Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18
1  Aleksey Maliy   +2.352   Iliya Stoykov   +0.892   Artem Lysenko   +0.873   Max Semenyuk   +0.676   Dmytro Galushko   +0.430   Victor Sapozhnikov   +0.534   Kalin Borisov   +1.536   Evgeny Martynenko   +0.068   Alexandr Ripa   +0.933   Vadim Chernoshtanov   +1.153   Dmitry Sokolov   +1.020   Sergey ChernoshtanoV   +0.542   Mihail Strogalev   +1.291   Anton Dontsev   +36.300   Igor Artemov 
2  Aleksey Maliy   +3.961   Iliya Stoykov   +0.429   Artem Lysenko   +2.095   Max Semenyuk   +0.498   Dmytro Galushko   +1.055   Victor Sapozhnikov   +0.873   Kalin Borisov   +1.515   Vadim Chernoshtanov   +1.225   Alexandr Ripa   +1.813   Evgeny Martynenko   +0.152   Dmitry Sokolov   +0.753   Sergey ChernoshtanoV   +0.599   Mihail Strogalev   +3.118   Anton Dontsev   +32.058   Igor Artemov 
3  Aleksey Maliy   +5.384   Iliya Stoykov   +1.371   Max Semenyuk   +1.620   Dmytro Galushko   +2.160   Artem Lysenko   +1.607   Victor Sapozhnikov   +0.227   Kalin Borisov   +0.977   Vadim Chernoshtanov   +0.226   Alexandr Ripa   +3.816   Sergey ChernoshtanoV   +1.614   Evgeny Martynenko   +1.257   Mihail Strogalev   +2.156   Anton Dontsev   +0.413   Dmitry Sokolov   +27.169   Igor Artemov 
4  Aleksey Maliy   +6.644   Max Semenyuk   +2.922   Dmytro Galushko   +1.363   Artem Lysenko   +3.323   Victor Sapozhnikov   +0.118   Kalin Borisov   +6.453   Alexandr Ripa   +0.767   Vadim Chernoshtanov   +1.415   Evgeny Martynenko   +0.661   Sergey ChernoshtanoV   +0.723   Mihail Strogalev   +1.236   Anton Dontsev   +0.174   Dmitry Sokolov   +24.055   Igor Artemov 
5  Aleksey Maliy   +6.990   Max Semenyuk   +4.338   Dmytro Galushko   +1.000   Artem Lysenko   +5.287   Victor Sapozhnikov   +0.209   Kalin Borisov   +3.656   Alexandr Ripa   +1.443   Vadim Chernoshtanov   +2.118   Evgeny Martynenko   +1.217   Sergey ChernoshtanoV   +2.017   Mihail Strogalev   +1.361   Dmitry Sokolov   +1.609   Anton Dontsev   +18.949   Igor Artemov 
6  Aleksey Maliy   +7.380   Max Semenyuk   +6.870   Dmytro Galushko   +9.492   Victor Sapozhnikov   +0.418   Kalin Borisov   +0.346   Artem Lysenko   +0.230   Alexandr Ripa   +0.396   Vadim Chernoshtanov   +4.253   Sergey ChernoshtanoV   +0.343   Evgeny Martynenko   +1.849   Mihail Strogalev   +0.889   Dmitry Sokolov   +3.069   Anton Dontsev   +15.190   Igor Artemov 
7  Aleksey Maliy   +7.857   Max Semenyuk   +11.452   Dmytro Galushko   +7.014   Artem Lysenko   +0.384   Kalin Borisov   +1.779   Victor Sapozhnikov   +0.455   Alexandr Ripa   +1.060   Vadim Chernoshtanov   +2.254   Sergey ChernoshtanoV   +1.257   Evgeny Martynenko   +1.705   Mihail Strogalev   +0.367   Dmitry Sokolov   +3.351   Anton Dontsev   +11.816   Igor Artemov 
8  Aleksey Maliy   +7.616   Max Semenyuk   +15.876   Dmytro Galushko   +3.344   Artem Lysenko   +1.159   Kalin Borisov   +2.393   Victor Sapozhnikov   +1.392   Vadim Chernoshtanov   +1.244   Alexandr Ripa   +1.108   Sergey ChernoshtanoV   +1.477   Evgeny Martynenko   +1.438   Mihail Strogalev   +1.135   Dmitry Sokolov   +12.233   Igor Artemov 
