Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 - #25
1  Aleksey Mihin   +1.315   Pavel Gaponov   +0.801   Sergey Savlov   +0.711   Vovan GaLkin   +0.312   Andre Eremin   +0.470   Artyom Ermolenko   +1.885   Andrey Bochkarev   +1.403   Alexander Evdokimov   +0.639   Yuriy Gavrikov   +0.993   Artur Nikolaev   +0.296   Victor Chursunov   +0.472   Dmytro Galushko   +0.935   Ivaylo Kamenov   +0.464   Aleksandr Safonov   +0.562   Alexander Mudrov   +0.471   Artyom Aslamazyan   +0.638   Igor Ignatov   +0.787   Janis Lesnicenoks   +3.987   Dmitry Sysoev   +0.954   Sergey Naumov   +2.911   Aleksandr Kozhin   +1.091   Andrey Tyukavkin 
2  Aleksey Mihin   +1.268   Pavel Gaponov   +1.341   Sergey Savlov   +0.830   Vovan GaLkin   +0.927   Artyom Ermolenko   +0.301   Andre Eremin   +1.909   Andrey Bochkarev   +1.980   Alexander Evdokimov   +1.088   Yuriy Gavrikov   +0.641   Victor Chursunov   +0.793   Artur Nikolaev   +0.674   Dmytro Galushko   +0.383   Ivaylo Kamenov   +0.173   Aleksandr Safonov   +1.823   Artyom Aslamazyan   +0.996   Alexander Mudrov   +0.282   Janis Lesnicenoks   +0.628   Igor Ignatov   +7.581   Andrey Tyukavkin   +13.652   Dmitry Sysoev   +2.491   Sergey Naumov   +26.422   Aleksandr Kozhin 
3  Aleksey Mihin   +1.364   Pavel Gaponov   +0.837   Sergey Savlov   +1.079   Vovan GaLkin   +1.751   Andre Eremin   +0.987   Artyom Ermolenko   +1.759   Andrey Bochkarev   +3.136   Alexander Evdokimov   +0.145   Yuriy Gavrikov   +1.320   Victor Chursunov   +1.289   Dmytro Galushko   +0.513   Artur Nikolaev   +1.052   Ivaylo Kamenov   +0.422   Artyom Aslamazyan   +1.991   Janis Lesnicenoks   +0.309   Alexander Mudrov   +1.143   Igor Ignatov   +0.039   Aleksandr Safonov   +6.378   Andrey Tyukavkin   +12.291   Dmitry Sysoev   +1.709   Sergey Naumov   +27.688   Aleksandr Kozhin 
4  Aleksey Mihin   +1.269   Pavel Gaponov   +0.820   Sergey Savlov   +1.064   Vovan GaLkin   +2.247   Andre Eremin   +1.097   Artyom Ermolenko   +2.295   Andrey Bochkarev   +5.884   Yuriy Gavrikov   +1.184   Dmytro Galushko   +0.693   Artur Nikolaev   +0.433   Artyom Aslamazyan   +0.510   Ivaylo Kamenov   +0.430   Janis Lesnicenoks   +2.130   Aleksandr Safonov   +1.748   Igor Ignatov   +4.605   Andrey Tyukavkin   +5.389   Alexander Mudrov   +3.529   Victor Chursunov   +2.732   Dmitry Sysoev   +1.923   Sergey Naumov   +29.845   Aleksandr Kozhin 
5  Aleksey Mihin   +1.583   Pavel Gaponov   +0.726   Sergey Savlov   +1.198   Vovan GaLkin   +2.315   Andre Eremin   +0.940   Artyom Ermolenko   +4.000   Andrey Bochkarev   +5.682   Yuriy Gavrikov   +1.544   Dmytro Galushko   +0.222   Artyom Aslamazyan   +0.412   Ivaylo Kamenov   +1.541   Artur Nikolaev   +0.112   Aleksandr Safonov   +3.017   Igor Ignatov   +4.985   Janis Lesnicenoks   +0.887   Andrey Tyukavkin   +4.728   Alexander Mudrov   +4.758   Dmitry Sysoev   +1.825   Sergey Naumov   +26.347   Victor Chursunov   +3.903   Aleksandr Kozhin 
