexey Osipov   +21.025   Evgeny Martynenko   +79.014   Andrey Goncharov 
30  Vladimir Kuznetsov   +8.754   Igor Artemov   +8.027   Evgeny Unger   +13.536   Evgeniy Tyukavkin   +32.918   Andrey Mordasov   +5.407   Dmitry Sokolov   +2.004   Alex Efimenko   +17.124   Vladimir Sergienko   +14.530   Dmitriy Alexandrov   +14.317   Deniss Kotovics   +0.152   Ilya Satalkin   +23.177   Aleh Shumoff   +22.215   Alexey Osipov   +13.565   Evgeny Martynenko   +80.512   Andrey Goncharov 
31  Vladimir Kuznetsov   +7.995   Igor Artemov   +10.992   Evgeny Unger   +11.766   Evgeniy Tyukavkin   +32.454   Andrey Mordasov   +8.686   Alex Efimenko   +1.682   Dmitry Sokolov   +27.306   Vladimir Sergienko   +19.284   Deniss Kotovics   +1.824   Ilya Satalkin   +19.570   Aleh Shumoff   +24.896   Dmitriy Alexandrov   +1.066   Alexey Osipov   +8.684   Evgeny Martynenko   +101.809   Andrey Goncharov 
32  Vladimir Kuznetsov   +6.598   Igor Artemov   +12.193   Evgeny Unger   +12.003   Evgeniy Tyukavkin   +32.539   Andrey Mordasov   +8.329   Alex Efimenko   +1.419   Dmitry Sokolov   +39.590   Vladimir Sergienko   +10.313   Deniss Kotovics   +0.440   Ilya Satalkin   +20.089   Aleh Shumoff   +26.008   Alexey Osipov   +4.585   Dmitriy Alexandrov   +5.453   Evgeny Martynenko   +100.102   Andrey Goncharov 
33  Vladimir Kuznetsov   +5.796   Igor Artemov   +13.865   Evgeny Unger   +11.508   Evgeniy Tyukavkin   +32.807   Andrey Mordasov   +9.299   Alex Efimenko   +8.654   Dmitry Sokolov   +43.055   Deniss Kotovics   +0.687   Ilya Satalkin   +3.382   Vladimir Sergienko   +18.818   Aleh Shumoff   +26.256   Alexey Osipov   +1.282   Dmitriy Alexandrov   +4.788   Evgeny Martynenko 
34  Vladimir Kuznetsov   +5.245   Igor Artemov   +22.093   Evgeny Unger   +4.150   Evgeniy Tyukavkin   +34.261   Andrey Mordasov   +7.425   Alex Efimenko   +10.570   Dmitry Sokolov   +42.164   Deniss Kotovics   +0.648   Ilya Satalkin   +11.891   Vladimir Sergienko   +11.822   Aleh Shumoff   +26.322   Alexey Osipov   +0.355   Dmitriy Alexandrov 
35  Vladimir Kuznetsov   +4.295   Igor Artemov   +23.587   Evgeny Unger   +4.056   Evgeniy Tyukavkin   +33.835   Andrey Mordasov   +6.795   Alex Efimenko   +12.678   Dmitry Sokolov