Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23
1  Aleksey Mihin   +0.700   Vovan GaLkin   +2.541   Alexey Kudashkin   +0.868   Vladimir Gavrilenko   +0.138   Misha Vodyanchyk   +0.457   Andre Eremin   +2.308   Yuriy Gavrikov   +1.953   Artur Nikolaev   +0.626   Artyom Ermolenko   +2.145   Andrey Bochkarev   +0.759   Dmitry Bobylev   +0.357   Ruslan Volkov   +1.070   Victor Chursunov   +8.410   Andrey Rogozhkin   +0.719   Sergey Naumov   +5.900   Andrey Mironov   +9.509   Alex Yur Ivanov   +1.486   Janis Lesnicenoks   +0.205   Raivis Pavels 
2  Aleksey Mihin   +1.184   Vovan GaLkin   +3.026   Alexey Kudashkin   +1.598   Vladimir Gavrilenko   +1.188   Misha Vodyanchyk   +0.163   Andre Eremin   +1.510   Yuriy Gavrikov   +2.380   Artur Nikolaev   +0.649   Artyom Ermolenko   +3.617   Andrey Bochkarev   +0.239   Dmitry Bobylev   +0.234   Ruslan Volkov   +0.749   Victor Chursunov   +20.040   Andrey Mironov   +3.986   Alex Yur Ivanov   +1.144   Andrey Rogozhkin   +2.686   Sergey Naumov   +1.888   Raivis Pavels   +41.002   Janis Lesnicenoks 
3  Aleksey Mihin   +1.093   Vovan GaLkin   +3.679   Alexey Kudashkin   +1.147   Vladimir Gavrilenko   +2.092   Andre Eremin   +0.482   Misha Vodyanchyk   +1.393   Yuriy Gavrikov   +2.243   Artur Nikolaev   +1.127   Artyom Ermolenko   +4.751   Dmitry Bobylev   +0.144   Andrey Bochkarev   +0.632   Ruslan Volkov   +0.791   Victor Chursunov   +17.704   Andrey Mironov   +4.789   Alex Yur Ivanov   +0.695   Andrey Rogozhkin   +25.085   Sergey Naumov   +3.767   Raivis Pavels   +27.382   Janis Lesnicenoks 
4  Aleksey Mihin   +0.827   Vovan GaLkin   +4.863   Alexey Kudashkin   +1.039   Vladimir Gavrilenko   +2.330   Andre Eremin   +0.433   Misha Vodyanchyk   +2.200   Yuriy Gavrikov   +1.230   Artur Nikolaev   +1.840   Artyom Ermolenko   +6.031   Ruslan Volkov   +0.449   Dmitry Bobylev   +0.863   Andrey Bochkarev   +0.633   Victor Chursunov   +15.277   Andrey Mironov   +5.092   Alex Yur Ivanov   +0.395   Andrey Rogozhkin   +58.280   Janis Lesnicenoks   +6.228   Raivis Pavels   +1.771   Sergey Naumov 
5  Aleksey Mihin   +0.405   Vovan GaLkin   +5.454   Alexey Kudashkin   +0.806   Vladimir Gavrilenko   +5.655   Misha Vodyanchyk   +1.085   Yuriy Gavrikov   +1.440   Artur Nikolaev   +2.044   Artyom Ermolenko   +0.919   Andre Eremin   +4.904   Ruslan Volkov   +0.351   Dmitry Bobylev   +0.983   Andrey Bochkarev   +0.793   Victor Chursunov   +13.865   Andrey Mironov   +5.733   Alex Yur Ivanov   +0.143   Andrey Rogozhkin   +58.382   Janis Lesnicenoks   +8.031   Sergey Naumov   +4.203   Raivis Pavels 
