Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19
1  Aleksey Maliy   +0,723   Vitaliy Mironenko   +1,487   Andrey Tyukavkin   +0,453   Ivaylo Kamenov   +0,267   Leon Slidzevsky   +3,223   Victor Sapozhnikov   +1,237   Dmytro Galushko   +1,867   Evgeniy Egorenko   +0,230   Aleksandr Safonov   +2,095   Sergey ChernoshtanoV   +0,428   Max Semenyuk   +2,191   Andrey Bochkarev   +6,987   Alexandr Ripa   +16,081   Raivis Pavels   +1,401   Vadim Chernoshtanov   +71,927   Mihail Strogalev 
2  Aleksey Maliy   +1,806   Vitaliy Mironenko   +1,829   Andrey Tyukavkin   +0,403   Ivaylo Kamenov   +0,743   Leon Slidzevsky   +3,997   Victor Sapozhnikov   +0,999   Dmytro Galushko   +2,316   Evgeniy Egorenko   +0,346   Aleksandr Safonov   +3,994   Sergey ChernoshtanoV   +0,286   Max Semenyuk   +3,962   Andrey Bochkarev   +4,534   Alexandr Ripa   +18,330   Vadim Chernoshtanov   +1,831   Raivis Pavels   +93,976   Mihail Strogalev 
3  Aleksey Maliy   +2,020   Vitaliy Mironenko   +3,222   Andrey Tyukavkin   +0,316   Ivaylo Kamenov   +0,439   Leon Slidzevsky   +7,029   Victor Sapozhnikov   +0,754   Dmytro Galushko   +1,401   Evgeniy Egorenko   +6,092   Sergey ChernoshtanoV   +0,450   Max Semenyuk   +3,263   Aleksandr Safonov   +4,134   Alexandr Ripa   +10,483   Andrey Bochkarev   +9,153   Vadim Chernoshtanov   +0,706   Raivis Pavels   +103,165   Mihail Strogalev 
4  Aleksey Maliy   +2,233   Vitaliy Mironenko   +5,091   Ivaylo Kamenov   +0,758   Andrey Tyukavkin   +7,859   Victor Sapozhnikov   +1,258   Dmytro Galushko   +0,839   Evgeniy Egorenko   +7,116   Sergey ChernoshtanoV   +0,274   Max Semenyuk   +0,648   Aleksandr Safonov   +7,444   Alexandr Ripa   +12,837   Andrey Bochkarev   +6,773   Raivis Pavels   +1,612   Vadim Chernoshtanov   +114,405   Mihail Strogalev 
5  Aleksey Maliy   +2,004   Vitaliy Mironenko   +5,701   Ivaylo Kamenov   +1,999   Andrey Tyukavkin   +9,280   Victor Sapozhnikov   +0,814   Dmytro Galushko   +0,963   Evgeniy Egorenko   +8,177   Max Semenyuk   +0,621   Aleksandr Safonov   +2,570   Sergey ChernoshtanoV   +3,747   Alexandr Ripa   +21,461   Andrey Bochkarev   +1,067   Raivis Pavels   +1,674   Vadim Chernoshtanov   +116,737   Mihail Strogalev 
6  Aleksey Maliy   +1,376   Vitaliy Mironenko   +5,404   Ivaylo Kamenov   +3,920   Andrey Tyukavkin   +10,228   Victor Sapozhnikov   +1,339   Dmytro Galushko   +1,237   Evgeniy Egorenko   +5,398   Max Semenyuk   +2,139   Aleksandr Safonov   +8,303   Alexandr Ripa   +22,214   Sergey ChernoshtanoV   +0,073   Raivis Pavels   +4,121   Andrey Bochkarev   +0,742   Vadim Chernoshtanov   +122,062   Mihail Strogalev 
7  Aleksey Maliy   +1,701   Vitaliy Mironenko   +5,150   Ivaylo Kamenov   +10,999   Andrey Tyukavkin   +5,478   Victor Sapozhnikov   +2,100   Dmytro Galushko   +1,381   Evgeniy Egorenko   +3,430   Max Semenyuk   +1,319   Aleksandr Safonov   +11,409   Alexandr Ripa   +20,885   Raivis Pavels   +12,601   Vadim Chernoshtanov   +8,772   Andrey Bochkarev   +7,760   Sergey ChernoshtanoV   +102,269   Mihail Strogalev 
8  Aleksey Maliy   +2,472   Vitaliy Mironenko   +4,554   Ivaylo Kamenov   +13,187   Andrey Tyukavkin   +6,481   Victor Sapozhnikov   +1,766   Dmytro Galushko   +2,419   Evgeniy Egorenko   +0,614   Max Semenyuk   +1,610   Aleksandr Safonov   +13,509   Alexandr Ripa   +19,348   Raivis Pavels   +16,259   Vadim Chernoshtanov   +14,177   Sergey ChernoshtanoV   +150,899   Mihail Strogalev 
