Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 - #25 - #26 - #27
1  Aleksey Maliy   +0.547   Vitaliy Mironenko   +0.679   Pavel Tsarev   +2.394   Kirill Smakorevich   +0.383   Dmitry Bobylev   +1.461   Alexandr Dedushkin   +0.050   Dmitry Sysoev   +1.091   Alexandr Ripa   +1.032   Ivaylo Kamenov   +1.033   Mihail Strogalev   +1.255   Gennady Bronnikov   +2.774   Victor Derkach   +5.400   Igor Donskoy   +16.763   Alexander Mudrov   +0.941   Leon Slidzevsky   +1.759   Denis Kozlov   +7.463   Raivis Pavels   +14.271   Artem Nekrasov 
2  Aleksey Maliy   +0.111   Vitaliy Mironenko   +0.355   Pavel Tsarev   +2.059   Kirill Smakorevich   +1.827   Dmitry Bobylev   +0.610   Dmitry Sysoev   +1.706   Alexandr Dedushkin   +0.646   Alexandr Ripa   +0.225   Ivaylo Kamenov   +3.004   Mihail Strogalev   +2.135   Gennady Bronnikov   +1.291   Victor Derkach   +4.906   Igor Donskoy   +19.581   Alexander Mudrov   +22.975   Denis Kozlov   +9.061   Raivis Pavels   +12.275   Leon Slidzevsky   +24.375   Artem Nekrasov 
3  Vitaliy Mironenko   +0.541   Pavel Tsarev   +1.443   Kirill Smakorevich   +0.146   Aleksey Maliy   +2.394   Dmitry Sysoev   +1.241   Dmitry Bobylev   +1.621   Ivaylo Kamenov   +0.358   Alexandr Dedushkin   +3.235   Alexandr Ripa   +1.288   Mihail Strogalev   +2.331   Gennady Bronnikov   +0.300   Victor Derkach   +4.030   Igor Donskoy   +22.148   Alexander Mudrov   +20.209   Denis Kozlov   +15.888   Raivis Pavels   +4.310   Leon Slidzevsky   +27.998   Artem Nekrasov 
4  Vitaliy Mironenko   +0.866   Pavel Tsarev   +1.045   Aleksey Maliy   +0.178   Kirill Smakorevich   +1.097   Dmitry Sysoev   +2.082   Dmitry Bobylev   +0.683   Ivaylo Kamenov   +1.704   Alexandr Dedushkin   +3.314   Alexandr Ripa   +2.246   Mihail Strogalev   +3.371   Gennady Bronnikov   +0.484   Victor Derkach   +2.139   Igor Donskoy   +23.739   Alexander Mudrov   +18.135   Denis Kozlov   +15.675   Raivis Pavels   +3.398   Leon Slidzevsky   +32.323   Artem Nekrasov 
5  Vitaliy Mironenko   +0.362   Pavel Tsarev   +1.752   Kirill Smakorevich   +1.672   Dmitry Sysoev   +0.891   Aleksey Maliy   +0.892   Dmitry Bobylev   +0.540   Ivaylo Kamenov   +2.272   Alexandr Dedushkin   +3.798   Alexandr Ripa   +3.263   Mihail Strogalev   +3.627   Gennady Bronnikov   +0.375   Victor Derkach   +1.640   Igor Donskoy   +24.058   Alexander Mudrov   +16.548   Denis Kozlov   +15.744   Raivis Pavels   +2.414   Leon Slidzevsky   +33.971   Artem Nekrasov 
6  Vitaliy Mironenko   +0.281   Pavel Tsarev   +0.929   Kirill Smakorevich   +1.908   Dmitry Sysoev   +1.561   Aleksey Maliy   +0.369   Dmitry Bobylev   +0.731   Ivaylo Kamenov   +4.039   Alexandr Dedushkin   +3.256   Alexandr Ripa   +3.892   Mihail Strogalev   +4.692   Victor Derkach   +0.479   Gennady Bronnikov   +0.558   Igor Donskoy   +23.995   Alexander Mudrov   +15.616   Denis Kozlov   +16.019   Raivis Pavels   +0.935   Leon Slidzevsky   +35.439   Artem Nekrasov 