6  Aleksey Mihin   +2.150   Pavel Gaponov   +0.927   Sergey Savlov   +0.704   Vovan GaLkin   +2.914   Andre Eremin   +0.829   Artyom Ermolenko   +4.847   Andrey Bochkarev   +6.151   Yuriy Gavrikov   +1.608   Dmytro Galushko   +0.386   Artyom Aslamazyan   +0.348   Ivaylo Kamenov   +0.520   Aleksandr Safonov   +1.640   Artur Nikolaev   +4.009   Igor Ignatov   +1.934   Janis Lesnicenoks   +1.676   Andrey Tyukavkin   +4.985   Alexander Mudrov   +4.047   Dmitry Sysoev   +2.114   Sergey Naumov   +26.218   Victor Chursunov   +3.432   Aleksandr Kozhin 
7  Aleksey Mihin   +2.109   Pavel Gaponov   +1.169   Sergey Savlov   +0.921   Vovan GaLkin   +3.290   Andre Eremin   +0.456   Artyom Ermolenko   +8.314   Andrey Bochkarev   +3.650   Yuriy Gavrikov   +1.700   Dmytro Galushko   +0.448   Artyom Aslamazyan   +0.469   Ivaylo Kamenov   +1.594   Artur Nikolaev   +4.625   Igor Ignatov   +1.705   Janis Lesnicenoks   +1.492   Aleksandr Safonov   +7.427   Alexander Mudrov   +0.857   Dmitry Sysoev   +2.280   Sergey Naumov   +7.333   Andrey Tyukavkin   +18.856   Victor Chursunov   +3.232   Aleksandr Kozhin 
8  Aleksey Mihin   +1.788   Pavel Gaponov   +0.546   Sergey Savlov   +0.825   Vovan GaLkin   +3.943   Andre Eremin   +0.712   Artyom Ermolenko   +9.087   Andrey Bochkarev   +3.910   Yuriy Gavrikov   +1.199   Artyom Aslamazyan   +0.935   Dmytro Galushko   +0.266   Ivaylo Kamenov   +0.904   Artur Nikolaev   +6.804   Janis Lesnicenoks   +0.622   Aleksandr Safonov   +1.042   Igor Ignatov   +8.001   Alexander Mudrov   +0.256   Dmitry Sysoev   +1.576   Sergey Naumov   +27.165   Victor Chursunov   +2.375   Aleksandr Kozhin   +20.716   Andrey Tyukavkin 
9  Aleksey Mihin   +2.588   Sergey Savlov   +0.415   Pavel Gaponov   +0.504   Vovan GaLkin   +3.296   Andre Eremin   +0.766   Artyom Ermolenko   +9.989   Andrey Bochkarev   +4.508   Artyom Aslamazyan   +0.512   Yuriy Gavrikov   +2.451   Ivaylo Kamenov   +2.259   Artur Nikolaev   +2.749   Dmytro Galushko   +0.626   Janis Lesnicenoks   +0.241   Aleksandr Safonov   +4.087   Igor Ignatov   +5.761   Dmitry Sysoev   +0.958   Alexander Mudrov   +1.047   Sergey Naumov   +27.321   Victor Chursunov   +1.723   Aleksandr Kozhin   +21.546   Andrey Tyukavkin 