6  Aleksey Mihin   +0.789   Vovan GaLkin   +5.562   Alexey Kudashkin   +0.499   Vladimir Gavrilenko   +6.523   Misha Vodyanchyk   +0.751   Yuriy Gavrikov   +1.847   Artur Nikolaev   +1.613   Artyom Ermolenko   +0.557   Andre Eremin   +5.914   Ruslan Volkov   +0.375   Dmitry Bobylev   +2.103   Andrey Bochkarev   +0.571   Victor Chursunov   +12.531   Andrey Mironov   +5.459   Andrey Rogozhkin   +2.450   Alex Yur Ivanov   +56.652   Janis Lesnicenoks   +8.810   Sergey Naumov   +7.429   Raivis Pavels 
7  Aleksey Mihin   +1.589   Vovan GaLkin   +5.314   Alexey Kudashkin   +0.934   Vladimir Gavrilenko   +6.239   Misha Vodyanchyk   +1.690   Yuriy Gavrikov   +1.769   Artur Nikolaev   +1.769   Andre Eremin   +5.981   Ruslan Volkov   +0.963   Dmitry Bobylev   +2.847   Andrey Bochkarev   +1.332   Victor Chursunov   +10.329   Andrey Mironov   +4.930   Andrey Rogozhkin   +4.325   Alex Yur Ivanov   +56.105   Janis Lesnicenoks   +8.704   Sergey Naumov   +10.959   Raivis Pavels 
8  Aleksey Mihin   +1.247   Vovan GaLkin   +5.731   Alexey Kudashkin   +1.035   Vladimir Gavrilenko   +6.149   Misha Vodyanchyk   +2.454   Yuriy Gavrikov   +1.786   Artur Nikolaev   +1.411   Andre Eremin   +6.853   Ruslan Volkov   +0.325   Dmitry Bobylev   +4.340   Andrey Bochkarev   +0.877   Victor Chursunov   +9.354   Andrey Mironov   +5.263   Andrey Rogozhkin   +4.298   Alex Yur Ivanov   +56.326   Janis Lesnicenoks   +8.409   Sergey Naumov   +13.951   Raivis Pavels 
9  Aleksey Mihin   +1.305   Vovan GaLkin   +5.897   Alexey Kudashkin   +1.154   Vladimir Gavrilenko   +7.105   Misha Vodyanchyk   +2.656   Yuriy Gavrikov   +2.362   Artur Nikolaev   +0.289   Andre Eremin   +6.843   Ruslan Volkov   +0.978   Dmitry Bobylev   +6.371   Victor Chursunov   +7.929   Andrey Bochkarev   +0.160   Andrey Mironov   +4.221   Andrey Rogozhkin   +5.313   Alex Yur Ivanov   +57.006   Janis Lesnicenoks   +6.768   Sergey Naumov   +18.524   Raivis Pavels 
10  Aleksey Mihin   +1.623   Vovan GaLkin   +5.972   Alexey Kudashkin   +0.919   Vladimir Gavrilenko   +7.641   Misha Vodyanchyk   +3.118   Yuriy Gavrikov   +2.756   Andre Eremin   +0.854   Artur Nikolaev   +6.740   Ruslan Volkov   +0.520   Dmitry Bobylev   +6.247   Victor Chursunov   +8.273   Andrey Mironov   +1.004   Andrey Bochkarev   +2.705   Andrey Rogozhkin   +5.574   Alex Yur Ivanov   +57.425   Janis Lesnicenoks   +5.506   Sergey Naumov   +21.461   Raivis Pavels 
11  Aleksey Mihin   +7.802   Alexey Kudashkin   +0.611   Vladimir Gavrilenko   +0.713   Vovan GaLkin   +9.682   Misha Vodyanchyk   +1.191   Yuriy Gavrikov   +2.522   Andre Eremin   +1.118   Artur Nikolaev   +6.723   Ruslan Volkov   +2.468   Dmitry Bobylev   +5.041   Victor Chursunov   +7.300   Andrey Mironov   +2.056   Andrey Bochkarev   +1.489   Andrey Rogozhkin   +7.756   Alex Yur Ivanov   +55.764   Janis Lesnicenoks   +5.159   Sergey Naumov   +25.258   Raivis Pavels 