7  Vitaliy Mironenko   +1.073   Pavel Tsarev   +0.475   Kirill Smakorevich   +0.704   Dmitry Sysoev   +2.084   Aleksey Maliy   +0.298   Dmitry Bobylev   +0.569   Ivaylo Kamenov   +5.313   Alexandr Dedushkin   +2.712   Alexandr Ripa   +5.344   Mihail Strogalev   +4.093   Victor Derkach   +1.576   Igor Donskoy   +1.443   Gennady Bronnikov   +22.605   Alexander Mudrov   +15.115   Denis Kozlov   +14.942   Leon Slidzevsky   +1.669   Raivis Pavels   +35.445   Artem Nekrasov 
8  Vitaliy Mironenko   +0.381   Pavel Tsarev   +0.342   Kirill Smakorevich   +0.699   Dmitry Sysoev   +2.825   Aleksey Maliy   +0.630   Dmitry Bobylev   +1.195   Ivaylo Kamenov   +5.838   Alexandr Dedushkin   +1.672   Alexandr Ripa   +7.078   Mihail Strogalev   +2.851   Victor Derkach   +1.821   Igor Donskoy   +2.965   Gennady Bronnikov   +21.205   Alexander Mudrov   +14.625   Denis Kozlov   +13.384   Leon Slidzevsky   +3.057   Raivis Pavels   +36.086   Artem Nekrasov 
9  Vitaliy Mironenko   +0.381   Pavel Tsarev   +0.943   Kirill Smakorevich   +0.718   Dmitry Sysoev   +2.142   Aleksey Maliy   +0.241   Dmitry Bobylev   +1.521   Ivaylo Kamenov   +8.185   Alexandr Dedushkin   +0.588   Alexandr Ripa   +7.549   Mihail Strogalev   +2.731   Victor Derkach   +1.758   Igor Donskoy   +4.208   Gennady Bronnikov   +19.267   Alexander Mudrov   +14.718   Denis Kozlov   +11.566   Leon Slidzevsky   +4.765   Raivis Pavels   +36.887   Artem Nekrasov 
10  Vitaliy Mironenko   +1.504   Kirill Smakorevich   +0.409   Dmitry Sysoev   +0.428   Pavel Tsarev   +2.352   Aleksey Maliy   +1.331   Dmitry Bobylev   +0.174   Ivaylo Kamenov   +9.974   Alexandr Dedushkin   +0.995   Alexandr Ripa   +7.464   Mihail Strogalev   +1.998   Victor Derkach   +2.480   Igor Donskoy   +4.600   Gennady Bronnikov   +18.500   Alexander Mudrov   +13.776   Denis Kozlov   +10.374   Leon Slidzevsky   +6.095   Raivis Pavels   +37.167   Artem Nekrasov 
11  Vitaliy Mironenko   +2.382   Dmitry Sysoev   +0.315   Kirill Smakorevich   +0.767   Pavel Tsarev   +1.923   Aleksey Maliy   +1.597   Dmitry Bobylev   +0.210   Ivaylo Kamenov   +11.455   Alexandr Dedushkin   +0.438   Alexandr Ripa   +7.714   Mihail Strogalev   +1.186   Victor Derkach   +2.686   Igor Donskoy   +5.017   Gennady Bronnikov   +18.802   Alexander Mudrov   +12.406   Denis Kozlov   +9.827   Leon Slidzevsky   +6.539   Raivis Pavels   +37.944   Artem Nekrasov 
12  Vitaliy Mironenko   +1.794   Dmitry Sysoev   +1.349   Pavel Tsarev   +2.508   Aleksey Maliy   +0.370   Kirill Smakorevich   +0.902   Ivaylo Kamenov   +1.101   Dmitry Bobylev   +12.607   Alexandr Dedushkin   +0.029   Alexandr Ripa   +8.873   Mihail Strogalev   +0.334   Victor Derkach   +2.573   Igor Donskoy   +5.846   Gennady Bronnikov   +18.127   Alexander Mudrov   +11.308   Denis Kozlov   +8.224   Leon Slidzevsky   +9.770   Raivis Pavels   +37.988   Artem Nekrasov 
