Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 - #25 - #26 - #27 - #28 - #29 - #30
1  Aleksey Maliy   +0.412   Ivaylo Kamenov   +0.638   Vitaliy Mironenko   +0.096   Dmitry Sysoev   +0.805   Victor Sapozhnikov   +1.311   Aleksei Trushkin   +1.039   Alexander Mudrov   +0.267   Iliya Stoykov   +1.069   Alexandr Ripa   +0.770   Andrey Bochkarev   +0.373   Andrey Rogozhkin   +1.089   Artem Nekrasov   +0.595   Alexandr Dedushkin   +0.838   Eugene Brazhko   +0.008   Pavel Tsarev   +0.744   Kirill Smakorevich   +1.467   Andrey Wawilenkov   +0.637   Denis Kozlov   +4.989   Mihail Strogalev   +1.293   Igor Donskoy   +0.683   Dmytro Galushko   +4.098   Gennady Bronnikov   +8.013   Raivis Pavels   +1.187   Vladimir Sergienko   +0.073   Leon Slidzevsky 
2  Aleksey Maliy   +1.229   Ivaylo Kamenov   +0.373   Vitaliy Mironenko   +0.189   Dmitry Sysoev   +0.747   Victor Sapozhnikov   +2.139   Aleksei Trushkin   +0.567   Iliya Stoykov   +1.568   Alexander Mudrov   +0.856   Andrey Rogozhkin   +1.192   Alexandr Ripa   +1.202   Andrey Bochkarev   +0.331   Artem Nekrasov   +0.116   Pavel Tsarev   +1.593   Eugene Brazhko   +0.600   Kirill Smakorevich   +0.925   Andrey Wawilenkov   +0.489   Denis Kozlov   +4.298   Alexandr Dedushkin   +2.117   Igor Donskoy   +1.180   Mihail Strogalev   +11.250   Raivis Pavels   +0.216   Leon Slidzevsky   +15.075   Dmytro Galushko   +12.332   Gennady Bronnikov   +35.983   Vladimir Sergienko 
3  Aleksey Maliy   +2.449   Vitaliy Mironenko   +0.608   Ivaylo Kamenov   +1.199   Dmitry Sysoev   +0.954   Victor Sapozhnikov   +0.984   Aleksei Trushkin   +0.195   Iliya Stoykov   +1.514   Andrey Rogozhkin   +1.233   Alexander Mudrov   +0.930   Alexandr Ripa   +3.366   Andrey Bochkarev   +0.707   Artem Nekrasov   +0.523   Kirill Smakorevich   +1.778   Andrey Wawilenkov   +0.121   Eugene Brazhko   +0.601   Denis Kozlov   +0.359   Pavel Tsarev   +3.245   Alexandr Dedushkin   +1.374   Igor Donskoy   +1.910   Mihail Strogalev   +10.032   Leon Slidzevsky   +4.053   Raivis Pavels   +14.126   Dmytro Galushko   +12.227   Gennady Bronnikov   +34.322   Vladimir Sergienko 
4  Aleksey Maliy   +2.112   Vitaliy Mironenko   +0.359   Ivaylo Kamenov   +1.292   Dmitry Sysoev   +1.515   Victor Sapozhnikov   +1.050   Iliya Stoykov   +1.075   Aleksei Trushkin   +0.891   Andrey Rogozhkin   +1.285   Alexander Mudrov   +1.422   Alexandr Ripa   +5.329   Kirill Smakorevich   +0.644   Andrey Bochkarev   +0.819   Artem Nekrasov   +0.163   Andrey Wawilenkov   +0.916   Eugene Brazhko   +0.306   Pavel Tsarev   +0.479   Denis Kozlov   +2.680   Igor Donskoy   +1.009   Alexandr Dedushkin   +2.638   Mihail Strogalev   +7.282   Leon Slidzevsky   +7.355   Raivis Pavels   +14.343   Dmytro Galushko   +11.949   Gennady Bronnikov   +36.641   Vladimir Sergienko 