9  Aleksey Maliy   +7.033   Max Semenyuk   +18.327   Dmytro Galushko   +2.199   Artem Lysenko   +1.189   Kalin Borisov   +3.637   Victor Sapozhnikov   +0.219   Vadim Chernoshtanov   +1.505   Alexandr Ripa   +1.491   Sergey ChernoshtanoV   +2.517   Evgeny Martynenko   +2.495   Mihail Strogalev   +0.262   Dmitry Sokolov   +9.413   Igor Artemov 
10  Aleksey Maliy   +7.275   Max Semenyuk   +20.632   Dmytro Galushko   +0.949   Artem Lysenko   +1.051   Kalin Borisov   +4.889   Vadim Chernoshtanov   +0.879   Victor Sapozhnikov   +0.376   Alexandr Ripa   +1.121   Sergey ChernoshtanoV   +4.330   Evgeny Martynenko   +1.417   Dmitry Sokolov   +1.178   Mihail Strogalev   +6.532   Igor Artemov 
11  Aleksey Maliy   +6.989   Max Semenyuk   +24.291   Artem Lysenko   +0.423   Kalin Borisov   +4.157   Vadim Chernoshtanov   +3.545   Alexandr Ripa   +1.164   Sergey ChernoshtanoV   +3.717   Evgeny Martynenko   +1.106   Dmitry Sokolov   +2.100   Mihail Strogalev   +2.681   Dmytro Galushko   +1.288   Igor Artemov   +5.630   Victor Sapozhnikov 
12  Aleksey Maliy   +6.746   Max Semenyuk   +25.691   Artem Lysenko   +0.556   Kalin Borisov   +3.677   Vadim Chernoshtanov   +3.661   Alexandr Ripa   +1.649   Sergey ChernoshtanoV   +4.621   Evgeny Martynenko   +0.386   Dmitry Sokolov   +3.202   Mihail Strogalev   +1.144   Igor Artemov   +4.223   Dmytro Galushko   +9.575   Victor Sapozhnikov 
13  Aleksey Maliy   +6.624   Max Semenyuk   +26.686   Artem Lysenko   +0.600   Kalin Borisov   +4.037   Vadim Chernoshtanov   +3.610   Alexandr Ripa   +1.676   Sergey ChernoshtanoV   +6.362   Evgeny Martynenko   +0.204   Dmitry Sokolov   +3.025   Mihail Strogalev   +2.970   Dmytro Galushko   +11.942   Victor Sapozhnikov   +0.698   Igor Artemov 
14  Aleksey Maliy   +6.621   Max Semenyuk   +27.862   Artem Lysenko   +1.685   Kalin Borisov   +6.178   Alexandr Ripa   +2.132   Sergey ChernoshtanoV   +3.690   Vadim Chernoshtanov   +7.956   Mihail Strogalev   +1.092   Dmytro Galushko   +1.604   Evgeny Martynenko   +4.020   Dmitry Sokolov   +7.388   Victor Sapozhnikov   +4.345   Igor Artemov 
15  Max Semenyuk   +10.208   Aleksey Maliy   +19.154   Artem Lysenko   +2.693   Kalin Borisov   +4.323   Alexandr Ripa   +3.197   Sergey ChernoshtanoV   +13.288   Mihail Strogalev   +0.099   Dmytro Galushko   +2.619   Evgeny Martynenko   +4.005   Dmitry Sokolov   +7.057   Victor Sapozhnikov   +1.482   Igor Artemov   +5.136   Vadim Chernoshtanov 
16  Max Semenyuk   +16.061   Aleksey Maliy   +14.975   Artem Lysenko   +3.194   Kalin Borisov   +2.914   Alexandr Ripa   +3.549   Sergey ChernoshtanoV   +15.547   Mihail Strogalev   +0.127   Dmytro Galushko   +5.699   Dmitry Sokolov   +5.717   Igor Artemov   +2.269   Victor Sapozhnikov   +6.697   Evgeny Martynenko   +3.054   Vadim Chernoshtanov 
17  Max Semenyuk   +0.919   Aleksey Maliy   +17.143   Artem Lysenko   +5.721   Alexandr Ripa   +3.073   Sergey ChernoshtanoV   +16.453   Kalin Borisov   +1.681   Dmytro Galushko   +2.066   Mihail Strogalev   +4.200   Dmitry Sokolov   +1.664   Igor Artemov   +4.873   Victor Sapozhnikov   +8.710   Vadim Chernoshtanov   +4.684   Evgeny Martynenko 