10  Aleksey Mihin   +2.434   Sergey Savlov   +1.241   Pavel Gaponov   +0.574   Vovan GaLkin   +3.484   Andre Eremin   +0.488   Artyom Ermolenko   +10.541   Andrey Bochkarev   +4.687   Artyom Aslamazyan   +0.444   Yuriy Gavrikov   +0.842   Ivaylo Kamenov   +3.289   Artur Nikolaev   +5.714   Janis Lesnicenoks   +0.577   Aleksandr Safonov   +1.472   Dmytro Galushko   +0.956   Igor Ignatov   +4.256   Dmitry Sysoev   +3.810   Alexander Mudrov   +0.203   Sergey Naumov   +25.336   Victor Chursunov   +1.875   Aleksandr Kozhin   +22.879   Andrey Tyukavkin 
11  Aleksey Mihin   +1.693   Sergey Savlov   +0.958   Pavel Gaponov   +0.746   Vovan GaLkin   +4.117   Andre Eremin   +0.387   Artyom Ermolenko   +11.138   Andrey Bochkarev   +4.102   Artyom Aslamazyan   +0.492   Yuriy Gavrikov   +0.553   Ivaylo Kamenov   +5.390   Artur Nikolaev   +4.714   Aleksandr Safonov   +3.522   Igor Ignatov   +2.545   Dmitry Sysoev   +1.497   Janis Lesnicenoks   +3.690   Alexander Mudrov   +5.675   Sergey Naumov   +4.489   Dmytro Galushko   +13.872   Victor Chursunov   +1.934   Aleksandr Kozhin   +26.557   Andrey Tyukavkin 
12  Aleksey Mihin   +1.725   Sergey Savlov   +0.930   Pavel Gaponov   +0.771   Vovan GaLkin   +4.985   Artyom Ermolenko   +11.588   Andrey Bochkarev   +3.230   Artyom Aslamazyan   +0.732   Yuriy Gavrikov   +0.457   Ivaylo Kamenov   +6.381   Artur Nikolaev   +4.267   Aleksandr Safonov   +4.948   Igor Ignatov   +0.709   Dmitry Sysoev   +11.382   Sergey Naumov   +4.341   Dmytro Galushko   +3.356   Alexander Mudrov   +9.245   Janis Lesnicenoks   +1.152   Victor Chursunov   +1.693   Aleksandr Kozhin 
13  Aleksey Mihin   +0.731   Sergey Savlov   +1.468   Pavel Gaponov   +0.212   Vovan GaLkin   +5.331   Artyom Ermolenko   +12.568   Andrey Bochkarev   +2.129   Artyom Aslamazyan   +1.435   Yuriy Gavrikov   +0.462   Ivaylo Kamenov   +6.647   Artur Nikolaev   +2.778   Aleksandr Safonov   +6.935   Dmitry Sysoev   +1.655   Igor Ignatov   +9.730   Sergey Naumov   +8.744   Alexander Mudrov   +5.758   Dmytro Galushko   +1.630   Janis Lesnicenoks   +1.032   Victor Chursunov   +2.369   Aleksandr Kozhin 
14  Aleksey Mihin   +0.017   Sergey Savlov   +0.788   Pavel Gaponov   +0.859   Vovan GaLkin   +6.880   Artyom Ermolenko   +13.281   Andrey Bochkarev   +0.255   Artyom Aslamazyan   +1.077   Ivaylo Kamenov   +0.842   Yuriy Gavrikov   +8.501   Artur Nikolaev   +0.209   Aleksandr Safonov   +6.874   Dmitry Sysoev   +2.793   Igor Ignatov   +8.680   Sergey Naumov   +10.049   Alexander Mudrov   +6.328   Dmytro Galushko   +0.371   Janis Lesnicenoks   +0.289   Victor Chursunov   +2.268   Aleksandr Kozhin 
15  Sergey Savlov   +0.664   Vovan GaLkin   +2.351   Aleksey Mihin   +1.651   Pavel Gaponov   +3.564   Artyom Ermolenko   +12.991   Artyom Aslamazyan   +0.392   Ivaylo Kamenov   +1.592   Yuriy Gavrikov   +3.739   Andrey Bochkarev   +4.090   Aleksandr Safonov   +6.414   Artur Nikolaev   +0.705   Dmitry Sysoev   +3.690   Igor Ignatov   +7.895   Sergey Naumov   +11.617   Alexander Mudrov   +4.926   Janis Lesnicenoks   +1.152   Dmytro Galushko   +0.383   Victor Chursunov   +1.209   Aleksandr Kozhin 