5  Aleksey Maliy   +1.486   Vitaliy Mironenko   +1.622   Dmitry Sysoev   +0.386   Ivaylo Kamenov   +2.197   Victor Sapozhnikov   +1.530   Iliya Stoykov   +0.576   Aleksei Trushkin   +0.437   Andrey Rogozhkin   +2.025   Alexander Mudrov   +0.916   Alexandr Ripa   +3.871   Kirill Smakorevich   +4.189   Artem Nekrasov   +0.511   Andrey Bochkarev   +0.855   Andrey Wawilenkov   +0.365   Denis Kozlov   +0.248   Pavel Tsarev   +1.696   Igor Donskoy   +2.749   Alexandr Dedushkin   +1.899   Eugene Brazhko   +1.570   Mihail Strogalev   +3.672   Leon Slidzevsky   +9.704   Raivis Pavels   +14.390   Dmytro Galushko   +12.821   Gennady Bronnikov   +44.950   Vladimir Sergienko 
6  Aleksey Maliy   +1.955   Vitaliy Mironenko   +0.908   Dmitry Sysoev   +1.387   Ivaylo Kamenov   +2.333   Victor Sapozhnikov   +2.720   Andrey Rogozhkin   +3.169   Alexander Mudrov   +1.096   Alexandr Ripa   +0.944   Kirill Smakorevich   +4.079   Iliya Stoykov   +2.951   Artem Nekrasov   +1.310   Denis Kozlov   +0.394   Andrey Wawilenkov   +0.370   Andrey Bochkarev   +1.164   Igor Donskoy   +0.910   Pavel Tsarev   +3.090   Alexandr Dedushkin   +0.960   Eugene Brazhko   +2.938   Leon Slidzevsky   +0.688   Mihail Strogalev   +12.288   Raivis Pavels   +13.671   Dmytro Galushko   +13.834   Gennady Bronnikov   +57.550   Vladimir Sergienko 
7  Aleksey Maliy   +2.344   Vitaliy Mironenko   +0.584   Dmitry Sysoev   +1.316   Ivaylo Kamenov   +3.414   Victor Sapozhnikov   +2.526   Andrey Rogozhkin   +4.105   Kirill Smakorevich   +0.683   Alexander Mudrov   +0.570   Alexandr Ripa   +7.590   Denis Kozlov   +0.503   Artem Nekrasov   +1.262   Andrey Wawilenkov   +0.740   Andrey Bochkarev   +0.555   Igor Donskoy   +0.255   Pavel Tsarev   +4.954   Eugene Brazhko   +1.425   Leon Slidzevsky   +4.449   Mihail Strogalev   +13.006   Iliya Stoykov   +11.996   Dmytro Galushko   +10.218   Raivis Pavels   +3.315   Gennady Bronnikov   +61.217   Vladimir Sergienko 
8  Aleksey Maliy   +3.809   Vitaliy Mironenko   +0.179   Dmitry Sysoev   +0.982   Ivaylo Kamenov   +4.338   Victor Sapozhnikov   +2.240   Andrey Rogozhkin   +1.796   Kirill Smakorevich   +3.376   Alexandr Ripa   +1.741   Alexander Mudrov   +5.291   Denis Kozlov   +2.375   Artem Nekrasov   +1.967   Igor Donskoy   +0.198   Pavel Tsarev   +0.555   Andrey Wawilenkov   +5.861   Eugene Brazhko   +0.449   Andrey Bochkarev   +6.337   Mihail Strogalev   +13.712   Iliya Stoykov   +10.373   Dmytro Galushko   +14.005   Gennady Bronnikov   +39.034   Raivis Pavels   +21.409   Vladimir Sergienko 