12  Aleksey Mihin   +8.273   Vladimir Gavrilenko   +6.585   Alexey Kudashkin   +3.833   Misha Vodyanchyk   +2.070   Yuriy Gavrikov   +2.140   Vovan GaLkin   +0.503   Andre Eremin   +0.903   Artur Nikolaev   +6.746   Ruslan Volkov   +2.304   Dmitry Bobylev   +8.095   Victor Chursunov   +4.164   Andrey Mironov   +3.200   Andrey Bochkarev   +0.402   Andrey Rogozhkin   +8.275   Alex Yur Ivanov   +55.937   Janis Lesnicenoks   +3.593   Sergey Naumov   +28.355   Raivis Pavels 
13  Vladimir Gavrilenko   +7.375   Aleksey Mihin   +3.091   Misha Vodyanchyk   +2.525   Yuriy Gavrikov   +0.853   Vovan GaLkin   +1.130   Andre Eremin   +1.192   Artur Nikolaev   +4.523   Alexey Kudashkin   +3.828   Ruslan Volkov   +1.475   Dmitry Bobylev   +7.694   Victor Chursunov   +3.380   Andrey Mironov   +4.954   Andrey Bochkarev   +7.126   Andrey Rogozhkin   +0.648   Alex Yur Ivanov   +55.855   Janis Lesnicenoks   +3.376   Sergey Naumov   +30.748   Raivis Pavels 
14  Vladimir Gavrilenko   +14.389   Aleksey Mihin   +1.084   Andre Eremin   +0.153   Vovan GaLkin   +1.280   Artur Nikolaev   +2.438   Alexey Kudashkin   +7.388   Dmitry Bobylev   +3.123   Ruslan Volkov   +0.043   Yuriy Gavrikov   +0.602   Misha Vodyanchyk   +4.672   Victor Chursunov   +2.286   Andrey Mironov   +6.718   Andrey Bochkarev   +6.980   Alex Yur Ivanov   +11.554   Andrey Rogozhkin   +43.639   Janis Lesnicenoks   +3.005   Sergey Naumov   +35.576   Raivis Pavels 
15  Vladimir Gavrilenko   +13.128   Aleksey Mihin   +2.085   Vovan GaLkin   +1.017   Andre Eremin   +1.546   Artur Nikolaev   +0.324   Alexey Kudashkin   +9.249   Dmitry Bobylev   +9.563   Victor Chursunov   +0.487   Yuriy Gavrikov   +0.912   Misha Vodyanchyk   +0.363   Andrey Mironov   +10.697   Ruslan Volkov   +3.257   Alex Yur Ivanov   +0.445   Andrey Bochkarev   +8.769   Andrey Rogozhkin   +47.963   Sergey Naumov   +4.666   Janis Lesnicenoks   +46.715   Raivis Pavels 
16  Vladimir Gavrilenko   +12.105   Aleksey Mihin   +2.453   Vovan GaLkin   +2.776   Andre Eremin   +1.408   Alexey Kudashkin   +1.202   Artur Nikolaev   +8.199   Dmitry Bobylev   +10.359   Yuriy Gavrikov   +0.640   Misha Vodyanchyk   +1.447   Andrey Mironov   +13.227   Victor Chursunov   +0.332   Alex Yur Ivanov   +3.652   Ruslan Volkov   +3.476   Andrey Rogozhkin   +5.809   Andrey Bochkarev   +44.300   Sergey Naumov   +16.132   Janis Lesnicenoks   +58.275   Raivis Pavels 
17  Vladimir Gavrilenko   +11.159   Aleksey Mihin   +3.184   Vovan GaLkin   +3.852   Andre Eremin   +0.067   Alexey Kudashkin   +10.708   Dmitry Bobylev   +8.848   Yuriy Gavrikov   +2.133   Misha Vodyanchyk   +0.844   Artur Nikolaev   +15.853   Andrey Mironov   +2.167   Ruslan Volkov   +2.124   Andrey Rogozhkin   +6.301   Andrey Bochkarev   +7.064   Victor Chursunov   +0.369   Alex Yur Ivanov   +46.928   Sergey Naumov   +5.676   Janis Lesnicenoks 