16  Sergey Savlov   +0.590   Vovan GaLkin   +12.731   Artyom Ermolenko   +3.264   Aleksey Mihin   +0.884   Pavel Gaponov   +2.908   Ivaylo Kamenov   +1.294   Artyom Aslamazyan   +1.050   Yuriy Gavrikov   +4.394   Andrey Bochkarev   +2.135   Aleksandr Safonov   +8.515   Dmitry Sysoev   +4.785   Artur Nikolaev   +0.380   Igor Ignatov   +6.206   Sergey Naumov   +12.886   Alexander Mudrov   +2.815   Janis Lesnicenoks   +2.142   Dmytro Galushko   +0.669   Victor Chursunov   +0.848   Aleksandr Kozhin 
17  Vovan GaLkin   +4.189   Sergey Savlov   +10.523   Aleksey Mihin   +1.108   Pavel Gaponov   +3.228   Ivaylo Kamenov   +1.841   Artyom Aslamazyan   +1.645   Yuriy Gavrikov   +5.767   Andrey Bochkarev   +0.090   Aleksandr Safonov   +1.757   Artyom Ermolenko   +7.669   Dmitry Sysoev   +7.609   Igor Ignatov   +3.056   Sergey Naumov   +14.553   Alexander Mudrov   +0.476   Artur Nikolaev   +3.465   Dmytro Galushko   +0.397   Victor Chursunov   +0.755   Aleksandr Kozhin 
18  Vovan GaLkin   +8.705   Aleksey Mihin   +1.148   Pavel Gaponov   +4.361   Ivaylo Kamenov   +2.190   Artyom Aslamazyan   +2.661   Yuriy Gavrikov   +0.257   Sergey Savlov   +5.430   Aleksandr Safonov   +1.217   Andrey Bochkarev   +0.122   Artyom Ermolenko   +8.606   Dmitry Sysoev   +9.929   Sergey Naumov   +3.072   Igor Ignatov   +12.634   Artur Nikolaev   +3.558   Dmytro Galushko   +0.671   Aleksandr Kozhin   +0.318   Victor Chursunov   +5.257   Alexander Mudrov 
19  Aleksey Mihin   +2.649   Pavel Gaponov   +3.757   Ivaylo Kamenov   +2.381   Artyom Aslamazyan   +1.878   Vovan GaLkin   +1.164   Sergey Savlov   +1.195   Yuriy Gavrikov   +4.169   Aleksandr Safonov   +2.097   Artyom Ermolenko   +2.398   Andrey Bochkarev   +11.666   Dmitry Sysoev   +5.218   Sergey Naumov   +14.506   Artur Nikolaev   +3.694   Igor Ignatov   +1.000   Dmytro Galushko   +6.242   Aleksandr Kozhin   +4.338   Victor Chursunov   +12.396   Alexander Mudrov 
20  Aleksey Mihin   +2.507   Pavel Gaponov   +7.816   Vovan GaLkin   +1.237   Ivaylo Kamenov   +0.123   Sergey Savlov   +2.359   Artyom Aslamazyan   +0.599   Yuriy Gavrikov   +5.094   Artyom Ermolenko   +2.329   Aleksandr Safonov   +6.833   Andrey Bochkarev   +12.532   Sergey Naumov   +8.375   Dmitry Sysoev   +4.314   Artur Nikolaev   +4.426   Igor Ignatov   +1.157   Dmytro Galushko   +24.297   Alexander Mudrov   +13.207   Aleksandr Kozhin 