9  Aleksey Maliy   +2,341   Vitaliy Mironenko   +4,169   Ivaylo Kamenov   +15,285   Andrey Tyukavkin   +7,678   Victor Sapozhnikov   +3,740   Evgeniy Egorenko   +0,503   Max Semenyuk   +1,087   Aleksandr Safonov   +5,681   Dmytro Galushko   +8,115   Alexandr Ripa   +20,570   Raivis Pavels   +16,565   Vadim Chernoshtanov   +13,375   Sergey ChernoshtanoV   +169,750   Mihail Strogalev 
10  Aleksey Maliy   +2,522   Vitaliy Mironenko   +18,705   Ivaylo Kamenov   +2,052   Andrey Tyukavkin   +9,861   Victor Sapozhnikov   +2,552   Evgeniy Egorenko   +0,659   Max Semenyuk   +0,019   Aleksandr Safonov   +16,082   Alexandr Ripa   +2,963   Dmytro Galushko   +15,960   Raivis Pavels   +19,404   Vadim Chernoshtanov   +9,725   Sergey ChernoshtanoV   +174,257   Mihail Strogalev 
11  Vitaliy Mironenko   +12,199   Aleksey Maliy   +10,370   Andrey Tyukavkin   +0,525   Ivaylo Kamenov   +10,679   Victor Sapozhnikov   +1,453   Evgeniy Egorenko   +0,722   Max Semenyuk   +0,290   Aleksandr Safonov   +18,012   Dmytro Galushko   +16,057   Raivis Pavels   +2,005   Alexandr Ripa   +19,849   Vadim Chernoshtanov   +6,716   Sergey ChernoshtanoV   +227,518   Mihail Strogalev 
12  Vitaliy Mironenko   +9,774   Aleksey Maliy   +4,710   Ivaylo Kamenov   +15,136   Victor Sapozhnikov   +1,838   Evgeniy Egorenko   +0,147   Aleksandr Safonov   +6,281   Andrey Tyukavkin   +10,534   Dmytro Galushko   +25,248   Alexandr Ripa   +0,678   Max Semenyuk   +13,538   Vadim Chernoshtanov   +2,336   Raivis Pavels   +2,609   Sergey ChernoshtanoV   +335,098   Mihail Strogalev 
13  Aleksey Maliy   +1,890   Vitaliy Mironenko   +3,343   Ivaylo Kamenov   +21,094   Victor Sapozhnikov   +3,274   Evgeniy Egorenko   +5,317   Andrey Tyukavkin   +6,670   Dmytro Galushko   +14,233   Aleksandr Safonov   +10,767   Alexandr Ripa   +6,535   Max Semenyuk   +12,929   Sergey ChernoshtanoV   +2,754   Raivis Pavels   +32,256   Vadim Chernoshtanov   +315,356   Mihail Strogalev 
14  Aleksey Maliy   +1,696   Vitaliy Mironenko   +3,727   Ivaylo Kamenov   +30,215   Evgeniy Egorenko   +0,245   Andrey Tyukavkin   +6,833   Dmytro Galushko   +3,936   Victor Sapozhnikov   +14,644   Aleksandr Safonov   +7,742   Alexandr Ripa   +4,634   Max Semenyuk   +15,901   Sergey ChernoshtanoV   +0,864   Raivis Pavels   +123,514   Vadim Chernoshtanov   +230,489   Mihail Strogalev 
15  Aleksey Maliy   +1,962   Vitaliy Mironenko   +3,587   Ivaylo Kamenov   +32,792   Andrey Tyukavkin   +8,923   Dmytro Galushko   +9,352   Victor Sapozhnikov   +4,673   Aleksandr Safonov   +1,891   Evgeniy Egorenko   +8,505   Alexandr Ripa   +4,015   Max Semenyuk   +17,630   Sergey ChernoshtanoV   +0,400   Raivis Pavels   +125,347   Vadim Chernoshtanov   +243,929   Mihail Strogalev 
16  Aleksey Maliy   +3,298   Vitaliy Mironenko   +2,880   Ivaylo Kamenov   +33,616   Andrey Tyukavkin   +10,647   Dmytro Galushko   +9,308   Victor Sapozhnikov   +2,036   Aleksandr Safonov   +12,686   Alexandr Ripa   +1,580   Max Semenyuk   +15,735   Evgeniy Egorenko   +4,828   Raivis Pavels   +1,413   Sergey ChernoshtanoV   +174,666   Vadim Chernoshtanov   +202,483   Mihail Strogalev 