9  Aleksey Maliy   +3.778   Dmitry Sysoev   +0.967   Vitaliy Mironenko   +0.067   Ivaylo Kamenov   +4.925   Victor Sapozhnikov   +2.061   Andrey Rogozhkin   +0.933   Kirill Smakorevich   +4.466   Alexandr Ripa   +1.996   Alexander Mudrov   +3.901   Denis Kozlov   +4.643   Artem Nekrasov   +1.114   Igor Donskoy   +0.553   Pavel Tsarev   +1.608   Andrey Wawilenkov   +4.756   Eugene Brazhko   +9.411   Mihail Strogalev   +4.358   Andrey Bochkarev   +6.045   Iliya Stoykov   +12.992   Dmytro Galushko   +13.771   Gennady Bronnikov   +39.793   Raivis Pavels   +20.088   Vladimir Sergienko 
10  Aleksey Maliy   +4.598   Dmitry Sysoev   +1.304   Vitaliy Mironenko   +0.561   Ivaylo Kamenov   +4.226   Victor Sapozhnikov   +2.146   Kirill Smakorevich   +1.119   Andrey Rogozhkin   +4.011   Alexandr Ripa   +2.029   Alexander Mudrov   +3.434   Denis Kozlov   +6.467   Artem Nekrasov   +0.463   Igor Donskoy   +0.427   Pavel Tsarev   +2.045   Andrey Wawilenkov   +4.604   Eugene Brazhko   +12.276   Mihail Strogalev   +3.121   Andrey Bochkarev   +4.057   Iliya Stoykov   +15.293   Dmytro Galushko   +14.591   Gennady Bronnikov   +38.825   Raivis Pavels   +18.700   Vladimir Sergienko 
11  Aleksey Maliy   +3.833   Dmitry Sysoev   +2.098   Vitaliy Mironenko   +0.114   Ivaylo Kamenov   +5.637   Kirill Smakorevich   +0.178   Victor Sapozhnikov   +7.436   Andrey Rogozhkin   +1.597   Alexander Mudrov   +1.992   Denis Kozlov   +1.542   Alexandr Ripa   +7.974   Artem Nekrasov   +1.205   Igor Donskoy   +0.206   Pavel Tsarev   +0.799   Andrey Wawilenkov   +3.760   Eugene Brazhko   +16.431   Andrey Bochkarev   +3.395   Iliya Stoykov   +0.927   Mihail Strogalev   +15.495   Dmytro Galushko   +14.035   Gennady Bronnikov   +42.371   Raivis Pavels   +14.715   Vladimir Sergienko 
12  Aleksey Maliy   +3.224   Dmitry Sysoev   +3.161   Vitaliy Mironenko   +0.608   Ivaylo Kamenov   +3.824   Kirill Smakorevich   +3.014   Victor Sapozhnikov   +8.571   Alexander Mudrov   +0.122   Denis Kozlov   +11.958   Artem Nekrasov   +0.622   Igor Donskoy   +0.163   Pavel Tsarev   +1.886   Andrey Wawilenkov   +0.256   Andrey Rogozhkin   +2.588   Eugene Brazhko   +6.217   Alexandr Ripa   +12.612   Iliya Stoykov   +1.218   Andrey Bochkarev   +24.722   Mihail Strogalev   +2.574   Dmytro Galushko   +5.805   Gennady Bronnikov   +39.432   Raivis Pavels   +16.693   Vladimir Sergienko 
13  Dmitry Sysoev   +1.855   Aleksey Maliy   +1.949   Vitaliy Mironenko   +0.527   Ivaylo Kamenov   +2.532   Kirill Smakorevich   +10.637   Victor Sapozhnikov   +1.757   Denis Kozlov   +2.024   Alexander Mudrov   +11.924   Pavel Tsarev   +0.742   Andrey Rogozhkin   +0.693   Artem Nekrasov   +1.374   Igor Donskoy   +0.661   Andrey Wawilenkov   +1.810   Eugene Brazhko   +5.033   Alexandr Ripa   +13.634   Iliya Stoykov   +2.473   Andrey Bochkarev   +25.695   Mihail Strogalev   +8.201   Gennady Bronnikov   +15.717   Dmytro Galushko   +21.375   Raivis Pavels   +17.126   Vladimir Sergienko 