21  Aleksey Mihin   +2.547   Pavel Gaponov   +7.687   Vovan GaLkin   +1.750   Sergey Savlov   +4.551   Yuriy Gavrikov   +4.124   Artyom Ermolenko   +6.995   Ivaylo Kamenov   +2.028   Artyom Aslamazyan   +8.707   Aleksandr Safonov   +10.334   Sergey Naumov   +1.772   Andrey Bochkarev   +0.610   Dmitry Sysoev   +4.303   Artur Nikolaev   +5.101   Igor Ignatov   +1.221   Dmytro Galushko   +24.157   Alexander Mudrov   +11.983   Aleksandr Kozhin 
22  Aleksey Mihin   +2.576   Pavel Gaponov   +7.674   Vovan GaLkin   +2.009   Sergey Savlov   +6.079   Yuriy Gavrikov   +2.669   Artyom Ermolenko   +7.256   Ivaylo Kamenov   +1.588   Artyom Aslamazyan   +8.749   Aleksandr Safonov   +13.841   Dmitry Sysoev   +0.810   Andrey Bochkarev   +3.097   Artur Nikolaev   +5.999   Igor Ignatov   +1.614   Dmytro Galushko   +1.152   Sergey Naumov   +22.798   Alexander Mudrov   +13.077   Aleksandr Kozhin 
23  Aleksey Mihin   +2.789   Pavel Gaponov   +8.092   Vovan GaLkin   +1.946   Sergey Savlov   +9.137   Artyom Ermolenko   +3.335   Yuriy Gavrikov   +3.767   Ivaylo Kamenov   +1.291   Artyom Aslamazyan   +8.781   Aleksandr Safonov   +14.688   Dmitry Sysoev   +1.972   Andrey Bochkarev   +3.999   Artur Nikolaev   +6.130   Igor Ignatov   +1.051   Sergey Naumov   +0.952   Dmytro Galushko   +23.138   Alexander Mudrov   +12.612   Aleksandr Kozhin 
24  Aleksey Mihin   +2.798   Pavel Gaponov   +8.162   Vovan GaLkin   +2.754   Sergey Savlov   +8.187   Artyom Ermolenko   +7.218   Ivaylo Kamenov   +1.294   Artyom Aslamazyan   +8.769   Aleksandr Safonov   +2.133   Yuriy Gavrikov   +13.306   Dmitry Sysoev   +3.072   Andrey Bochkarev   +3.855   Artur Nikolaev   +6.996   Sergey Naumov   +1.331   Igor Ignatov   +0.651   Dmytro Galushko   +23.659   Alexander Mudrov   +9.788   Aleksandr Kozhin 
25  Aleksey Mihin   +2.915   Pavel Gaponov   +8.680   Vovan GaLkin   +2.697   Sergey Savlov   +8.039   Artyom Ermolenko   +7.219   Ivaylo Kamenov   +0.898   Artyom Aslamazyan   +9.000   Aleksandr Safonov   +2.451   Yuriy Gavrikov   +13.861   Dmitry Sysoev   +7.961   Andrey Bochkarev   +0.366   Artur Nikolaev   +5.745   Sergey Naumov   +1.793   Igor Ignatov   +1.597   Dmytro Galushko   +22.745   Alexander Mudrov   +8.608   Aleksandr Kozhin 
26  Aleksey Mihin   +3.199   Pavel Gaponov   +8.266   Vovan GaLkin   +3.536   Sergey Savlov   +8.689   Artyom Ermolenko   +6.525   Ivaylo Kamenov   +0.636   Artyom Aslamazyan   +8.926   Aleksandr Safonov   +2.805   Yuriy Gavrikov   +13.775   Dmitry Sysoev   +10.117   Andrey Bochkarev   +0.892   Artur Nikolaev   +3.448   Sergey Naumov   +3.106   Igor Ignatov   +6.963   Dmytro Galushko   +17.355   Alexander Mudrov   +7.565   Aleksandr Kozhin 