17  Aleksey Maliy   +3,081   Vitaliy Mironenko   +3,188   Ivaylo Kamenov   +35,488   Andrey Tyukavkin   +11,289   Dmytro Galushko   +8,522   Victor Sapozhnikov   +0,663   Aleksandr Safonov   +15,397   Alexandr Ripa   +0,557   Max Semenyuk   +20,500   Raivis Pavels   +5,713   Sergey ChernoshtanoV   +11,643   Evgeniy Egorenko   +227,024   Vadim Chernoshtanov   +139,113   Mihail Strogalev 
18  Aleksey Maliy   +2,530   Vitaliy Mironenko   +3,494   Ivaylo Kamenov   +37,403   Andrey Tyukavkin   +12,009   Dmytro Galushko   +7,681   Aleksandr Safonov   +0,646   Victor Sapozhnikov   +16,771   Max Semenyuk   +0,661   Alexandr Ripa   +19,056   Raivis Pavels   +9,563   Sergey ChernoshtanoV   +238,808   Vadim Chernoshtanov   +142,815   Mihail Strogalev 
19  Aleksey Maliy   +1,914   Vitaliy Mironenko   +4,644   Ivaylo Kamenov   +39,629   Andrey Tyukavkin   +12,735   Dmytro Galushko   +5,217   Aleksandr Safonov   +1,239   Victor Sapozhnikov   +16,582   Max Semenyuk   +3,249   Alexandr Ripa   +19,927   Raivis Pavels   +10,417   Sergey ChernoshtanoV   +236,440   Vadim Chernoshtanov   +147,647   Mihail Strogalev 
20  Aleksey Maliy   +1,634   Vitaliy Mironenko   +4,800   Ivaylo Kamenov   +40,929   Andrey Tyukavkin   +14,802   Dmytro Galushko   +1,869   Aleksandr Safonov   +5,657   Victor Sapozhnikov   +13,237   Max Semenyuk   +4,293   Alexandr Ripa   +19,748   Raivis Pavels   +11,458   Sergey ChernoshtanoV   +237,196   Vadim Chernoshtanov   +150,394   Mihail Strogalev 
21  Aleksey Maliy   +1,821   Vitaliy Mironenko   +4,641   Ivaylo Kamenov   +42,526   Andrey Tyukavkin   +17,326   Dmytro Galushko   +0,123   Aleksandr Safonov   +7,558   Victor Sapozhnikov   +12,679   Max Semenyuk   +3,130   Alexandr Ripa   +20,903   Raivis Pavels   +11,540   Sergey ChernoshtanoV   +237,752   Vadim Chernoshtanov   +158,313   Mihail Strogalev 
22  Aleksey Maliy   +2,400   Vitaliy Mironenko   +4,906   Ivaylo Kamenov   +43,163   Andrey Tyukavkin   +17,165   Aleksandr Safonov   +10,106   Victor Sapozhnikov   +5,948   Dmytro Galushko   +4,734   Max Semenyuk   +4,613   Alexandr Ripa   +20,832   Raivis Pavels   +20,831   Sergey ChernoshtanoV   +227,979   Vadim Chernoshtanov 
23  Aleksey Maliy   +1,860   Vitaliy Mironenko   +4,900   Ivaylo Kamenov   +44,744   Andrey Tyukavkin   +15,800   Aleksandr Safonov   +13,583   Victor Sapozhnikov   +8,691   Max Semenyuk   +10,458   Dmytro Galushko   +10,489   Alexandr Ripa   +5,308   Raivis Pavels   +35,420   Sergey ChernoshtanoV   +214,525   Vadim Chernoshtanov 
24  Aleksey Maliy   +1,685   Vitaliy Mironenko   +5,091   Ivaylo Kamenov   +46,304   Andrey Tyukavkin   +14,861   Aleksandr Safonov   +15,602   Victor Sapozhnikov   +7,341   Max Semenyuk   +16,016   Dmytro Galushko   +12,521   Alexandr Ripa   +18,979   Raivis Pavels   +15,342   Sergey ChernoshtanoV   +216,371   Vadim Chernoshtanov 
25  Aleksey Maliy   +2,340   Vitaliy Mironenko   +19,621   Ivaylo Kamenov   +32,324   Andrey Tyukavkin   +13,587   Aleksandr Safonov   +17,734   Victor Sapozhnikov   +6,961   Max Semenyuk   +17,728   Dmytro Galushko   +10,499   Alexandr Ripa   +24,472   Raivis Pavels   +9,966   Sergey ChernoshtanoV   +217,707   Vadim Chernoshtanov 
26  Vitaliy Mironenko   +5,240   Aleksey Maliy   +39,734   Andrey Tyukavkin   +13,153   Aleksandr Safonov   +7,731   Ivaylo Kamenov   +10,554   Victor Sapozhnikov   +6,583   Max Semenyuk   +19,146   Dmytro Galushko   +9,834   Alexandr Ripa   +23,278   Raivis Pavels   +10,429   Sergey ChernoshtanoV   +220,687   Vadim Chernoshtanov 