18  Aleksey Maliy   +4.698   Max Semenyuk   +14.544   Artem Lysenko   +21.812   Alexandr Ripa   +4.182   Dmytro Galushko   +1.902   Sergey ChernoshtanoV   +2.939   Mihail Strogalev   +0.135   Kalin Borisov   +1.090   Igor Artemov   +8.063   Victor Sapozhnikov   +7.561   Vadim Chernoshtanov   +2.564   Dmitry Sokolov   +4.040   Evgeny Martynenko 
19  Aleksey Maliy   +4.140   Max Semenyuk   +19.228   Artem Lysenko   +23.042   Dmytro Galushko   +1.171   Alexandr Ripa   +7.496   Mihail Strogalev   +0.316   Sergey ChernoshtanoV   +0.579   Igor Artemov   +0.327   Kalin Borisov   +5.977   Victor Sapozhnikov   +5.667   Vadim Chernoshtanov   +11.153   Evgeny Martynenko   +0.419   Dmitry Sokolov 
20  Aleksey Maliy   +1.957   Max Semenyuk   +43.544   Artem Lysenko   +0.739   Dmytro Galushko   +0.286   Alexandr Ripa   +10.495   Mihail Strogalev   +0.117   Igor Artemov   +0.616   Sergey ChernoshtanoV   +0.173   Kalin Borisov   +5.971   Victor Sapozhnikov   +3.413   Vadim Chernoshtanov   +12.358   Dmitry Sokolov   +1.541   Evgeny Martynenko 
21  Aleksey Maliy   +1.916   Max Semenyuk   +45.416   Alexandr Ripa   +1.937   Dmytro Galushko   +1.622   Artem Lysenko   +5.971   Igor Artemov   +6.081   Sergey ChernoshtanoV   +0.067   Kalin Borisov   +4.262   Victor Sapozhnikov   +0.772   Vadim Chernoshtanov   +13.613   Dmitry Sokolov   +2.896   Evgeny Martynenko   +0.251   Mihail Strogalev 
22  Aleksey Maliy   +0.940   Max Semenyuk   +46.504   Alexandr Ripa   +3.336   Dmytro Galushko   +0.204   Artem Lysenko   +5.458   Igor Artemov   +7.466   Sergey ChernoshtanoV   +1.180   Kalin Borisov   +4.740   Victor Sapozhnikov   +0.393   Vadim Chernoshtanov   +12.652   Dmitry Sokolov   +4.003   Evgeny Martynenko   +10.641   Mihail Strogalev 
23  Aleksey Maliy   +0.588   Max Semenyuk   +46.215   Alexandr Ripa   +3.531   Artem Lysenko   +6.639   Igor Artemov   +7.702   Sergey ChernoshtanoV   +1.422   Kalin Borisov   +4.282   Dmytro Galushko   +1.146   Vadim Chernoshtanov   +1.229   Victor Sapozhnikov   +11.160   Dmitry Sokolov   +4.616   Evgeny Martynenko   +10.473   Mihail Strogalev 
24  Aleksey Maliy   +0.192   Max Semenyuk   +45.225   Alexandr Ripa   +2.407   Artem Lysenko   +15.566   Sergey ChernoshtanoV   +3.223   Kalin Borisov   +2.632   Igor Artemov   +2.328   Vadim Chernoshtanov   +2.100   Victor Sapozhnikov   +0.990   Dmytro Galushko   +8.635   Dmitry Sokolov   +5.320   Evgeny Martynenko   +11.007   Mihail Strogalev 
25  Max Semenyuk   +1.101   Aleksey Maliy   +43.303   Alexandr Ripa   +2.340   Artem Lysenko   +17.121   Sergey ChernoshtanoV   +2.964   Kalin Borisov   +5.213   Vadim Chernoshtanov   +3.611   Victor Sapozhnikov   +0.084   Igor Artemov   +1.835   Dmytro Galushko   +6.380   Dmitry Sokolov   +11.385   Evgeny Martynenko   +7.168   Mihail Strogalev 