13  Vitaliy Mironenko   +1.902   Dmitry Sysoev   +0.937   Pavel Tsarev   +2.949   Aleksey Maliy   +0.538   Ivaylo Kamenov   +1.892   Dmitry Bobylev   +12.968   Alexandr Ripa   +1.395   Alexandr Dedushkin   +4.313   Kirill Smakorevich   +6.559   Mihail Strogalev   +1.166   Igor Donskoy   +2.884   Victor Derkach   +8.473   Gennady Bronnikov   +12.333   Alexander Mudrov   +9.720   Denis Kozlov   +7.032   Leon Slidzevsky   +11.010   Raivis Pavels   +37.833   Artem Nekrasov 
14  Vitaliy Mironenko   +1.386   Dmitry Sysoev   +1.321   Pavel Tsarev   +2.811   Aleksey Maliy   +0.424   Ivaylo Kamenov   +2.394   Dmitry Bobylev   +13.732   Alexandr Ripa   +1.825   Alexandr Dedushkin   +12.528   Mihail Strogalev   +0.118   Kirill Smakorevich   +0.879   Igor Donskoy   +9.027   Victor Derkach   +13.029   Alexander Mudrov   +7.835   Gennady Bronnikov   +0.966   Denis Kozlov   +5.828   Leon Slidzevsky   +12.321   Raivis Pavels   +39.652   Artem Nekrasov 
15  Vitaliy Mironenko   +0.522   Dmitry Sysoev   +2.103   Pavel Tsarev   +5.726   Dmitry Bobylev   +1.745   Ivaylo Kamenov   +1.385   Aleksey Maliy   +11.558   Alexandr Ripa   +2.902   Alexandr Dedushkin   +12.784   Kirill Smakorevich   +1.834   Mihail Strogalev   +0.045   Igor Donskoy   +20.642   Alexander Mudrov   +5.098   Victor Derkach   +3.327   Gennady Bronnikov   +0.242   Denis Kozlov   +17.579   Raivis Pavels   +39.286   Artem Nekrasov 
16  Vitaliy Mironenko   +0.531   Dmitry Sysoev   +0.226   Pavel Tsarev   +6.139   Dmitry Bobylev   +20.256   Alexandr Ripa   +0.842   Ivaylo Kamenov   +0.831   Aleksey Maliy   +1.040   Alexandr Dedushkin   +16.105   Kirill Smakorevich   +0.492   Igor Donskoy   +3.076   Mihail Strogalev   +12.724   Alexander Mudrov   +2.336   Victor Derkach   +3.815   Denis Kozlov   +2.767   Gennady Bronnikov   +20.739   Raivis Pavels   +36.478   Artem Nekrasov 
17  Dmitry Sysoev   +4.585   Vitaliy Mironenko   +0.670   Pavel Tsarev   +1.043   Dmitry Bobylev   +20.477   Ivaylo Kamenov   +0.926   Aleksey Maliy   +17.900   Alexandr Ripa   +5.888   Alexandr Dedushkin   +12.964   Alexander Mudrov   +1.234   Igor Donskoy   +0.068   Victor Derkach   +5.440   Mihail Strogalev   +1.497   Gennady Bronnikov   +2.512   Denis Kozlov   +36.269   Raivis Pavels   +17.514   Artem Nekrasov 
18  Dmitry Sysoev   +12.161   Dmitry Bobylev   +10.643   Pavel Tsarev   +3.236   Vitaliy Mironenko   +0.239   Ivaylo Kamenov   +0.410   Aleksey Maliy   +17.927   Alexandr Ripa   +6.677   Alexandr Dedushkin   +15.684   Igor Donskoy   +0.226   Alexander Mudrov   +1.063   Victor Derkach   +3.946   Mihail Strogalev   +1.477   Gennady Bronnikov   +19.613   Denis Kozlov   +17.979   Raivis Pavels   +19.010   Artem Nekrasov 