14  Dmitry Sysoev   +5.323   Vitaliy Mironenko   +1.223   Kirill Smakorevich   +0.558   Ivaylo Kamenov   +12.601   Denis Kozlov   +0.959   Aleksey Maliy   +9.536   Alexander Mudrov   +3.891   Andrey Rogozhkin   +3.230   Victor Sapozhnikov   +1.922   Igor Donskoy   +0.357   Andrey Wawilenkov   +2.036   Eugene Brazhko   +0.431   Pavel Tsarev   +1.852   Alexandr Ripa   +4.744   Artem Nekrasov   +10.639   Iliya Stoykov   +2.301   Andrey Bochkarev   +25.618   Mihail Strogalev   +8.259   Gennady Bronnikov   +14.958   Dmytro Galushko   +21.435   Raivis Pavels   +19.327   Vladimir Sergienko 
15  Dmitry Sysoev   +4.989   Kirill Smakorevich   +0.900   Vitaliy Mironenko   +1.356   Ivaylo Kamenov   +12.111   Aleksey Maliy   +0.336   Denis Kozlov   +14.223   Andrey Rogozhkin   +2.611   Victor Sapozhnikov   +7.781   Pavel Tsarev   +0.487   Eugene Brazhko   +0.219   Alexandr Ripa   +1.049   Igor Donskoy   +3.177   Alexander Mudrov   +6.628   Andrey Wawilenkov   +4.517   Iliya Stoykov   +22.661   Artem Nekrasov   +5.838   Mihail Strogalev   +9.116   Gennady Bronnikov   +13.865   Dmytro Galushko   +21.338   Raivis Pavels   +19.569   Vladimir Sergienko 
16  Dmitry Sysoev   +4.379   Kirill Smakorevich   +3.160   Vitaliy Mironenko   +0.392   Ivaylo Kamenov   +10.631   Aleksey Maliy   +1.807   Denis Kozlov   +13.666   Andrey Rogozhkin   +2.499   Victor Sapozhnikov   +12.319   Alexandr Ripa   +0.580   Alexander Mudrov   +1.246   Pavel Tsarev   +2.292   Eugene Brazhko   +9.844   Iliya Stoykov   +3.066   Igor Donskoy   +18.647   Artem Nekrasov   +6.040   Mihail Strogalev   +13.384   Andrey Wawilenkov   +1.419   Gennady Bronnikov   +8.462   Dmytro Galushko   +24.157   Raivis Pavels   +18.116   Vladimir Sergienko 
17  Dmitry Sysoev   +2.721   Kirill Smakorevich   +11.273   Vitaliy Mironenko   +0.627   Ivaylo Kamenov   +2.353   Aleksey Maliy   +8.978   Denis Kozlov   +7.737   Andrey Rogozhkin   +2.703   Victor Sapozhnikov   +11.675   Alexandr Ripa   +0.689   Alexander Mudrov   +7.178   Pavel Tsarev   +9.666   Igor Donskoy   +2.001   Iliya Stoykov   +8.451   Eugene Brazhko   +9.464   Artem Nekrasov   +6.594   Mihail Strogalev   +22.705   Dmytro Galushko   +1.188   Gennady Bronnikov   +12.934   Andrey Wawilenkov   +10.524   Raivis Pavels   +18.304   Vladimir Sergienko 
18  Kirill Smakorevich   +2.944   Dmitry Sysoev   +11.668   Aleksey Maliy   +16.243   Vitaliy Mironenko   +0.732   Andrey Rogozhkin   +2.989   Victor Sapozhnikov   +8.406   Denis Kozlov   +3.023   Alexandr Ripa   +1.227   Alexander Mudrov   +16.867   Igor Donskoy   +9.798   Pavel Tsarev   +0.573   Eugene Brazhko   +4.058   Iliya Stoykov   +6.446   Artem Nekrasov   +6.856   Mihail Strogalev   +24.588   Dmytro Galushko   +11.522   Andrey Wawilenkov   +10.710   Gennady Bronnikov   +5.214   Raivis Pavels   +15.630   Vladimir Sergienko 