27  Aleksey Mihin   +3.433   Pavel Gaponov   +7.656   Vovan GaLkin   +4.029   Sergey Savlov   +8.624   Artyom Ermolenko   +6.195   Ivaylo Kamenov   +0.881   Artyom Aslamazyan   +8.858   Aleksandr Safonov   +3.337   Yuriy Gavrikov   +13.715   Dmitry Sysoev   +10.969   Andrey Bochkarev   +0.530   Artur Nikolaev   +2.771   Sergey Naumov   +5.626   Igor Ignatov   +23.421   Alexander Mudrov   +0.614   Dmytro Galushko   +11.745   Aleksandr Kozhin 
28  Aleksey Mihin   +4.043   Pavel Gaponov   +6.978   Vovan GaLkin   +4.592   Sergey Savlov   +10.029   Artyom Ermolenko   +5.166   Ivaylo Kamenov   +0.449   Artyom Aslamazyan   +8.851   Aleksandr Safonov   +4.265   Yuriy Gavrikov   +13.075   Dmitry Sysoev   +12.443   Andrey Bochkarev   +1.380   Artur Nikolaev   +0.423   Sergey Naumov   +8.571   Igor Ignatov   +21.695   Alexander Mudrov   +0.451   Dmytro Galushko   +11.021   Aleksandr Kozhin 
29  Aleksey Mihin   +3.386   Pavel Gaponov   +6.553   Vovan GaLkin   +5.171   Sergey Savlov   +9.844   Artyom Ermolenko   +5.015   Artyom Aslamazyan   +0.441   Ivaylo Kamenov   +8.447   Aleksandr Safonov   +5.275   Yuriy Gavrikov   +12.698   Dmitry Sysoev   +13.285   Andrey Bochkarev   +0.828   Sergey Naumov   +1.797   Artur Nikolaev   +11.815   Igor Ignatov   +20.554   Alexander Mudrov   +8.034   Aleksandr Kozhin 
30  Aleksey Mihin   +4.381   Pavel Gaponov   +6.186   Vovan GaLkin   +5.573   Sergey Savlov   +9.564   Artyom Ermolenko   +4.690   Artyom Aslamazyan   +0.494   Ivaylo Kamenov   +8.132   Aleksandr Safonov   +6.153   Yuriy Gavrikov   +12.509   Dmitry Sysoev   +14.486   Andrey Bochkarev   +0.294   Sergey Naumov   +1.334   Artur Nikolaev   +12.752   Igor Ignatov   +22.070   Alexander Mudrov   +5.729   Aleksandr Kozhin 
31  Aleksey Mihin   +4.781   Pavel Gaponov   +6.039   Vovan GaLkin   +16.444   Artyom Ermolenko   +4.732   Artyom Aslamazyan   +0.515   Ivaylo Kamenov   +6.892   Aleksandr Safonov   +3.619   Sergey Savlov   +3.992   Yuriy Gavrikov   +11.634   Dmitry Sysoev   +18.556   Artur Nikolaev   +3.335   Andrey Bochkarev   +3.829   Sergey Naumov   +5.677   Igor Ignatov   +22.770   Alexander Mudrov   +3.352   Aleksandr Kozhin 
32  Aleksey Mihin   +10.885   Vovan GaLkin   +16.351   Artyom Ermolenko   +4.857   Artyom Aslamazyan   +0.333   Ivaylo Kamenov   +6.513   Aleksandr Safonov   +8.727   Yuriy Gavrikov   +11.152   Dmitry Sysoev   +21.706   Sergey Savlov   +1.181   Andrey Bochkarev   +2.121   Artur Nikolaev   +0.767   Sergey Naumov   +7.010   Igor Ignatov   +23.336   Alexander Mudrov   +5.701   Aleksandr Kozhin 
33  Aleksey Mihin   +11.188   Vovan GaLkin   +16.252   Artyom Ermolenko   +5.326   Artyom Aslamazyan   +0.295   Ivaylo Kamenov   +5.745   Aleksandr Safonov   +9.245   Yuriy Gavrikov   +10.918   Dmitry Sysoev   +21.512   Sergey Savlov   +2.654   Andrey Bochkarev   +2.082   Sergey Naumov   +7.699   Igor Ignatov   +7.264   Artur Nikolaev   +21.646   Aleksandr Kozhin   +1.192   Alexander Mudrov 
