Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22
1  Vitaliy Mironenko   +0.751   Max Semenyuk   +1.152   Dmytro Galushko   +1.828   Alexandr Ripa   +0.620   Pavel Tsarev   +0.492   Vladimir Sergienko   +0.632   Evgeniy Egorenko   +2.479   Leon Slidzevsky   +0.200   Aleksey Maliy   +1.204   Andrey Bochkarev   +0.195   Aleksei Trushkin   +0.095   Kalin Borisov   +0.567   Dmitry Sokolov   +0.472   Victor Sapozhnikov   +0.944   Raivis Pavels   +0.508   Mihail Strogalev   +0.899   Sergey ChernoshtanoV   +1.875   Vadim Chernoshtanov   +23.911   Artem Lysenko 
2  Vitaliy Mironenko   +2.038   Max Semenyuk   +0.976   Dmytro Galushko   +2.010   Alexandr Ripa   +0.360   Pavel Tsarev   +3.609   Vladimir Sergienko   +3.032   Andrey Bochkarev   +0.003   Kalin Borisov   +0.888   Aleksey Maliy   +1.304   Dmitry Sokolov   +0.206   Aleksei Trushkin   +3.690   Mihail Strogalev   +1.369   Victor Sapozhnikov   +0.597   Sergey ChernoshtanoV   +4.820   Vadim Chernoshtanov   +2.595   Leon Slidzevsky   +3.931   Evgeniy Egorenko   +8.249   Artem Lysenko   +26.106   Raivis Pavels 
3  Vitaliy Mironenko   +3.598   Dmytro Galushko   +0.928   Max Semenyuk   +1.401   Alexandr Ripa   +0.423   Pavel Tsarev   +5.534   Kalin Borisov   +1.027   Vladimir Sergienko   +3.197   Dmitry Sokolov   +0.218   Aleksei Trushkin   +6.405   Mihail Strogalev   +0.554   Victor Sapozhnikov   +1.744   Andrey Bochkarev   +0.748   Aleksey Maliy   +0.880   Sergey ChernoshtanoV   +13.080   Artem Lysenko   +21.367   Leon Slidzevsky   +0.959   Vadim Chernoshtanov   +1.863   Evgeniy Egorenko   +1.521   Raivis Pavels 
4  Vitaliy Mironenko   +4.220   Dmytro Galushko   +1.066   Max Semenyuk   +1.836   Alexandr Ripa   +0.294   Pavel Tsarev   +4.171   Kalin Borisov   +3.541   Vladimir Sergienko   +3.623   Dmitry Sokolov   +0.099   Aleksei Trushkin   +6.367   Mihail Strogalev   +0.353   Victor Sapozhnikov   +2.538   Aleksey Maliy   +1.448   Andrey Bochkarev   +4.836   Sergey ChernoshtanoV   +5.785   Artem Lysenko   +21.251   Leon Slidzevsky   +2.750   Vadim Chernoshtanov   +1.668   Evgeniy Egorenko   +0.224   Raivis Pavels 
5  Vitaliy Mironenko   +4.719   Dmytro Galushko   +1.491   Max Semenyuk   +2.240   Alexandr Ripa   +0.812   Pavel Tsarev   +2.964   Kalin Borisov   +4.655   Vladimir Sergienko   +4.081   Aleksei Trushkin   +0.810   Dmitry Sokolov   +5.414   Mihail Strogalev   +0.182   Victor Sapozhnikov   +1.161   Aleksey Maliy   +3.758   Andrey Bochkarev   +4.657   Sergey ChernoshtanoV   +3.552   Artem Lysenko   +20.613   Leon Slidzevsky   +4.203   Vadim Chernoshtanov   +5.529   Raivis Pavels   +11.245   Evgeniy Egorenko 