19  Dmitry Sysoev   +16.510   Pavel Tsarev   +4.559   Ivaylo Kamenov   +0.834   Vitaliy Mironenko   +0.284   Aleksey Maliy   +6.436   Dmitry Bobylev   +10.821   Alexandr Ripa   +7.526   Alexandr Dedushkin   +16.291   Igor Donskoy   +0.823   Victor Derkach   +4.461   Mihail Strogalev   +1.652   Gennady Bronnikov   +1.470   Alexander Mudrov   +16.280   Denis Kozlov   +18.015   Raivis Pavels   +29.007   Artem Nekrasov 
20  Pavel Tsarev   +3.948   Dmitry Sysoev   +1.390   Ivaylo Kamenov   +0.211   Vitaliy Mironenko   +1.331   Aleksey Maliy   +5.825   Dmitry Bobylev   +11.795   Alexandr Ripa   +8.596   Alexandr Dedushkin   +16.193   Igor Donskoy   +0.843   Victor Derkach   +5.170   Mihail Strogalev   +2.303   Gennady Bronnikov   +14.735   Denis Kozlov   +4.221   Alexander Mudrov   +14.198   Raivis Pavels   +49.154   Artem Nekrasov 
21  Pavel Tsarev   +3.490   Dmitry Sysoev   +1.713   Vitaliy Mironenko   +1.419   Ivaylo Kamenov   +0.848   Aleksey Maliy   +5.376   Dmitry Bobylev   +12.170   Alexandr Ripa   +9.544   Alexandr Dedushkin   +16.415   Igor Donskoy   +1.323   Victor Derkach   +5.871   Mihail Strogalev   +2.214   Gennady Bronnikov   +12.492   Denis Kozlov   +6.178   Alexander Mudrov   +12.196   Raivis Pavels   +51.322   Artem Nekrasov 
22  Pavel Tsarev   +4.890   Vitaliy Mironenko   +2.600   Ivaylo Kamenov   +0.757   Aleksey Maliy   +4.972   Dmitry Bobylev   +13.194   Alexandr Ripa   +10.445   Alexandr Dedushkin   +16.199   Igor Donskoy   +0.989   Victor Derkach   +6.907   Mihail Strogalev   +1.880   Gennady Bronnikov   +10.638   Denis Kozlov   +7.493   Alexander Mudrov   +10.866   Raivis Pavels   +53.013   Artem Nekrasov 
23  Pavel Tsarev   +4.400   Vitaliy Mironenko   +3.054   Ivaylo Kamenov   +0.749   Aleksey Maliy   +6.357   Dmitry Bobylev   +12.717   Alexandr Ripa   +11.188   Alexandr Dedushkin   +16.632   Igor Donskoy   +1.006   Victor Derkach   +8.798   Mihail Strogalev   +0.565   Gennady Bronnikov   +8.447   Denis Kozlov   +8.886   Alexander Mudrov   +10.243   Raivis Pavels   +52.978   Artem Nekrasov 
24  Pavel Tsarev   +4.028   Vitaliy Mironenko   +3.512   Ivaylo Kamenov   +1.212   Aleksey Maliy   +7.000   Dmitry Bobylev   +12.508   Alexandr Ripa   +12.556   Alexandr Dedushkin   +16.318   Igor Donskoy   +0.486   Victor Derkach   +10.000   Mihail Strogalev   +4.335   Gennady Bronnikov   +2.740   Denis Kozlov   +10.396   Alexander Mudrov   +9.237   Raivis Pavels   +53.227   Artem Nekrasov 
25  Pavel Tsarev   +3.452   Vitaliy Mironenko   +4.162   Ivaylo Kamenov   +1.175   Aleksey Maliy   +6.667   Dmitry Bobylev   +14.090   Alexandr Ripa   +12.888   Alexandr Dedushkin   +16.168   Igor Donskoy   +0.839   Victor Derkach   +11.126   Mihail Strogalev   +5.393   Gennady Bronnikov   +0.231   Denis Kozlov   +10.006   Alexander Mudrov   +8.925   Raivis Pavels   +53.962   Artem Nekrasov 
26  Pavel Tsarev   +3.319   Vitaliy Mironenko   +4.506   Ivaylo Kamenov   +1.629   Aleksey Maliy   +6.820   Dmitry Bobylev   +15.014   Alexandr Ripa   +13.337   Alexandr Dedushkin   +16.426   Igor Donskoy   +0.475   Victor Derkach   +12.274   Mihail Strogalev   +6.409   Denis Kozlov   +1.820   Gennady Bronnikov   +6.561   Alexander Mudrov   +26.898   Raivis Pavels   +36.276   Artem Nekrasov 