26  Max Semenyuk   +1.797   Aleksey Maliy   +43.404   Alexandr Ripa   +1.497   Artem Lysenko   +18.151   Sergey ChernoshtanoV   +3.311   Kalin Borisov   +5.191   Vadim Chernoshtanov   +3.899   Igor Artemov   +2.093   Victor Sapozhnikov   +0.093   Dmytro Galushko   +7.001   Dmitry Sokolov   +11.708   Evgeny Martynenko   +6.478   Mihail Strogalev 
27  Max Semenyuk   +2.362   Aleksey Maliy   +43.033   Alexandr Ripa   +1.360   Artem Lysenko   +19.480   Sergey ChernoshtanoV   +3.707   Kalin Borisov   +5.021   Vadim Chernoshtanov   +2.316   Igor Artemov   +6.544   Dmytro Galushko   +0.218   Victor Sapozhnikov   +5.210   Dmitry Sokolov   +12.413   Evgeny Martynenko   +4.503   Mihail Strogalev 
28  Max Semenyuk   +2.147   Aleksey Maliy   +43.100   Alexandr Ripa   +0.879   Artem Lysenko   +20.454   Sergey ChernoshtanoV   +4.850   Kalin Borisov   +4.429   Vadim Chernoshtanov   +1.365   Igor Artemov   +14.668   Dmitry Sokolov   +6.312   Dmytro Galushko   +7.426   Victor Sapozhnikov   +0.090   Evgeny Martynenko   +2.413   Mihail Strogalev 
29  Max Semenyuk   +3.039   Aleksey Maliy   +41.475   Alexandr Ripa   +0.596   Artem Lysenko   +21.292   Sergey ChernoshtanoV   +5.963   Kalin Borisov   +8.691   Igor Artemov   +13.303   Dmitry Sokolov   +6.551   Dmytro Galushko   +9.938   Mihail Strogalev   +0.720   Evgeny Martynenko   +0.570   Victor Sapozhnikov 
30  Max Semenyuk   +3.968   Aleksey Maliy   +41.375   Alexandr Ripa   +0.342   Artem Lysenko   +21.795   Sergey ChernoshtanoV   +7.271   Kalin Borisov   +22.483   Dmitry Sokolov   +4.830   Dmytro Galushko   +11.083   Mihail Strogalev   +2.112   Victor Sapozhnikov   +1.518   Evgeny Martynenko 
31  Max Semenyuk   +5.032   Aleksey Maliy   +41.699   Alexandr Ripa   +0.379   Artem Lysenko   +22.172   Sergey ChernoshtanoV   +10.814   Kalin Borisov   +20.341   Dmitry Sokolov   +2.941   Dmytro Galushko   +12.140   Mihail Strogalev   +2.086   Victor Sapozhnikov   +3.291   Evgeny Martynenko 
32  Max Semenyuk   +7.095   Aleksey Maliy   +40.900   Artem Lysenko   +0.690   Alexandr Ripa   +23.143   Sergey ChernoshtanoV   +12.154   Kalin Borisov   +20.019   Dmitry Sokolov   +0.882   Dmytro Galushko   +13.034   Mihail Strogalev   +2.109   Victor Sapozhnikov   +8.856   Evgeny Martynenko 
33  Max Semenyuk   +8.676   Aleksey Maliy   +40.276   Artem Lysenko   +0.751   Alexandr Ripa   +23.374   Sergey ChernoshtanoV   +15.453   Kalin Borisov   +27.219   Dmytro Galushko   +4.758   Mihail Strogalev   +1.644   Victor Sapozhnikov   +11.091   Evgeny Martynenko 
34  Max Semenyuk   +10.076   Aleksey Maliy   +39.873   Alexandr Ripa   +0.635   Artem Lysenko   +23.938   Sergey ChernoshtanoV   +18.986   Kalin Borisov   +26.283   Dmytro Galushko   +3.195   Mihail Strogalev   +1.176   Victor Sapozhnikov   +19.297   Evgeny Martynenko 
35  Max Semenyuk   +9.416   Aleksey Maliy   +39.631   Alexandr Ripa   +0.659   Artem Lysenko   +25.020   Sergey ChernoshtanoV   +21.650   Kalin Borisov   +25.586   Dmytro Galushko   +1.964   Mihail Strogalev   +1.003   Victor Sapozhnikov   +20.981   Evgeny Martynenko 
36  Max Semenyuk   +11.943   Aleksey Maliy   +39.020   Alexandr Ripa   +0.022   Artem Lysenko   +26.423   Sergey ChernoshtanoV