18  Vladimir Gavrilenko   +9.399   Aleksey Mihin   +4.009   Vovan GaLkin   +3.848   Alexey Kudashkin   +13.586   Dmitry Bobylev   +6.442   Yuriy Gavrikov   +2.398   Misha Vodyanchyk   +2.783   Andre Eremin   +4.730   Artur Nikolaev   +12.639   Ruslan Volkov   +1.757   Andrey Rogozhkin   +0.768   Andrey Mironov   +5.036   Andrey Bochkarev   +7.913   Victor Chursunov   +6.803   Alex Yur Ivanov   +44.232   Janis Lesnicenoks   +7.514   Sergey Naumov 
19  Vladimir Gavrilenko   +8.352   Aleksey Mihin   +4.333   Vovan GaLkin   +3.380   Alexey Kudashkin   +16.190   Dmitry Bobylev   +4.222   Yuriy Gavrikov   +2.970   Misha Vodyanchyk   +7.023   Artur Nikolaev   +2.200   Andre Eremin   +12.616   Ruslan Volkov   +0.008   Andrey Rogozhkin   +0.201   Andrey Mironov   +6.644   Andrey Bochkarev   +6.676   Victor Chursunov   +6.810   Alex Yur Ivanov   +44.752   Janis Lesnicenoks   +6.684   Sergey Naumov 
20  Vladimir Gavrilenko   +6.983   Aleksey Mihin   +5.004   Vovan GaLkin   +2.797   Alexey Kudashkin   +18.666   Dmitry Bobylev   +2.162   Yuriy Gavrikov   +3.539   Misha Vodyanchyk   +6.352   Artur Nikolaev   +2.055   Andre Eremin   +13.405   Andrey Rogozhkin   +3.205   Ruslan Volkov   +0.285   Andrey Mironov   +9.921   Victor Chursunov   +7.543   Alex Yur Ivanov   +44.214   Janis Lesnicenoks   +6.039   Sergey Naumov 
21  Vladimir Gavrilenko   +5.996   Aleksey Mihin   +5.180   Vovan GaLkin   +2.316   Alexey Kudashkin   +21.694   Yuriy Gavrikov   +0.447   Dmitry Bobylev   +4.328   Misha Vodyanchyk   +4.687   Artur Nikolaev   +1.702   Andre Eremin   +13.959   Andrey Rogozhkin   +3.281   Andrey Mironov   +7.414   Ruslan Volkov   +3.040   Victor Chursunov   +7.982   Alex Yur Ivanov   +43.881   Janis Lesnicenoks   +6.184   Sergey Naumov 
22  Vladimir Gavrilenko   +5.034   Aleksey Mihin   +5.627   Vovan GaLkin   +1.464   Alexey Kudashkin   +22.492   Yuriy Gavrikov   +3.438   Dmitry Bobylev   +2.022   Misha Vodyanchyk   +3.771   Artur Nikolaev   +1.232   Andre Eremin   +14.749   Andrey Rogozhkin   +2.882   Andrey Mironov   +11.211   Victor Chursunov   +7.987   Alex Yur Ivanov   +44.248   Janis Lesnicenoks   +4.823   Sergey Naumov 
23  Aleksey Mihin   +6.445   Vovan GaLkin   +0.785   Alexey Kudashkin   +3.115   Vladimir Gavrilenko   +19.884   Yuriy Gavrikov   +6.919   Misha Vodyanchyk   +2.933   Artur Nikolaev   +1.043   Andre Eremin   +5.586   Dmitry Bobylev   +9.438   Andrey Rogozhkin   +1.669   Andrey Mironov   +12.362   Victor Chursunov   +7.767   Alex Yur Ivanov   +44.181   Janis Lesnicenoks   +4.462   Sergey Naumov 
24  Aleksey Mihin   +6.912   Vovan GaLkin   +0.644   Alexey Kudashkin   +8.933   Vladimir Gavrilenko   +14.268   Yuriy Gavrikov   +6.949   Misha Vodyanchyk   +3.063   Artur Nikolaev   +0.642   Andre Eremin   +16.209   Andrey Rogozhkin   +0.388   Andrey Mironov   +5.280   Dmitry Bobylev   +8.081   Victor Chursunov   +12.822   Alex Yur Ivanov   +38.714   Janis Lesnicenoks   +4.615   Sergey Naumov 