6  Vitaliy Mironenko   +5.672   Dmytro Galushko   +1.483   Max Semenyuk   +2.288   Alexandr Ripa   +0.702   Pavel Tsarev   +1.970   Kalin Borisov   +9.162   Vladimir Sergienko   +0.978   Aleksei Trushkin   +1.692   Dmitry Sokolov   +6.101   Mihail Strogalev   +0.050   Aleksey Maliy   +0.645   Victor Sapozhnikov   +8.105   Andrey Bochkarev   +0.778   Sergey ChernoshtanoV   +1.309   Artem Lysenko   +20.496   Leon Slidzevsky   +7.252   Vadim Chernoshtanov   +11.947   Raivis Pavels 
7  Vitaliy Mironenko   +6.759   Dmytro Galushko   +0.848   Max Semenyuk   +2.434   Pavel Tsarev   +0.722   Alexandr Ripa   +1.893   Kalin Borisov   +11.888   Aleksei Trushkin   +1.452   Dmitry Sokolov   +1.910   Vladimir Sergienko   +4.481   Mihail Strogalev   +0.832   Aleksey Maliy   +0.202   Victor Sapozhnikov   +7.956   Andrey Bochkarev   +0.205   Artem Lysenko   +0.844   Sergey ChernoshtanoV   +18.316   Leon Slidzevsky   +8.708   Vadim Chernoshtanov   +10.980   Raivis Pavels 
8  Vitaliy Mironenko   +6.621   Dmytro Galushko   +0.762   Max Semenyuk   +3.182   Pavel Tsarev   +0.923   Alexandr Ripa   +0.324   Kalin Borisov   +13.724   Aleksei Trushkin   +1.163   Dmitry Sokolov   +2.098   Vladimir Sergienko   +4.790   Mihail Strogalev   +1.262   Aleksey Maliy   +0.122   Victor Sapozhnikov   +7.816   Artem Lysenko   +1.328   Andrey Bochkarev   +0.351   Sergey ChernoshtanoV   +14.935   Leon Slidzevsky   +9.991   Vadim Chernoshtanov   +10.135   Raivis Pavels 
9  Vitaliy Mironenko   +7.005   Dmytro Galushko   +0.444   Max Semenyuk   +2.984   Pavel Tsarev   +1.752   Alexandr Ripa   +0.730   Kalin Borisov   +13.254   Aleksei Trushkin   +1.555   Dmitry Sokolov   +3.021   Vladimir Sergienko   +4.521   Mihail Strogalev   +0.068   Aleksey Maliy   +1.601   Victor Sapozhnikov   +5.983   Artem Lysenko   +2.622   Andrey Bochkarev   +0.255   Sergey ChernoshtanoV   +13.581   Leon Slidzevsky   +12.723   Vadim Chernoshtanov   +6.993   Raivis Pavels 
10  Vitaliy Mironenko   +8.299   Max Semenyuk   +0.314   Dmytro Galushko   +4.463   Alexandr Ripa   +0.372   Kalin Borisov   +4.944   Pavel Tsarev   +9.007   Aleksei Trushkin   +1.882   Dmitry Sokolov   +2.659   Vladimir Sergienko   +5.106   Mihail Strogalev   +0.150   Aleksey Maliy   +1.472   Victor Sapozhnikov   +3.963   Artem Lysenko   +5.660   Andrey Bochkarev   +2.627   Sergey ChernoshtanoV   +11.370   Leon Slidzevsky   +15.180   Vadim Chernoshtanov   +1.316   Raivis Pavels 
11  Vitaliy Mironenko   +8.859   Max Semenyuk   +1.972   Dmytro Galushko   +4.602   Alexandr Ripa   +3.798   Kalin Borisov   +9.265   Aleksei Trushkin   +2.797   Dmitry Sokolov   +2.163   Vladimir Sergienko   +4.730   Aleksey Maliy   +1.534   Mihail Strogalev   +0.804   Victor Sapozhnikov   +2.449   Artem Lysenko   +7.718   Andrey Bochkarev   +2.012   Sergey ChernoshtanoV   +9.808   Leon Slidzevsky   +18.540   Raivis Pavels   +14.507   Vadim Chernoshtanov 