34  Aleksey Mihin   +11.864   Vovan GaLkin   +12.167   Artyom Ermolenko   +5.483   Artyom Aslamazyan   +0.424   Ivaylo Kamenov   +5.184   Aleksandr Safonov   +9.994   Yuriy Gavrikov   +10.447   Dmitry Sysoev   +20.825   Sergey Savlov   +5.451   Andrey Bochkarev   +8.918   Igor Ignatov   +5.634   Artur Nikolaev   +22.895   Aleksandr Kozhin   +9.464   Sergey Naumov   +7.487   Alexander Mudrov 
35  Aleksey Mihin   +11.349   Vovan GaLkin   +3.458   Artyom Ermolenko   +1.463   Artyom Aslamazyan   +0.249   Ivaylo Kamenov   +4.402   Aleksandr Safonov   +10.204   Yuriy Gavrikov   +10.384   Dmitry Sysoev   +20.479   Sergey Savlov   +17.585   Igor Ignatov   +1.141   Andrey Bochkarev   +1.765   Artur Nikolaev   +26.852   Aleksandr Kozhin   +14.640   Alexander Mudrov   +51.350   Sergey Naumov 
36  Aleksey Mihin   +11.607   Vovan GaLkin   +7.434   Ivaylo Kamenov   +3.462   Artyom Aslamazyan   +0.014   Aleksandr Safonov   +8.706   Artyom Ermolenko   +1.731   Yuriy Gavrikov   +10.070   Dmitry Sysoev   +20.121   Sergey Savlov   +19.633   Igor Ignatov   +1.145   Andrey Bochkarev   +0.828   Artur Nikolaev   +28.344   Aleksandr Kozhin   +13.863   Alexander Mudrov   +49.285   Sergey Naumov 
37  Aleksey Mihin   +11.760   Vovan GaLkin   +8.818   Ivaylo Kamenov   +3.549   Aleksandr Safonov   +7.671   Artyom Ermolenko   +2.581   Yuriy Gavrikov   +3.346   Artyom Aslamazyan   +6.807   Dmitry Sysoev   +19.426   Sergey Savlov   +23.582   Andrey Bochkarev   +0.536   Artur Nikolaev   +2.513   Igor Ignatov   +36.059   Aleksandr Kozhin   +2.878   Alexander Mudrov   +47.718   Sergey Naumov 
38  Aleksey Mihin   +11.391   Vovan GaLkin   +9.777   Ivaylo Kamenov   +3.527   Aleksandr Safonov   +6.660   Artyom Ermolenko   +4.199   Yuriy Gavrikov   +1.847   Artyom Aslamazyan   +8.562   Dmitry Sysoev   +18.341   Sergey Savlov   +26.894   Andrey Bochkarev   +0.128   Artur Nikolaev   +6.259   Igor Ignatov   +35.305   Alexander Mudrov   +10.491   Aleksandr Kozhin   +34.614   Sergey Naumov 
39  Aleksey Mihin   +11.354   Vovan GaLkin   +10.555   Ivaylo Kamenov   +8.637   Aleksandr Safonov   +0.899   Artyom Ermolenko   +5.668   Yuriy Gavrikov   +0.791   Artyom Aslamazyan   +9.155   Dmitry Sysoev   +17.865   Sergey Savlov   +28.651   Artur Nikolaev   +2.829   Andrey Bochkarev   +27.452   Igor Ignatov   +12.338   Alexander Mudrov   +8.454   Aleksandr Kozhin   +33.707   Sergey Naumov 