19  Kirill Smakorevich   +14.828   Aleksey Maliy   +5.906   Dmitry Sysoev   +9.988   Vitaliy Mironenko   +2.095   Andrey Rogozhkin   +3.175   Victor Sapozhnikov   +7.448   Denis Kozlov   +3.596   Alexandr Ripa   +2.644   Alexander Mudrov   +16.058   Igor Donskoy   +9.531   Pavel Tsarev   +1.216   Eugene Brazhko   +11.254   Artem Nekrasov   +7.580   Mihail Strogalev   +11.550   Iliya Stoykov   +14.023   Dmytro Galushko   +10.139   Andrey Wawilenkov   +10.745   Gennady Bronnikov   +6.137   Raivis Pavels   +14.307   Vladimir Sergienko 
20  Kirill Smakorevich   +14.387   Aleksey Maliy   +5.457   Dmitry Sysoev   +9.782   Vitaliy Mironenko   +4.146   Andrey Rogozhkin   +3.024   Victor Sapozhnikov   +5.990   Denis Kozlov   +4.826   Alexandr Ripa   +3.675   Alexander Mudrov   +15.557   Igor Donskoy   +8.353   Pavel Tsarev   +1.537   Eugene Brazhko   +12.455   Artem Nekrasov   +9.214   Mihail Strogalev   +8.988   Iliya Stoykov   +15.348   Dmytro Galushko   +9.079   Andrey Wawilenkov   +23.491   Gennady Bronnikov   +7.568   Raivis Pavels   +1.427   Vladimir Sergienko 
21  Kirill Smakorevich   +10.460   Aleksey Maliy   +3.568   Dmitry Sysoev   +10.715   Vitaliy Mironenko   +6.429   Andrey Rogozhkin   +1.567   Victor Sapozhnikov   +4.834   Denis Kozlov   +5.734   Alexandr Ripa   +5.107   Alexander Mudrov   +14.814   Igor Donskoy   +8.334   Pavel Tsarev   +1.551   Eugene Brazhko   +13.571   Artem Nekrasov   +10.320   Mihail Strogalev   +6.349   Iliya Stoykov   +17.311   Dmytro Galushko   +8.944   Andrey Wawilenkov   +24.263   Gennady Bronnikov   +8.913   Vladimir Sergienko   +8.593   Raivis Pavels 
22  Aleksey Maliy   +3.034   Dmitry Sysoev   +3.003   Kirill Smakorevich   +8.149   Vitaliy Mironenko   +8.896   Victor Sapozhnikov   +3.869   Denis Kozlov   +0.465   Andrey Rogozhkin   +6.194   Alexandr Ripa   +5.686   Alexander Mudrov   +15.704   Igor Donskoy   +6.142   Pavel Tsarev   +2.070   Eugene Brazhko   +15.203   Artem Nekrasov   +15.270   Iliya Stoykov   +3.764   Mihail Strogalev   +24.080   Andrey Wawilenkov   +4.843   Dmytro Galushko   +21.940   Gennady Bronnikov   +17.555   Vladimir Sergienko   +21.006   Raivis Pavels 
23  Aleksey Maliy   +2.674   Dmitry Sysoev   +1.814   Kirill Smakorevich   +9.484   Vitaliy Mironenko   +10.576   Victor Sapozhnikov   +2.367   Denis Kozlov   +13.159   Alexandr Ripa   +1.141   Alexander Mudrov   +4.975   Andrey Rogozhkin   +11.381   Igor Donskoy   +3.846   Pavel Tsarev   +3.508   Eugene Brazhko   +17.271   Artem Nekrasov   +12.404   Iliya Stoykov   +26.687   Mihail Strogalev   +2.137   Andrey Wawilenkov   +7.049   Dmytro Galushko   +20.527   Gennady Bronnikov   +36.928   Vladimir Sergienko   +1.507   Raivis Pavels 