12  Vitaliy Mironenko   +9.460   Max Semenyuk   +7.080   Dmytro Galushko   +1.153   Alexandr Ripa   +12.641   Aleksei Trushkin   +2.995   Dmitry Sokolov   +1.217   Vladimir Sergienko   +3.698   Aleksey Maliy   +4.082   Kalin Borisov   +1.864   Mihail Strogalev   +0.079   Artem Lysenko   +1.110   Victor Sapozhnikov   +7.824   Andrey Bochkarev   +3.038   Sergey ChernoshtanoV   +6.953   Leon Slidzevsky   +18.147   Raivis Pavels   +15.126   Vadim Chernoshtanov 
13  Vitaliy Mironenko   +8.934   Max Semenyuk   +9.158   Alexandr Ripa   +13.170   Aleksei Trushkin   +3.218   Dmitry Sokolov   +0.616   Dmytro Galushko   +2.072   Aleksey Maliy   +1.146   Vladimir Sergienko   +2.931   Kalin Borisov   +3.641   Artem Lysenko   +1.874   Mihail Strogalev   +3.381   Victor Sapozhnikov   +6.609   Andrey Bochkarev   +0.341   Sergey ChernoshtanoV   +5.654   Leon Slidzevsky   +17.704   Raivis Pavels   +14.634   Vadim Chernoshtanov 
14  Vitaliy Mironenko   +8.532   Max Semenyuk   +9.813   Alexandr Ripa   +13.745   Aleksei Trushkin   +3.578   Dmitry Sokolov   +0.201   Dmytro Galushko   +1.064   Aleksey Maliy   +3.475   Kalin Borisov   +3.973   Artem Lysenko   +4.697   Mihail Strogalev   +9.640   Andrey Bochkarev   +0.260   Sergey ChernoshtanoV   +2.944   Leon Slidzevsky   +1.152   Vladimir Sergienko   +6.481   Victor Sapozhnikov   +10.075   Raivis Pavels   +14.984   Vadim Chernoshtanov 
15  Vitaliy Mironenko   +8.848   Max Semenyuk   +10.989   Alexandr Ripa   +13.754   Aleksei Trushkin   +3.095   Dmytro Galushko   +1.721   Aleksey Maliy   +0.643   Dmitry Sokolov   +1.332   Kalin Borisov   +3.994   Artem Lysenko   +6.512   Mihail Strogalev   +10.933   Andrey Bochkarev   +0.145   Leon Slidzevsky   +2.505   Sergey ChernoshtanoV   +0.355   Vladimir Sergienko   +4.687   Victor Sapozhnikov   +13.460   Raivis Pavels   +11.877   Vadim Chernoshtanov 
16  Vitaliy Mironenko   +5.104   Max Semenyuk   +12.322   Alexandr Ripa   +14.267   Aleksei Trushkin   +2.027   Dmytro Galushko   +1.165   Aleksey Maliy   +1.795   Kalin Borisov   +1.499   Dmitry Sokolov   +2.772   Artem Lysenko   +7.422   Mihail Strogalev   +10.785   Leon Slidzevsky   +3.138   Sergey ChernoshtanoV   +1.559   Vladimir Sergienko   +3.632   Victor Sapozhnikov   +23.769   Vadim Chernoshtanov   +5.362   Raivis Pavels 
17  Max Semenyuk   +7.293   Vitaliy Mironenko   +3.045   Alexandr Ripa   +15.252   Dmytro Galushko   +0.971   Aleksey Maliy   +1.360   Aleksei Trushkin   +3.478   Dmitry Sokolov   +0.810   Kalin Borisov   +1.131   Artem Lysenko   +9.115   Mihail Strogalev   +7.792   Leon Slidzevsky   +5.162   Sergey ChernoshtanoV   +0.898   Vladimir Sergienko   +3.394   Victor Sapozhnikov   +22.302   Vadim Chernoshtanov   +5.159   Raivis Pavels 