25  Aleksey Mihin   +7.714   Vovan GaLkin   +0.432   Alexey Kudashkin   +7.736   Vladimir Gavrilenko   +14.706   Yuriy Gavrikov   +8.008   Misha Vodyanchyk   +3.306   Andre Eremin   +0.755   Artur Nikolaev   +19.652   Andrey Mironov   +2.499   Dmitry Bobylev   +1.536   Andrey Rogozhkin   +6.138   Victor Chursunov   +12.976   Alex Yur Ivanov   +41.208   Janis Lesnicenoks   +1.945   Sergey Naumov 
26  Aleksey Mihin   +8.063   Vovan GaLkin   +0.510   Alexey Kudashkin   +6.752   Vladimir Gavrilenko   +15.338   Yuriy Gavrikov   +10.750   Misha Vodyanchyk   +0.360   Andre Eremin   +1.362   Artur Nikolaev   +19.516   Andrey Mironov   +2.773   Dmitry Bobylev   +8.011   Victor Chursunov   +9.302   Andrey Rogozhkin   +5.013   Alex Yur Ivanov   +39.648   Janis Lesnicenoks   +1.657   Sergey Naumov 
27  Aleksey Mihin   +8.261   Vovan GaLkin   +0.354   Alexey Kudashkin   +5.652   Vladimir Gavrilenko   +16.595   Yuriy Gavrikov   +11.387   Andre Eremin   +0.953   Misha Vodyanchyk   +0.191   Artur Nikolaev   +19.003   Andrey Mironov   +6.004   Dmitry Bobylev   +5.735   Victor Chursunov   +10.157   Andrey Rogozhkin   +3.943   Alex Yur Ivanov   +40.353   Janis Lesnicenoks   +0.354   Sergey Naumov 
28  Aleksey Mihin   +8.847   Alexey Kudashkin   +4.148   Vladimir Gavrilenko   +2.360   Vovan GaLkin   +15.318   Yuriy Gavrikov   +10.706   Andre Eremin   +2.095   Artur Nikolaev   +0.972   Misha Vodyanchyk   +17.516   Andrey Mironov   +6.648   Dmitry Bobylev   +5.782   Victor Chursunov   +13.720   Alex Yur Ivanov   +8.584   Andrey Rogozhkin   +32.846   Janis Lesnicenoks   +0.577   Sergey Naumov 
29  Aleksey Mihin   +8.608   Alexey Kudashkin   +3.437   Vladimir Gavrilenko   +15.360   Vovan GaLkin   +2.493   Yuriy Gavrikov   +10.787   Andre Eremin   +3.214   Artur Nikolaev   +1.297   Misha Vodyanchyk   +16.416   Andrey Mironov   +7.821   Dmitry Bobylev   +5.752   Victor Chursunov   +13.616   Alex Yur Ivanov   +8.202   Andrey Rogozhkin   +36.222   Sergey Naumov   +4.310   Janis Lesnicenoks 
30  Aleksey Mihin   +10.884   Vladimir Gavrilenko   +5.089   Alexey Kudashkin   +9.930   Vovan GaLkin   +3.497   Yuriy Gavrikov   +10.824   Andre Eremin   +4.055   Artur Nikolaev   +2.871   Misha Vodyanchyk   +14.460   Andrey Mironov   +9.220   Dmitry Bobylev   +5.305   Victor Chursunov   +13.258   Alex Yur Ivanov   +8.306   Andrey Rogozhkin   +35.999   Sergey Naumov   +18.109   Janis Lesnicenoks 
31  Vladimir Gavrilenko   +5.862   Aleksey Mihin   +8.788   Vovan GaLkin   +4.020   Alexey Kudashkin   +1.320   Yuriy Gavrikov   +10.171   Andre Eremin   +7.789   Misha Vodyanchyk   +12.403   Artur Nikolaev   +11.753   Dmitry Bobylev   +3.876   Andrey Mironov   +9.949   Victor Chursunov   +4.622   Alex Yur Ivanov   +7.436   Andrey Rogozhkin   +47.079   Sergey Naumov   +6.443   Janis Lesnicenoks 