27  Aleksey Maliy   +4,825   Vitaliy Mironenko   +47,413   Andrey Tyukavkin   +9,520   Ivaylo Kamenov   +7,267   Victor Sapozhnikov   +5,142   Max Semenyuk   +14,813   Aleksandr Safonov   +6,180   Dmytro Galushko   +10,035   Alexandr Ripa   +22,344   Raivis Pavels   +10,495   Sergey ChernoshtanoV   +221,948   Vadim Chernoshtanov 
28  Aleksey Maliy   +45,178   Vitaliy Mironenko   +13,493   Andrey Tyukavkin   +4,035   Ivaylo Kamenov   +10,065   Victor Sapozhnikov   +4,791   Max Semenyuk   +21,103   Dmytro Galushko   +0,556   Aleksandr Safonov   +17,068   Alexandr Ripa   +13,615   Raivis Pavels   +10,847   Sergey ChernoshtanoV   +235,398   Vadim Chernoshtanov 
29  Aleksey Maliy   +58,749   Andrey Tyukavkin   +1,676   Vitaliy Mironenko   +1,607   Ivaylo Kamenov   +13,959   Victor Sapozhnikov   +3,911   Max Semenyuk   +20,699   Dmytro Galushko   +1,431   Aleksandr Safonov   +18,284   Alexandr Ripa   +10,851   Raivis Pavels   +11,416   Sergey ChernoshtanoV   +255,029   Vadim Chernoshtanov 
30  Aleksey Maliy   +59,843   Vitaliy Mironenko   +1,593   Ivaylo Kamenov   +3,648   Andrey Tyukavkin   +18,909   Max Semenyuk   +12,410   Victor Sapozhnikov   +6,024   Aleksandr Safonov   +3,745   Dmytro Galushko   +17,050   Alexandr Ripa   +9,660   Raivis Pavels   +12,797   Sergey ChernoshtanoV   +256,524   Vadim Chernoshtanov 
31  Aleksey Maliy   +59,099   Vitaliy Mironenko   +2,052   Ivaylo Kamenov   +4,893   Andrey Tyukavkin   +21,786   Max Semenyuk   +15,856   Aleksandr Safonov   +2,084   Victor Sapozhnikov   +3,388   Dmytro Galushko   +26,568   Raivis Pavels   +13,140   Sergey ChernoshtanoV   +13,631   Alexandr Ripa   +242,748   Vadim Chernoshtanov 
32  Aleksey Maliy   +57,400   Vitaliy Mironenko   +2,138   Ivaylo Kamenov   +16,232   Andrey Tyukavkin   +15,012   Max Semenyuk   +13,966   Aleksandr Safonov   +1,760   Victor Sapozhnikov   +5,384   Dmytro Galushko   +24,675   Raivis Pavels   +15,525   Sergey ChernoshtanoV   +18,754   Alexandr Ripa   +236,108   Vadim Chernoshtanov 
33  Aleksey Maliy   +55,269   Vitaliy Mironenko   +2,702   Ivaylo Kamenov   +23,926   Andrey Tyukavkin   +18,387   Max Semenyuk   +3,792   Aleksandr Safonov   +2,922   Victor Sapozhnikov   +7,203   Dmytro Galushko   +23,490   Raivis Pavels   +18,612   Sergey ChernoshtanoV   +14,944   Alexandr Ripa   +237,688   Vadim Chernoshtanov 
34  Aleksey Maliy   +54,475   Vitaliy Mironenko   +2,553   Ivaylo Kamenov   +32,034   Andrey Tyukavkin   +15,797   Aleksandr Safonov   +3,936   Victor Sapozhnikov   +10,082   Dmytro Galushko   +2,278   Max Semenyuk   +17,430   Raivis Pavels   +22,591   Sergey ChernoshtanoV   +253,186   Vadim Chernoshtanov 
35  Aleksey Maliy   +51,735   Vitaliy Mironenko   +2,778   Ivaylo Kamenov   +39,885   Andrey Tyukavkin   +8,791   Aleksandr Safonov   +16,974   Dmytro Galushko   +7,981   Victor Sapozhnikov   +21,925   Max Semenyuk   +15,232   Sergey ChernoshtanoV 
36  Aleksey Maliy   +50,800   Vitaliy Mironenko   +1,902   Ivaylo Kamenov   +47,029   Andrey Tyukavkin   +2,984   Aleksandr Safonov   +21,601   Dmytro Galushko   +45,943   Sergey ChernoshtanoV   +30,839   Max Semenyuk 
37  Aleksey Maliy   +45,757   Vitaliy Mironenko   +2,273   Ivaylo Kamenov   +53,192   Aleksandr Safonov   +0,408   Andrey Tyukavkin