18  Vitaliy Mironenko   +9.256   Alexandr Ripa   +3.328   Max Semenyuk   +8.120   Dmytro Galushko   +5.776   Aleksey Maliy   +0.332   Kalin Borisov   +7.352   Artem Lysenko   +2.967   Dmitry Sokolov   +8.784   Aleksei Trushkin   +0.102   Mihail Strogalev   +5.520   Sergey ChernoshtanoV   +0.510   Vladimir Sergienko   +0.218   Leon Slidzevsky   +2.530   Victor Sapozhnikov   +22.260   Vadim Chernoshtanov   +3.616   Raivis Pavels 
19  Vitaliy Mironenko   +13.019   Max Semenyuk   +10.376   Dmytro Galushko   +5.099   Kalin Borisov   +3.773   Alexandr Ripa   +16.237   Aleksey Maliy   +3.896   Artem Lysenko   +0.118   Aleksei Trushkin   +3.190   Vladimir Sergienko   +0.578   Dmitry Sokolov   +0.583   Victor Sapozhnikov   +2.663   Sergey ChernoshtanoV   +12.006   Mihail Strogalev   +3.081   Leon Slidzevsky   +4.202   Vadim Chernoshtanov   +2.437   Raivis Pavels 
20  Vitaliy Mironenko   +13.281   Max Semenyuk   +13.025   Dmytro Galushko   +6.958   Alexandr Ripa   +15.342   Aleksey Maliy   +3.991   Artem Lysenko   +5.659   Vladimir Sergienko   +0.802   Dmitry Sokolov   +10.022   Victor Sapozhnikov   +0.745   Aleksei Trushkin   +4.683   Leon Slidzevsky   +1.008   Mihail Strogalev   +5.317   Vadim Chernoshtanov   +0.854   Raivis Pavels   +4.376   Sergey ChernoshtanoV 
21  Vitaliy Mironenko   +12.477   Max Semenyuk   +17.822   Dmytro Galushko   +3.164   Alexandr Ripa   +14.065   Aleksey Maliy   +3.676   Artem Lysenko   +8.911   Dmitry Sokolov   +0.893   Vladimir Sergienko   +9.595   Victor Sapozhnikov   +2.977   Leon Slidzevsky   +3.126   Mihail Strogalev   +4.554   Raivis Pavels   +4.721   Vadim Chernoshtanov   +0.502   Sergey ChernoshtanoV   +6.200   Aleksei Trushkin 
22  Vitaliy Mironenko   +12.293   Max Semenyuk   +21.961   Alexandr Ripa   +15.438   Aleksey Maliy   +1.226   Dmytro Galushko   +0.140   Artem Lysenko   +11.334   Dmitry Sokolov   +4.395   Vladimir Sergienko   +6.620   Victor Sapozhnikov   +1.780   Leon Slidzevsky   +3.834   Mihail Strogalev   +1.964   Raivis Pavels   +6.154   Sergey ChernoshtanoV   +6.858   Aleksei Trushkin   +11.204   Vadim Chernoshtanov 
23  Vitaliy Mironenko   +12.732   Max Semenyuk   +22.362   Alexandr Ripa   +14.654   Aleksey Maliy   +4.388   Dmytro Galushko   +6.534   Artem Lysenko   +3.297   Dmitry Sokolov   +5.686   Vladimir Sergienko   +6.647   Leon Slidzevsky   +0.458   Victor Sapozhnikov   +3.343   Mihail Strogalev   +0.804   Raivis Pavels   +6.679   Sergey ChernoshtanoV   +9.004   Aleksei Trushkin   +8.348   Vadim Chernoshtanov 
24  Vitaliy Mironenko   +12.297   Max Semenyuk   +22.689   Alexandr Ripa   +14.113   Aleksey Maliy   +4.803   Dmytro Galushko   +5.677   Artem Lysenko   +5.324   Dmitry Sokolov   +6.453   Vladimir Sergienko   +4.414   Leon Slidzevsky   +2.366   Victor Sapozhnikov   +2.981   Mihail Strogalev   +0.324   Raivis Pavels   +6.149   Sergey ChernoshtanoV   +9.812   Aleksei Trushkin   +35.244   Vadim Chernoshtanov 