32  Vladimir Gavrilenko   +13.760   Aleksey Mihin   +0.154   Vovan GaLkin   +4.262   Alexey Kudashkin   +2.618   Yuriy Gavrikov   +9.714   Andre Eremin   +9.125   Misha Vodyanchyk   +18.065   Artur Nikolaev   +6.051   Dmitry Bobylev   +9.130   Andrey Mironov   +16.464   Andrey Rogozhkin   +2.274   Victor Chursunov   +7.431   Alex Yur Ivanov   +42.771   Janis Lesnicenoks   +8.975   Sergey Naumov 
33  Vladimir Gavrilenko   +13.134   Vovan GaLkin   +1.365   Aleksey Mihin   +3.030   Alexey Kudashkin   +13.487   Andre Eremin   +5.849   Yuriy Gavrikov   +18.269   Misha Vodyanchyk   +2.562   Artur Nikolaev   +9.667   Dmitry Bobylev   +4.918   Andrey Mironov   +19.421   Andrey Rogozhkin   +0.550   Victor Chursunov   +35.186   Alex Yur Ivanov   +14.597   Janis Lesnicenoks   +9.911   Sergey Naumov 
34  Vladimir Gavrilenko   +13.175   Vovan GaLkin   +1.778   Aleksey Mihin   +2.461   Alexey Kudashkin   +26.476   Yuriy Gavrikov   +4.641   Andre Eremin   +10.116   Artur Nikolaev   +3.089   Misha Vodyanchyk   +8.190   Dmitry Bobylev   +2.447   Andrey Mironov   +21.313   Victor Chursunov   +0.786   Andrey Rogozhkin   +41.014   Alex Yur Ivanov   +8.180   Janis Lesnicenoks   +10.190   Sergey Naumov 
35  Vladimir Gavrilenko   +13.115   Vovan GaLkin   +2.314   Aleksey Mihin   +1.365   Alexey Kudashkin   +27.226   Yuriy Gavrikov   +11.885   Andre Eremin   +3.189   Artur Nikolaev   +2.675   Misha Vodyanchyk   +9.573   Dmitry Bobylev   +0.956   Andrey Mironov   +22.600   Victor Chursunov   +9.010   Andrey Rogozhkin   +32.589   Alex Yur Ivanov   +8.331   Janis Lesnicenoks   +11.133   Sergey Naumov 
36  Vladimir Gavrilenko   +13.298   Vovan GaLkin   +3.059   Aleksey Mihin   +0.139   Alexey Kudashkin   +27.268   Yuriy Gavrikov   +12.217   Andre Eremin   +3.681   Artur Nikolaev   +2.379   Misha Vodyanchyk   +11.876   Andrey Mironov   +5.123   Dmitry Bobylev   +26.837   Andrey Rogozhkin   +32.900   Alex Yur Ivanov   +6.325   Janis Lesnicenoks   +12.778   Sergey Naumov 
37  Vladimir Gavrilenko   +13.055   Vovan GaLkin   +4.758   Aleksey Mihin   +0.120   Alexey Kudashkin   +25.302   Yuriy Gavrikov   +12.722   Andre Eremin   +4.185   Artur Nikolaev   +1.835   Misha Vodyanchyk   +13.438   Andrey Mironov   +5.785   Dmitry Bobylev   +25.925   Andrey Rogozhkin   +32.533   Alex Yur Ivanov   +6.643   Janis Lesnicenoks   +12.285   Sergey Naumov 
38  Vladimir Gavrilenko   +12.765   Vovan GaLkin   +4.605   Alexey Kudashkin   +0.828   Aleksey Mihin   +25.092   Yuriy Gavrikov   +12.323   Andre Eremin   +4.955   Artur Nikolaev   +1.439   Misha Vodyanchyk   +14.076   Andrey Mironov   +8.666   Dmitry Bobylev   +24.958   Andrey Rogozhkin   +30.695   Alex Yur Ivanov   +6.509   Janis Lesnicenoks   +12.052   Sergey Naumov 