27  Pavel Tsarev   +3.744   Vitaliy Mironenko   +3.969   Ivaylo Kamenov   +2.473   Aleksey Maliy   +7.409   Dmitry Bobylev   +14.629   Alexandr Ripa   +13.853   Alexandr Dedushkin   +16.600   Igor Donskoy   +0.756   Victor Derkach   +13.724   Mihail Strogalev   +3.902   Denis Kozlov   +4.577   Gennady Bronnikov   +4.733   Alexander Mudrov   +62.432   Raivis Pavels   +0.543   Artem Nekrasov 
28  Pavel Tsarev   +3.216   Vitaliy Mironenko   +4.107   Ivaylo Kamenov   +3.060   Aleksey Maliy   +7.987   Dmitry Bobylev   +14.181   Alexandr Ripa   +15.467   Alexandr Dedushkin   +16.688   Igor Donskoy   +0.965   Victor Derkach   +14.022   Mihail Strogalev   +1.552   Denis Kozlov   +10.673   Alexander Mudrov   +61.331   Raivis Pavels   +0.974   Artem Nekrasov 
29  Pavel Tsarev   +2.382   Vitaliy Mironenko   +4.682   Ivaylo Kamenov   +3.731   Aleksey Maliy   +7.853   Dmitry Bobylev   +14.283   Alexandr Ripa   +16.575   Alexandr Dedushkin   +17.159   Igor Donskoy   +0.813   Victor Derkach   +15.530   Mihail Strogalev   +0.177   Denis Kozlov   +10.451   Alexander Mudrov   +59.677   Raivis Pavels   +2.566   Artem Nekrasov 
30  Pavel Tsarev   +2.151   Vitaliy Mironenko   +4.817   Ivaylo Kamenov   +4.111   Aleksey Maliy   +11.376   Dmitry Bobylev   +10.928   Alexandr Ripa   +19.300   Alexandr Dedushkin   +15.912   Igor Donskoy   +0.153   Victor Derkach   +14.413   Denis Kozlov   +2.631   Mihail Strogalev   +9.204   Alexander Mudrov   +58.553   Raivis Pavels   +3.045   Artem Nekrasov 
31  Pavel Tsarev   +1.699   Vitaliy Mironenko   +5.586   Ivaylo Kamenov   +5.394   Aleksey Maliy   +11.610   Dmitry Bobylev   +9.929   Alexandr Ripa   +21.964   Alexandr Dedushkin   +15.063   Igor Donskoy   +0.930   Victor Derkach   +16.457   Mihail Strogalev   +13.720   Alexander Mudrov   +53.496   Raivis Pavels   +2.298   Artem Nekrasov 
32  Pavel Tsarev   +0.768   Vitaliy Mironenko   +7.027   Ivaylo Kamenov   +6.670   Aleksey Maliy   +10.463   Dmitry Bobylev   +10.086   Alexandr Ripa   +23.180   Alexandr Dedushkin   +14.374   Igor Donskoy   +1.485   Victor Derkach   +17.896   Mihail Strogalev   +14.573   Alexander Mudrov   +52.464   Artem Nekrasov   +0.786   Raivis Pavels 
33  Pavel Tsarev   +0.109   Vitaliy Mironenko   +8.127   Ivaylo Kamenov   +7.972   Aleksey Maliy   +8.997   Dmitry Bobylev   +11.522   Alexandr Ripa   +23.941   Alexandr Dedushkin   +13.702   Igor Donskoy   +0.872   Victor Derkach   +20.746   Mihail Strogalev   +12.068   Alexander Mudrov   +52.102   Artem Nekrasov   +0.660   Raivis Pavels 
34  Vitaliy Mironenko   +0.868   Pavel Tsarev   +7.440   Ivaylo Kamenov   +9.704   Aleksey Maliy   +7.631   Dmitry Bobylev   +11.660   Alexandr Ripa   +26.310   Alexandr Dedushkin   +11.772   Igor Donskoy   +0.313   Victor Derkach