25  Vitaliy Mironenko   +13.168   Max Semenyuk   +24.542   Alexandr Ripa   +11.696   Aleksey Maliy   +6.513   Dmytro Galushko   +4.692   Artem Lysenko   +6.559   Dmitry Sokolov   +7.044   Vladimir Sergienko   +3.154   Leon Slidzevsky   +3.435   Victor Sapozhnikov   +2.308   Raivis Pavels   +0.717   Mihail Strogalev   +5.297   Sergey ChernoshtanoV   +10.574   Aleksei Trushkin 
26  Vitaliy Mironenko   +12.498   Max Semenyuk   +25.299   Alexandr Ripa   +10.439   Aleksey Maliy   +8.225   Dmytro Galushko   +2.939   Artem Lysenko   +8.783   Dmitry Sokolov   +7.805   Vladimir Sergienko   +1.061   Leon Slidzevsky   +4.304   Victor Sapozhnikov   +1.083   Raivis Pavels   +3.408   Mihail Strogalev   +4.008   Sergey ChernoshtanoV   +11.002   Aleksei Trushkin 
27  Vitaliy Mironenko   +13.538   Max Semenyuk   +25.920   Alexandr Ripa   +8.686   Aleksey Maliy   +9.947   Dmytro Galushko   +1.688   Artem Lysenko   +9.966   Dmitry Sokolov   +8.429   Vladimir Sergienko   +0.494   Leon Slidzevsky   +4.482   Raivis Pavels   +0.439   Victor Sapozhnikov   +5.745   Mihail Strogalev   +1.651   Sergey ChernoshtanoV   +13.118   Aleksei Trushkin 
28  Vitaliy Mironenko   +12.111   Max Semenyuk   +27.051   Alexandr Ripa   +8.038   Aleksey Maliy   +10.731   Dmytro Galushko   +0.858   Artem Lysenko   +11.633   Dmitry Sokolov   +9.396   Leon Slidzevsky   +0.183   Vladimir Sergienko   +2.098   Raivis Pavels   +2.159   Victor Sapozhnikov   +6.391   Mihail Strogalev   +0.820   Sergey ChernoshtanoV   +13.556   Aleksei Trushkin 
29  Vitaliy Mironenko   +11.351   Max Semenyuk   +27.321   Alexandr Ripa   +6.425   Aleksey Maliy   +12.941   Artem Lysenko   +0.433   Dmytro Galushko   +12.781   Dmitry Sokolov   +8.435   Leon Slidzevsky   +1.458   Raivis Pavels   +4.059   Victor Sapozhnikov   +6.788   Sergey ChernoshtanoV   +1.228   Mihail Strogalev   +13.657   Aleksei Trushkin 
30  Vitaliy Mironenko   +10.243   Max Semenyuk   +28.490   Alexandr Ripa   +4.998   Aleksey Maliy   +13.237   Artem Lysenko   +5.728   Dmytro Galushko   +9.327   Dmitry Sokolov   +6.618   Leon Slidzevsky   +0.941   Raivis Pavels   +6.680   Victor Sapozhnikov   +5.235   Sergey ChernoshtanoV   +2.333   Mihail Strogalev   +13.615   Aleksei Trushkin 
31  Vitaliy Mironenko   +8.119   Max Semenyuk   +30.617   Alexandr Ripa   +2.405   Aleksey Maliy   +13.996   Artem Lysenko   +7.338   Dmytro Galushko   +10.293   Dmitry Sokolov   +3.715   Leon Slidzevsky   +0.719   Raivis Pavels   +8.986   Victor Sapozhnikov   +4.572   Sergey ChernoshtanoV   +3.070   Mihail Strogalev   +22.780   Aleksei Trushkin 
32  Vitaliy Mironenko   +7.671   Max Semenyuk   +31.634   Aleksey Maliy   +1.013   Alexandr Ripa   +14.054   Artem Lysenko   +7.825   Dmytro Galushko   +12.019   Dmitry Sokolov   +0.914   Leon Slidzevsky   +0.138   Raivis Pavels   +12.555   Victor Sapozhnikov   +2.980   Sergey ChernoshtanoV   +6.512   Mihail Strogalev