39  Vladimir Gavrilenko   +12.524   Vovan GaLkin   +4.377   Alexey Kudashkin   +1.454   Aleksey Mihin   +24.675   Yuriy Gavrikov   +12.258   Andre Eremin   +5.804   Artur Nikolaev   +1.081   Misha Vodyanchyk   +14.018   Andrey Mironov   +11.451   Dmitry Bobylev   +23.834   Andrey Rogozhkin   +29.649   Alex Yur Ivanov   +6.020   Janis Lesnicenoks   +13.287   Sergey Naumov 
40  Vladimir Gavrilenko   +12.411   Vovan GaLkin   +3.891   Alexey Kudashkin   +1.770   Aleksey Mihin   +24.089   Yuriy Gavrikov   +12.597   Andre Eremin   +7.417   Artur Nikolaev   +0.087   Misha Vodyanchyk   +14.002   Andrey Mironov   +12.608   Dmitry Bobylev   +24.269   Andrey Rogozhkin   +28.168   Alex Yur Ivanov   +5.891   Janis Lesnicenoks   +13.663   Sergey Naumov 
41  Vladimir Gavrilenko   +12.832   Vovan GaLkin   +3.082   Alexey Kudashkin   +2.031   Aleksey Mihin   +23.919   Yuriy Gavrikov   +12.541   Andre Eremin   +8.823   Artur Nikolaev   +0.087   Misha Vodyanchyk   +13.689   Andrey Mironov   +38.835   Andrey Rogozhkin   +28.430   Alex Yur Ivanov   +3.421   Janis Lesnicenoks   +15.164   Sergey Naumov 
42  Vladimir Gavrilenko   +12.942   Vovan GaLkin   +2.969   Alexey Kudashkin   +2.272   Aleksey Mihin   +23.595   Yuriy Gavrikov   +12.391   Andre Eremin   +9.792   Artur Nikolaev   +0.638   Misha Vodyanchyk   +12.604   Andrey Mironov   +42.498   Andrey Rogozhkin   +29.259   Janis Lesnicenoks   +1.583   Alex Yur Ivanov   +16.050   Sergey Naumov 
43  Vladimir Gavrilenko   +12.657   Vovan GaLkin   +2.489   Alexey Kudashkin   +2.537   Aleksey Mihin   +23.121   Yuriy Gavrikov   +12.714   Andre Eremin   +10.655   Artur Nikolaev   +1.859   Misha Vodyanchyk   +11.300   Andrey Mironov   +44.836   Andrey Rogozhkin   +27.014   Janis Lesnicenoks   +1.113   Alex Yur Ivanov   +18.003   Sergey Naumov 
44  Vladimir Gavrilenko   +12.548   Vovan GaLkin   +1.903   Alexey Kudashkin   +2.914   Aleksey Mihin   +22.950   Yuriy Gavrikov   +12.917   Andre Eremin   +11.520   Artur Nikolaev   +0.640   Misha Vodyanchyk   +12.574   Andrey Mironov   +47.996   Andrey Rogozhkin   +24.475   Janis Lesnicenoks   +0.325   Alex Yur Ivanov   +19.448   Sergey Naumov 
45  Vladimir Gavrilenko   +12.059   Vovan GaLkin   +2.032   Alexey Kudashkin   +2.504   Aleksey Mihin   +23.882   Yuriy Gavrikov   +11.891   Andre Eremin   +13.145   Artur Nikolaev   +0.951   Misha Vodyanchyk   +11.222   Andrey Mironov   +50.069   Andrey Rogozhkin   +24.744   Janis Lesnicenoks 
46  Vladimir Gavrilenko   +11.059   Vovan GaLkin   +1.328   Alexey Kudashkin   +2.729   Aleksey Mihin   +24.878   Yuriy Gavrikov   +12.687   Andre Eremin   +12.308   Artur Nikolaev   +3.277   Misha Vodyanchyk   +9.012   Andrey Mironov