24  Aleksey Maliy   +2.302   Dmitry Sysoev   +0.405   Kirill Smakorevich   +11.291   Vitaliy Mironenko   +11.528   Victor Sapozhnikov   +0.905   Denis Kozlov   +19.221   Andrey Rogozhkin   +2.253   Alexander Mudrov   +10.877   Igor Donskoy   +4.109   Pavel Tsarev   +2.711   Eugene Brazhko   +2.185   Alexandr Ripa   +17.020   Artem Nekrasov   +10.116   Iliya Stoykov   +27.570   Mihail Strogalev   +2.050   Andrey Wawilenkov   +15.492   Dmytro Galushko   +13.888   Gennady Bronnikov   +35.500   Vladimir Sergienko   +2.043   Raivis Pavels 
25  Aleksey Maliy   +2.345   Dmitry Sysoev   +0.453   Kirill Smakorevich   +11.214   Vitaliy Mironenko   +13.001   Denis Kozlov   +0.325   Victor Sapozhnikov   +18.678   Andrey Rogozhkin   +14.841   Igor Donskoy   +2.533   Pavel Tsarev   +3.492   Eugene Brazhko   +2.243   Alexandr Ripa   +1.657   Alexander Mudrov   +17.215   Artem Nekrasov   +8.578   Iliya Stoykov   +28.148   Mihail Strogalev   +3.749   Andrey Wawilenkov   +29.263   Gennady Bronnikov   +17.891   Dmytro Galushko   +15.549   Vladimir Sergienko   +1.978   Raivis Pavels 
26  Dmitry Sysoev   +0.402   Kirill Smakorevich   +1.898   Aleksey Maliy   +8.113   Vitaliy Mironenko   +12.839   Denis Kozlov   +7.351   Victor Sapozhnikov   +12.043   Andrey Rogozhkin   +16.763   Igor Donskoy   +1.507   Pavel Tsarev   +3.417   Eugene Brazhko   +1.882   Alexandr Ripa   +1.934   Alexander Mudrov   +25.553   Artem Nekrasov   +0.757   Iliya Stoykov   +30.267   Mihail Strogalev   +1.820   Andrey Wawilenkov   +30.229   Gennady Bronnikov   +16.152   Dmytro Galushko   +15.843   Vladimir Sergienko   +2.223   Raivis Pavels 
27  Dmitry Sysoev   +0.212   Kirill Smakorevich   +10.949   Vitaliy Mironenko   +10.259   Aleksey Maliy   +2.826   Denis Kozlov   +19.452   Andrey Rogozhkin   +5.652   Victor Sapozhnikov   +12.026   Igor Donskoy   +1.561   Pavel Tsarev   +3.184   Eugene Brazhko   +0.838   Alexandr Ripa   +2.588   Alexander Mudrov   +26.848   Iliya Stoykov   +18.002   Artem Nekrasov   +12.976   Mihail Strogalev   +0.999   Andrey Wawilenkov   +39.856   Gennady Bronnikov   +6.820   Dmytro Galushko   +15.477   Vladimir Sergienko   +2.443   Raivis Pavels 
28  Dmitry Sysoev   +0.139   Kirill Smakorevich   +10.502   Vitaliy Mironenko   +9.483   Aleksey Maliy   +3.552   Denis Kozlov   +19.478   Andrey Rogozhkin   +5.963   Victor Sapozhnikov   +13.058   Igor Donskoy   +0.977   Pavel Tsarev   +3.365   Eugene Brazhko   +1.473   Alexandr Ripa   +1.724   Alexander Mudrov   +27.163   Iliya Stoykov   +18.417   Artem Nekrasov   +16.667   Andrey Wawilenkov   +3.074   Mihail Strogalev   +41.535   Gennady Bronnikov   +5.008   Dmytro Galushko   +9.363   Vladimir Sergienko   +2.228   Raivis Pavels 