40  Aleksey Mihin   +11.643   Vovan GaLkin   +11.028   Ivaylo Kamenov   +9.531   Artyom Ermolenko   +7.217   Yuriy Gavrikov   +2.848   Artyom Aslamazyan   +3.826   Aleksandr Safonov   +2.501   Dmitry Sysoev   +17.647   Sergey Savlov   +29.139   Artur Nikolaev   +3.691   Andrey Bochkarev   +27.907   Igor Ignatov   +11.544   Alexander Mudrov   +6.981   Aleksandr Kozhin   +37.056   Sergey Naumov 
41  Aleksey Mihin   +11.463   Vovan GaLkin   +11.612   Ivaylo Kamenov   +8.860   Artyom Ermolenko   +8.809   Yuriy Gavrikov   +2.317   Artyom Aslamazyan   +2.718   Aleksandr Safonov   +3.668   Dmitry Sysoev   +17.151   Sergey Savlov   +29.672   Artur Nikolaev   +7.135   Andrey Bochkarev   +26.862   Igor Ignatov   +10.955   Alexander Mudrov   +4.672   Aleksandr Kozhin   +38.079   Sergey Naumov 
42  Aleksey Mihin   +11.835   Vovan GaLkin   +11.939   Ivaylo Kamenov   +8.107   Artyom Ermolenko   +10.651   Yuriy Gavrikov   +0.882   Artyom Aslamazyan   +2.411   Aleksandr Safonov   +6.663   Dmitry Sysoev   +15.188   Sergey Savlov   +29.281   Artur Nikolaev   +16.784   Andrey Bochkarev   +18.729   Igor Ignatov   +10.985   Alexander Mudrov   +2.874   Aleksandr Kozhin 
43  Aleksey Mihin   +12.157   Vovan GaLkin   +12.463   Ivaylo Kamenov   +7.795   Artyom Ermolenko   +12.026   Yuriy Gavrikov   +4.902   Aleksandr Safonov   +0.733   Artyom Aslamazyan   +3.560   Dmitry Sysoev   +14.928   Sergey Savlov   +28.909   Artur Nikolaev   +19.546   Andrey Bochkarev   +17.616   Igor Ignatov   +11.511   Alexander Mudrov   +1.366   Aleksandr Kozhin 
44  Aleksey Mihin   +12.868   Vovan GaLkin   +12.981   Ivaylo Kamenov   +7.570   Artyom Ermolenko   +14.754   Yuriy Gavrikov   +1.668   Aleksandr Safonov   +1.111   Artyom Aslamazyan   +4.321   Dmitry Sysoev   +15.419   Sergey Savlov   +28.498   Artur Nikolaev   +20.971   Andrey Bochkarev   +16.392   Igor Ignatov   +13.510   Alexander Mudrov   +7.324   Aleksandr Kozhin 
45  Aleksey Mihin   +13.502   Vovan GaLkin   +13.461   Ivaylo Kamenov   +8.440   Artyom Ermolenko   +17.056   Yuriy Gavrikov   +0.133   Aleksandr Safonov   +0.058   Artyom Aslamazyan   +4.497   Dmitry Sysoev   +15.021   Sergey Savlov   +28.451   Artur Nikolaev   +23.383   Andrey Bochkarev   +14.415   Igor Ignatov   +17.094   Alexander Mudrov   +2.879   Aleksandr Kozhin 
46  Aleksey Mihin   +14.098   Vovan GaLkin   +14.380   Ivaylo Kamenov   +7.206   Artyom Ermolenko   +19.780   Artyom Aslamazyan   +1.457   Yuriy Gavrikov   +1.515   Dmitry Sysoev   +14.279   Aleksandr Safonov   +0.905   Sergey Savlov   +28.346   Artur Nikolaev   +25.212   Andrey Bochkarev   +15.913   Igor Ignatov 
47  Aleksey Mihin   +12.716   Vovan GaLkin   +14.798   Ivaylo Kamenov   +7.361   Artyom Ermolenko   +19.653   Artyom Aslamazyan   +5.726   Yuriy Gavrikov   +2.723   Dmitry Sysoev   +10.765   Sergey Savlov   +44.537   Aleksandr Safonov