29  Dmitry Sysoev   +0.663   Kirill Smakorevich   +8.566   Vitaliy Mironenko   +8.778   Aleksey Maliy   +4.849   Denis Kozlov   +19.204   Andrey Rogozhkin   +6.148   Victor Sapozhnikov   +13.638   Igor Donskoy   +1.024   Pavel Tsarev   +3.435   Eugene Brazhko   +0.735   Alexandr Ripa   +1.487   Alexander Mudrov   +27.853   Iliya Stoykov   +18.678   Artem Nekrasov   +16.637   Andrey Wawilenkov   +5.218   Mihail Strogalev   +42.575   Gennady Bronnikov   +1.966   Dmytro Galushko   +8.637   Vladimir Sergienko   +3.996   Raivis Pavels 
30  Kirill Smakorevich   +0.005   Dmitry Sysoev   +9.050   Vitaliy Mironenko   +7.642   Aleksey Maliy   +5.957   Denis Kozlov   +19.574   Andrey Rogozhkin   +6.090   Victor Sapozhnikov   +14.743   Igor Donskoy   +0.165   Pavel Tsarev   +4.583   Eugene Brazhko   +1.049   Alexandr Ripa   +0.688   Alexander Mudrov   +27.093   Iliya Stoykov   +21.787   Artem Nekrasov   +14.420   Andrey Wawilenkov   +6.109   Mihail Strogalev   +42.579   Gennady Bronnikov   +0.966   Dmytro Galushko   +7.505   Vladimir Sergienko   +4.415   Raivis Pavels 
31  Dmitry Sysoev   +0.196   Kirill Smakorevich   +9.004   Vitaliy Mironenko   +7.163   Aleksey Maliy   +6.235   Denis Kozlov   +19.803   Andrey Rogozhkin   +6.610   Victor Sapozhnikov   +16.241   Igor Donskoy   +0.231   Pavel Tsarev   +3.435   Alexandr Ripa   +0.270   Eugene Brazhko   +0.289   Alexander Mudrov   +27.787   Iliya Stoykov   +29.987   Artem Nekrasov   +8.027   Andrey Wawilenkov   +5.462   Mihail Strogalev   +43.873   Dmytro Galushko   +1.593   Gennady Bronnikov   +10.613   Raivis Pavels 
32  Kirill Smakorevich   +1.204   Dmitry Sysoev   +7.917   Vitaliy Mironenko   +5.830   Aleksey Maliy   +6.464   Denis Kozlov   +21.291   Andrey Rogozhkin   +5.955   Victor Sapozhnikov   +18.790   Igor Donskoy   +2.271   Eugene Brazhko   +0.220   Alexandr Ripa   +0.733   Pavel Tsarev   +0.337   Alexander Mudrov   +27.995   Iliya Stoykov   +29.204   Artem Nekrasov   +8.571   Andrey Wawilenkov   +4.654   Mihail Strogalev   +49.209   Gennady Bronnikov   +12.527   Raivis Pavels 
33  Kirill Smakorevich   +3.149   Dmitry Sysoev   +8.357   Vitaliy Mironenko   +4.235   Aleksey Maliy   +6.759   Denis Kozlov   +23.027   Andrey Rogozhkin   +4.795   Victor Sapozhnikov   +21.748   Igor Donskoy   +1.841   Pavel Tsarev   +0.350   Alexander Mudrov   +0.512   Eugene Brazhko   +0.354   Alexandr Ripa   +28.958   Iliya Stoykov   +28.680   Artem Nekrasov   +8.852   Andrey Wawilenkov   +3.505   Mihail Strogalev   +51.677   Gennady Bronnikov 
34  Kirill Smakorevich   +0.183   Dmitry Sysoev   +9.701   Vitaliy Mironenko   +1.987   Aleksey Maliy   +7.734   Denis Kozlov   +24.191   Andrey Rogozhkin   +3.987   Victor Sapozhnikov   +25.742   Pavel Tsarev   +1.403   Alexander Mudrov   +0.376   Alexandr Ripa   +0.126   Igor Donskoy